1 Kings 1:44
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חand has sentVerb
854 [e]’it-tōw-אִתּֽוֹ־withPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַ֠מֶּלֶךְthe king himNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6659 [e]ṣā-ḏō-wqצָד֨וֹקZadokNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5416 [e]nā-ṯānנָתָ֣ןNathanNoun
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֗יאthe prophetNoun
1141 [e]ū-ḇə-nā-yā-hūוּבְנָיָ֙הוּ֙and BenaiahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘,יְה֣וֹיָדָ֔עof JehoiadaNoun
3774 [e]wə-hak-kə-rê-ṯîוְהַכְּרֵתִ֖יand the CherethitesAdj
6432 [e]wə-hap-pə-lê-ṯî;וְהַפְּלֵתִ֑יand the PelethitesAdj
7392 [e]way-yar-ki-ḇūוַיַּרְכִּ֣בוּand they have caused him to rideVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹ - Acc
5921 [e]‘alעַ֖לonPrep
6506 [e]pir-daṯפִּרְדַּ֥תmuleNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃of on the kingNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח אִתֹּֽו־הַ֠מֶּלֶךְ אֶת־צָדֹ֨וק הַכֹּהֵ֜ן וְאֶת־נָתָ֣ן הַנָּבִ֗יא וּבְנָיָ֙הוּ֙ בֶּן־יְהֹ֣ויָדָ֔ע וְהַכְּרֵתִ֖י וְהַפְּלֵתִ֑י וַיַּרְכִּ֣בוּ אֹתֹ֔ו עַ֖ל פִּרְדַּ֥ת הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים א 1:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח אתו־המלך את־צדוק הכהן ואת־נתן הנביא ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך׃

Links
1 Kings 1:441 Kings 1:44 Text Analysis1 Kings 1:44 Interlinear1 Kings 1:44 Multilingual1 Kings 1:44 TSK1 Kings 1:44 Cross References1 Kings 1:44 Bible Hub1 Kings 1:44 Biblia Paralela1 Kings 1:44 Chinese Bible1 Kings 1:44 French Bible1 Kings 1:44 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:43
Top of Page
Top of Page