1 Chronicles 17:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6994 [e]wat-tiq-ṭanוַתִּקְטַ֨ןAnd [yet] was a small thingVerb
2063 [e]zōṯזֹ֤אתthisPro
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵāבְּעֵינֶ֙יךָ֙in Your eyesNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֔יםO GodNoun
1696 [e]wat-tə-ḏab-bêrוַתְּדַבֵּ֥ר[also] for you have spokenVerb
5921 [e]‘al-עַל־ofPrep
1004 [e]bêṯ-בֵּֽית־houseNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֖of your servantNoun
7350 [e]lə-mê-rā-ḥō-wq;לְמֵרָח֑וֹקfor a greatAdj
7200 [e]ū-rə-’î-ṯa-nî,וּרְאִיתַ֗נִיand have regarded meVerb
8448 [e]kə-ṯō-wrכְּת֧וֹרaccording to the estateNoun
120 [e]hā-’ā-ḏāmהָאָדָ֛םof a manNoun
4609 [e]ham-ma-‘ă-lāhהַֽמַּעֲלָ֖הof high degreeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הO LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm.אֱלֹהִֽים׃GodNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 17:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּקְטַ֨ן זֹ֤את בְּעֵינֶ֙יךָ֙ אֱלֹהִ֔ים וַתְּדַבֵּ֥ר עַל־בֵּֽית־עַבְדְּךָ֖ לְמֵרָחֹ֑וק וּרְאִיתַ֗נִי כְּתֹ֧ור הָאָדָ֛ם הַֽמַּעֲלָ֖ה יְהוָ֥ה אֱלֹהִֽים׃

דברי הימים א 17:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על־בית־עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים׃

Links
1 Chronicles 17:171 Chronicles 17:17 Text Analysis1 Chronicles 17:17 Interlinear1 Chronicles 17:17 Multilingual1 Chronicles 17:17 TSK1 Chronicles 17:17 Cross References1 Chronicles 17:17 Bible Hub1 Chronicles 17:17 Biblia Paralela1 Chronicles 17:17 Chinese Bible1 Chronicles 17:17 French Bible1 Chronicles 17:17 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 17:16
Top of Page
Top of Page