1 Chronicles 14:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5800 [e]way-ya-‘az-ḇū-וַיַּעַזְבוּ־when they had leftVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
430 [e]’ĕ-lō-hê-hem;אֱלֹֽהֵיהֶ֑םtheir godsNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand gave a commandVerb
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידDavidNoun
8313 [e]way-yiś-śā-rə-p̄ūוַיִּשָּׂרְפ֖וּand they were burnedVerb
784 [e]bā-’êš.בָּאֵֽשׁ׃with fireNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 14:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעַזְבוּ־שָׁ֖ם אֶת־אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם וַיֹּ֣אמֶר דָּוִ֔יד וַיִּשָּׂרְפ֖וּ בָּאֵֽשׁ׃ פ

דברי הימים א 14:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעזבו־שם את־אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש׃ פ

Links
1 Chronicles 14:121 Chronicles 14:12 Text Analysis1 Chronicles 14:12 Interlinear1 Chronicles 14:12 Multilingual1 Chronicles 14:12 TSK1 Chronicles 14:12 Cross References1 Chronicles 14:12 Bible Hub1 Chronicles 14:12 Biblia Paralela1 Chronicles 14:12 Chinese Bible1 Chronicles 14:12 French Bible1 Chronicles 14:12 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 14:11
Top of Page
Top of Page