1 Kings 1:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֣וּAndVerb
1697 [e]ḏə-ḇā-rāw,דְבָרָ֔יוhe conferredNoun
5973 [e]‘imעִ֚םwithPrep
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָ֣בJoabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
6870 [e]ṣə-rū-yāh,צְרוּיָ֔הof ZeruiahNoun
5973 [e]wə-‘imוְעִ֖םand withPrep
54 [e]’eḇ-yā-ṯārאֶבְיָתָ֣רAbiatharNoun
3548 [e]hak-kō-hên;הַכֹּהֵ֑ןthe priestNoun
5826 [e]way-ya‘-zə-rū,וַֽיַּעְזְר֔וּand helpedVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֖יthey followingAdv
138 [e]’ă-ḏō-nî-yāh.אֲדֹנִיָּֽה׃AdonijahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּהְי֣וּ דְבָרָ֔יו עִ֚ם יֹואָ֣ב בֶּן־צְרוּיָ֔ה וְעִ֖ם אֶבְיָתָ֣ר הַכֹּהֵ֑ן וַֽיַּעְזְר֔וּ אַחֲרֵ֖י אֲדֹנִיָּֽה׃

מלכים א 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו דבריו עם יואב בן־צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדניה׃

Links
1 Kings 1:71 Kings 1:7 Text Analysis1 Kings 1:7 Interlinear1 Kings 1:7 Multilingual1 Kings 1:7 TSK1 Kings 1:7 Cross References1 Kings 1:7 Bible Hub1 Kings 1:7 Biblia Paralela1 Kings 1:7 Chinese Bible1 Kings 1:7 French Bible1 Kings 1:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:6
Top of Page
Top of Page