1 Chronicles 28:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4196 [e]ū-lə-miz-baḥוּלְמִזְבַּ֧חfor the altarNoun
7004 [e]haq-qə-ṭō-reṯהַקְּטֹ֛רֶתof incenseNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֥בgoldNoun
2212 [e]mə-zuq-qāqמְזֻקָּ֖קrefinedVerb
4948 [e]bam-miš-qāl;בַּמִּשְׁקָ֑לby weightNoun
8403 [e]ū-lə-ṯaḇ-nîṯוּלְתַבְנִ֣יתfor the patternNoun
4818 [e]ham-mer-kā-ḇāh,הַמֶּרְכָּבָ֗הof the chariotNoun
3742 [e]hak-kə-ru-ḇîmהַכְּרֻבִ֤יםof the cherubimNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָב֙goldNoun
6566 [e]lə-p̄ō-rə-śîm,לְפֹ֣רְשִׂ֔יםthat spread outVerb
5526 [e]wə-sō-ḵə-ḵîmוְסֹכְכִ֖ים[their wings] and coveredVerb
5921 [e]‘al-עַל־andPrep
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֥וֹןthe arkNoun
1285 [e]bə-rîṯ-בְּרִית־of the covenantNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 28:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְמִזְבַּ֧ח הַקְּטֹ֛רֶת זָהָ֥ב מְזֻקָּ֖ק בַּמִּשְׁקָ֑ל וּלְתַבְנִ֣ית הַמֶּרְכָּבָ֗ה הַכְּרֻבִ֤ים זָהָב֙ לְפֹ֣רְשִׂ֔ים וְסֹכְכִ֖ים עַל־אֲרֹ֥ון בְּרִית־יְהוָֽה׃

דברי הימים א 28:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמזבח הקטרת זהב מזקק במשקל ולתבנית המרכבה הכרבים זהב לפרשים וסככים על־ארון ברית־יהוה׃

Links
1 Chronicles 28:181 Chronicles 28:18 Text Analysis1 Chronicles 28:18 Interlinear1 Chronicles 28:18 Multilingual1 Chronicles 28:18 TSK1 Chronicles 28:18 Cross References1 Chronicles 28:18 Bible Hub1 Chronicles 28:18 Biblia Paralela1 Chronicles 28:18 Chinese Bible1 Chronicles 28:18 French Bible1 Chronicles 28:18 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 28:17
Top of Page
Top of Page