1 Kings 18:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-ḥūוַ֠יִּקְחוּAnd they tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6499 [e]hap-pārהַפָּ֨רthe bullNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֣ןwas givenVerb
  lā-hemלָהֶם֮to themPrep
6213 [e]way-ya-‘ă-śūוַֽיַּעֲשׂוּ֒and they dressed [it]Verb
7121 [e]way-yiq-rə-’ūוַיִּקְרְא֣וּand calledVerb
8034 [e]ḇə-šêm-בְשֵׁם־on the nameNoun
1168 [e]hab-ba-‘alהַ֠בַּעַלof BaalNoun
1242 [e]mê-hab-bō-qerמֵהַבֹּ֨קֶרfrom morningNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even untilPrep
6672 [e]haṣ-ṣā-ho-ra-yimהַצָּהֳרַ֤יִםnoonNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֙sayingVerb
1168 [e]hab-ba-‘alהַבַּ֣עַלO BaalNoun
6030 [e]‘ă-nê-nū,עֲנֵ֔נוּhearVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןBut noPrt
6963 [e]qō-wlק֖וֹלvoiceNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןnorPrt
6030 [e]‘ō-neh;עֹנֶ֑הany that answeredVerb
6452 [e]way-p̄as-sə-ḥū,וַֽיְפַסְּח֔וּAnd they leapedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4196 [e]ham-miz-bê-aḥהַמִּזְבֵּ֖חַthe altarNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāh.עָשָֽׂה׃was madeVerb
Hebrew Texts
מלכים א 18:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠יִּקְחוּ אֶת־הַפָּ֨ר אֲשֶׁר־נָתַ֣ן לָהֶם֮ וַֽיַּעֲשׂוּ֒ וַיִּקְרְא֣וּ בְשֵׁם־הַ֠בַּעַל מֵהַבֹּ֨קֶר וְעַד־הַצָּהֳרַ֤יִם לֵאמֹר֙ הַבַּ֣עַל עֲנֵ֔נוּ וְאֵ֥ין קֹ֖ול וְאֵ֣ין עֹנֶ֑ה וַֽיְפַסְּח֔וּ עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃

מלכים א 18:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקחו את־הפר אשר־נתן להם ויעשו ויקראו בשם־הבעל מהבקר ועד־הצהרים לאמר הבעל עננו ואין קול ואין ענה ויפסחו על־המזבח אשר עשה׃

Links
1 Kings 18:261 Kings 18:26 Text Analysis1 Kings 18:26 Interlinear1 Kings 18:26 Multilingual1 Kings 18:26 TSK1 Kings 18:26 Cross References1 Kings 18:26 Bible Hub1 Kings 18:26 Biblia Paralela1 Kings 18:26 Chinese Bible1 Kings 18:26 French Bible1 Kings 18:26 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:25
Top of Page
Top of Page