1 Chronicles 23:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî-וַֽיְהִי־And wasVerb
3189 [e]ya-ḥaṯיַ֣חַתJahathNoun
7218 [e]hā-rōš,הָרֹ֔אשׁthe chiefNoun
2125 [e]wə-zî-zāhוְזִיזָ֖הand ZizahNoun
8145 [e]haš-šê-nî;הַשֵּׁנִ֑יthe secondNoun
3266 [e]wî-‘ūšוִיע֤וּשׁbut JeushNoun
1283 [e]ū-ḇə-rî-‘āhוּבְרִיעָה֙and BeriahNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
7235 [e]hir-būהִרְבּ֣וּdo .. .. ..Verb
1121 [e]ḇā-nîm,בָנִ֔יםsonsNoun
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְיוּ֙therefore they wereVerb
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתhouseNoun
1 [e]’āḇ,אָ֔בof [their] according to fatherNoun
6486 [e]lip̄-qud-dāhלִפְקֻדָּ֖הreckoningNoun
259 [e]’e-ḥāṯ.אֶחָֽת׃in oneAdj
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 23:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְהִי־יַ֣חַת הָרֹ֔אשׁ וְזִיזָ֖ה הַשֵּׁנִ֑י וִיע֤וּשׁ וּבְרִיעָה֙ לֹֽא־הִרְבּ֣וּ בָנִ֔ים וַיִּֽהְיוּ֙ לְבֵ֣ית אָ֔ב לִפְקֻדָּ֖ה אֶחָֽת׃ ס

דברי הימים א 23:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי־יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא־הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת׃ ס

Links
1 Chronicles 23:111 Chronicles 23:11 Text Analysis1 Chronicles 23:11 Interlinear1 Chronicles 23:11 Multilingual1 Chronicles 23:11 TSK1 Chronicles 23:11 Cross References1 Chronicles 23:11 Bible Hub1 Chronicles 23:11 Biblia Paralela1 Chronicles 23:11 Chinese Bible1 Chronicles 23:11 French Bible1 Chronicles 23:11 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 23:10
Top of Page
Top of Page