1 Chronicles 15:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֛יbecauseConj
7223 [e]lə-mab-bā-ri-šō-w-nāhלְמַבָּרִ֥אשׁוֹנָ֖ה[did it] at the firstAdj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
859 [e]’at-tem;אַתֶּ֑םyouPro
6555 [e]pā-raṣפָּרַ֨ץmade a breachVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֙ינוּ֙our GodNoun
  bā-nū,בָּ֔נוּinPrep
3588 [e]kî-כִּי־forConj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
1875 [e]ḏə-raš-nu-hūדְרַשְׁנֻ֖הוּdo that we soughtVerb
4941 [e]kam-miš-pāṭ.כַּמִּשְׁפָּֽט׃after the due orderNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 15:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֛י לְמַבָּרִ֥אשֹׁונָ֖ה לֹ֣א אַתֶּ֑ם פָּרַ֨ץ יְהוָ֤ה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ בָּ֔נוּ כִּי־לֹ֥א דְרַשְׁנֻ֖הוּ כַּמִּשְׁפָּֽט׃

דברי הימים א 15:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי למבראשונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי־לא דרשנהו כמשפט׃

Links
1 Chronicles 15:131 Chronicles 15:13 Text Analysis1 Chronicles 15:13 Interlinear1 Chronicles 15:13 Multilingual1 Chronicles 15:13 TSK1 Chronicles 15:13 Cross References1 Chronicles 15:13 Bible Hub1 Chronicles 15:13 Biblia Paralela1 Chronicles 15:13 Chinese Bible1 Chronicles 15:13 French Bible1 Chronicles 15:13 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 15:12
Top of Page
Top of Page