1 Kings 17:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]qūmק֣וּםAriseVerb
1980 [e]lêḵלֵ֤ךְget youVerb
6886 [e]ṣā-rə-p̄a-ṯāhצָרְפַ֙תָה֙to ZarephathNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6721 [e]lə-ṣî-ḏō-wn,לְצִיד֔וֹן[belongeth] to SidonNoun
3427 [e]wə-yā-šaḇ-tāוְיָשַׁבְתָּ֖and dwellVerb
8033 [e]šām;שָׁ֑םthereAdv
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הbeholdPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯîצִוִּ֥יתִיI have commandedVerb
8033 [e]šāmשָׁ֛םthereAdv
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֥הwomenNoun
490 [e]’al-mā-nāhאַלְמָנָ֖הa widowNoun
3557 [e]lə-ḵal-kə-le-ḵā.לְכַלְכְּלֶֽךָ׃to provideVerb
Hebrew Texts
מלכים א 17:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ק֣וּם לֵ֤ךְ צָרְפַ֙תָה֙ אֲשֶׁ֣ר לְצִידֹ֔ון וְיָשַׁבְתָּ֖ שָׁ֑ם הִנֵּ֨ה צִוִּ֥יתִי שָׁ֛ם אִשָּׁ֥ה אַלְמָנָ֖ה לְכַלְכְּלֶֽךָ׃

מלכים א 17:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם הנה צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך׃

Links
1 Kings 17:91 Kings 17:9 Text Analysis1 Kings 17:9 Interlinear1 Kings 17:9 Multilingual1 Kings 17:9 TSK1 Kings 17:9 Cross References1 Kings 17:9 Bible Hub1 Kings 17:9 Biblia Paralela1 Kings 17:9 Chinese Bible1 Kings 17:9 French Bible1 Kings 17:9 German Bible

Bible Hub
1 Kings 17:8
Top of Page
Top of Page