1 Chronicles 14:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַיַּעֲל֥וּso they came upVerb
  bə-ḇa-‘al-בְּבַֽעַל־inPrep
1188 [e]pə-rā-ṣîmפְּרָצִים֮to Baal-perazimNoun
5221 [e]way-yak-kêmוַיַּכֵּ֣םand struck themVerb
8033 [e]šāmשָׁ֣םthereAdv
1732 [e]dā-wîḏדָּוִיד֒DavidNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרthen saidVerb
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידDavidNoun
6555 [e]pā-raṣפָּרַ֨ץhas broken inVerb
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָֽאֱלֹהִ֧יםGodNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
341 [e]’ō-wy-ḇayאוֹיְבַ֛יon my enemiesNoun
3027 [e]bə-yā-ḏîבְּיָדִ֖יby my handNoun
6556 [e]kə-p̄e-reṣכְּפֶ֣רֶץlike the breaking forthNoun
4325 [e]mā-yim;מָ֑יִםof watersNoun
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kên,כֵּ֗ןthusAdj
7121 [e]qā-rə-’ūקָֽרְא֛וּthey calledVerb
8034 [e]šêm-שֵֽׁם־the nameNoun
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֥וֹםplaceNoun
1931 [e]ha-hūהַה֖וּאof thatPro
  ba-‘alבַּ֥עַלinPrep
1188 [e]pə-rā-ṣîm.פְּרָצִֽים׃Baal-perazimNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 14:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲל֥וּ בְּבַֽעַל־פְּרָצִים֮ וַיַּכֵּ֣ם שָׁ֣ם דָּוִיד֒ וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֔יד פָּרַ֨ץ הָֽאֱלֹהִ֧ים אֶת־אֹויְבַ֛י בְּיָדִ֖י כְּפֶ֣רֶץ מָ֑יִם עַל־כֵּ֗ן קָֽרְא֛וּ שֵֽׁם־הַמָּקֹ֥ום הַה֖וּא בַּ֥עַל פְּרָצִֽים׃

דברי הימים א 14:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעלו בבעל־פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את־אויבי בידי כפרץ מים על־כן קראו שם־המקום ההוא בעל פרצים׃

Links
1 Chronicles 14:111 Chronicles 14:11 Text Analysis1 Chronicles 14:11 Interlinear1 Chronicles 14:11 Multilingual1 Chronicles 14:11 TSK1 Chronicles 14:11 Cross References1 Chronicles 14:11 Bible Hub1 Chronicles 14:11 Biblia Paralela1 Chronicles 14:11 Chinese Bible1 Chronicles 14:11 French Bible1 Chronicles 14:11 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 14:10
Top of Page
Top of Page