1 Samuel 25:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7592 [e]šə-’alשְׁאַ֨לAskVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5288 [e]nə-‘ā-re-ḵāנְעָרֶ֜יךָyour young menNoun
5046 [e]wə-yag-gî-ḏūוְיַגִּ֣ידוּand they will showVerb
  lāḵ,לָ֗ךְtoPrep
4672 [e]wə-yim-ṣə-’ūוְיִמְצְא֨וּand find youVerb
5288 [e]han-nə-‘ā-rîmהַנְּעָרִ֥יםWhy let the young menNoun
2580 [e]ḥênחֵן֙favorNoun
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵā,בְּעֵינֶ֔יךָin your eyesNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
3117 [e]yō-wmי֥וֹםa dayNoun
2896 [e]ṭō-wḇט֖וֹבgoodAdj
935 [e]bā-nū;בָּ֑נוּfor we have comeVerb
5414 [e]tə-nāh-תְּנָה־giveVerb
4994 [e]nā,נָּ֗אI prayInj
853 [e]’êṯאֵת֩ - Acc
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhateverPrt
4672 [e]tim-ṣāתִּמְצָ֤אcomesVerb
3027 [e]yā-ḏə-ḵāיָֽדְךָ֙to your handNoun
5650 [e]la-‘ă-ḇā-ḏe-ḵā,לַעֲבָדֶ֔יךָto your servantsNoun
1121 [e]ū-lə-ḇin-ḵāוּלְבִנְךָ֖and to your sonNoun
1732 [e]lə-ḏā-wiḏ.לְדָוִֽד׃DavidNoun
Hebrew Texts
שמואל א 25:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁאַ֨ל אֶת־נְעָרֶ֜יךָ וְיַגִּ֣ידוּ לָ֗ךְ וְיִמְצְא֨וּ הַנְּעָרִ֥ים חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָ כִּֽי־עַל־יֹ֥ום טֹ֖וב בָּ֑נוּ תְּנָה־נָּ֗א אֵת֩ אֲשֶׁ֨ר תִּמְצָ֤א יָֽדְךָ֙ לַעֲבָדֶ֔יךָ וּלְבִנְךָ֖ לְדָוִֽד׃

שמואל א 25:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שאל את־נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי־על־יום טוב בנו תנה־נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד׃

Links
1 Samuel 25:81 Samuel 25:8 Text Analysis1 Samuel 25:8 Interlinear1 Samuel 25:8 Multilingual1 Samuel 25:8 TSK1 Samuel 25:8 Cross References1 Samuel 25:8 Bible Hub1 Samuel 25:8 Biblia Paralela1 Samuel 25:8 Chinese Bible1 Samuel 25:8 French Bible1 Samuel 25:8 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 25:7
Top of Page
Top of Page