1 Chronicles 6:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֨וּand becomeVerb
8334 [e]mə-šā-rə-ṯîmמְשָׁרְתִ֜יםThey ministeredVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֨יbeforeNoun
4908 [e]miš-kanמִשְׁכַּ֤ןthe dwelling placeNoun
168 [e]’ō-hel-אֹֽהֶל־of the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏמוֹעֵד֙of meetingNoun
7892 [e]baš-šîr,בַּשִּׁ֔ירwith songNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
1129 [e]bə-nō-wṯבְּנ֧וֹתhad buildVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֛הSolomonNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
5975 [e]way-ya-‘am-ḏūוַיַּעַמְד֥וּThen they waitedVerb
4941 [e]ḵə-miš-pā-ṭāmכְמִשְׁפָּטָ֖םto their orderNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
5656 [e]‘ă-ḇō-w-ḏā-ṯām.עֲבוֹדָתָֽם׃their officeNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 6:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּהְי֨וּ מְשָׁרְתִ֜ים לִפְנֵ֨י מִשְׁכַּ֤ן אֹֽהֶל־מֹועֵד֙ בַּשִּׁ֔יר עַד־בְּנֹ֧ות שְׁלֹמֹ֛ה אֶת־בֵּ֥ית יְהוָ֖ה בִּירוּשָׁלִָ֑ם וַיַּעַמְד֥וּ כְמִשְׁפָּטָ֖ם עַל־עֲבֹודָתָֽם׃

דברי הימים א 6:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו משרתים לפני משכן אהל־מועד בשיר עד־בנות שלמה את־בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על־עבודתם׃

Links
1 Chronicles 6:321 Chronicles 6:32 Text Analysis1 Chronicles 6:32 Interlinear1 Chronicles 6:32 Multilingual1 Chronicles 6:32 TSK1 Chronicles 6:32 Cross References1 Chronicles 6:32 Bible Hub1 Chronicles 6:32 Biblia Paralela1 Chronicles 6:32 Chinese Bible1 Chronicles 6:32 French Bible1 Chronicles 6:32 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 6:31
Top of Page
Top of Page