1 Kings 1:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6659 [e]wə-ṣā-ḏō-wqוְצָד֣וֹקBut ZadokNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַ֠כֹּהֵןthe priestNoun
1141 [e]ū-ḇə-nā-yā-hūוּבְנָיָ֨הוּand BenaiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֜עof JehoiadaNoun
5416 [e]wə-nā-ṯānוְנָתָ֤ןand NathanNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִיא֙the prophetNoun
8096 [e]wə-šim-‘îוְשִׁמְעִ֣יand ShimeiNoun
7472 [e]wə-rê-‘î,וְרֵעִ֔יand ReiNoun
1368 [e]wə-hag-gib-bō-w-rîmוְהַגִּבּוֹרִ֖יםand the mighty menAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1732 [e]lə-ḏā-wiḏ;לְדָוִ֑ד[belonged] to DavidNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
1961 [e]hā-yūהָי֖וּdo wereVerb
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
138 [e]’ă-ḏō-nî-yā-hū.אֲדֹנִיָּֽהוּ׃AdonijahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְצָדֹ֣וק הַ֠כֹּהֵן וּבְנָיָ֨הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֜ע וְנָתָ֤ן הַנָּבִיא֙ וְשִׁמְעִ֣י וְרֵעִ֔י וְהַגִּבֹּורִ֖ים אֲשֶׁ֣ר לְדָוִ֑ד לֹ֥א הָי֖וּ עִם־אֲדֹנִיָּֽהוּ׃

מלכים א 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצדוק הכהן ובניהו בן־יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם־אדניהו׃

Links
1 Kings 1:81 Kings 1:8 Text Analysis1 Kings 1:8 Interlinear1 Kings 1:8 Multilingual1 Kings 1:8 TSK1 Kings 1:8 Cross References1 Kings 1:8 Bible Hub1 Kings 1:8 Biblia Paralela1 Kings 1:8 Chinese Bible1 Kings 1:8 French Bible1 Kings 1:8 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:7
Top of Page
Top of Page