1 Kings 1:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶר ׀And saidVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְkingNoun
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֗דDavidNoun
7121 [e]qir-’ū-קִרְאוּ־CallVerb
  לִ֞יto mePrep
6659 [e]lə-ṣā-ḏō-wqלְצָד֤וֹקZadokNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
5416 [e]ū-lə-nā-ṯānוּלְנָתָ֣ןand NathanNoun
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֔יאthe prophetNoun
1141 [e]wə-liḇ-nā-yā-hūוְלִבְנָיָ֖הוּand BenaiahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘;יְהוֹיָדָ֑עof JehoiadaNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֖אוּAnd they cameVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃the kingNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר ׀ הַמֶּ֣לֶךְ דָּוִ֗ד קִרְאוּ־לִ֞י לְצָדֹ֤וק הַכֹּהֵן֙ וּלְנָתָ֣ן הַנָּבִ֔יא וְלִבְנָיָ֖הוּ בֶּן־יְהֹויָדָ֑ע וַיָּבֹ֖אוּ לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים א 1:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ׀ המלך דוד קראו־לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן־יהוידע ויבאו לפני המלך׃

Links
1 Kings 1:321 Kings 1:32 Text Analysis1 Kings 1:32 Interlinear1 Kings 1:32 Multilingual1 Kings 1:32 TSK1 Kings 1:32 Cross References1 Kings 1:32 Bible Hub1 Kings 1:32 Biblia Paralela1 Kings 1:32 Chinese Bible1 Kings 1:32 French Bible1 Kings 1:32 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:31
Top of Page
Top of Page