1 Samuel 31:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen saidVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֩SaulNoun
5375 [e]lə-nō-śêלְנֹשֵׂ֨אbearerVerb
3627 [e]ḵê-lāwכֵלָ֜יוto his armorNoun
8025 [e]šə-lōp̄שְׁלֹ֥ףDrawVerb
2719 [e]ḥar-bə-ḵāחַרְבְּךָ֣ ׀your swordNoun
1856 [e]wə-ḏā-qə-rê-nîוְדָקְרֵ֣נִיand thrust me throughVerb
  ḇāh,בָ֗הּinPrep
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
935 [e]yā-ḇō-w-’ūיָ֠בוֹאוּcomeVerb
6189 [e]hā-‘ă-rê-lîmהָעֲרֵלִ֨יםuncircumcisedNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֤לֶּהthesePro
1856 [e]ū-ḏə-qā-ru-nîוּדְקָרֻ֙נִי֙and thrust me throughVerb
5953 [e]wə-hiṯ-‘al-lə-lū-וְהִתְעַלְּלוּ־and abuseVerb
  ḇî,בִ֔יinPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
14 [e]’ā-ḇāhאָבָה֙do wouldVerb
5375 [e]nō-śêנֹשֵׂ֣אbearerVerb
3627 [e]ḵê-lāw,כֵלָ֔יוBut his armorNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
3372 [e]yā-rêיָרֵ֖אafraidVerb
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דhe was veryAdj
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֤חand tookVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֙Therefore SaulNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2719 [e]ha-ḥe-reḇ,הַחֶ֔רֶבa swordNoun
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֖לand fellVerb
5921 [e]‘ā-le-hā.עָלֶֽיהָ׃onPrep
Hebrew Texts
שמואל א 31:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר שָׁאוּל֩ לְנֹשֵׂ֨א כֵלָ֜יו שְׁלֹ֥ף חַרְבְּךָ֣ ׀ וְדָקְרֵ֣נִי בָ֗הּ פֶּן־יָ֠בֹואוּ הָעֲרֵלִ֨ים הָאֵ֤לֶּה וּדְקָרֻ֙נִי֙ וְהִתְעַלְּלוּ־בִ֔י וְלֹ֤א אָבָה֙ נֹשֵׂ֣א כֵלָ֔יו כִּ֥י יָרֵ֖א מְאֹ֑ד וַיִּקַּ֤ח שָׁאוּל֙ אֶת־הַחֶ֔רֶב וַיִּפֹּ֖ל עָלֶֽיהָ׃

שמואל א 31:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ׀ ודקרני בה פן־יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו־בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את־החרב ויפל עליה׃

Links
1 Samuel 31:41 Samuel 31:4 Text Analysis1 Samuel 31:4 Interlinear1 Samuel 31:4 Multilingual1 Samuel 31:4 TSK1 Samuel 31:4 Cross References1 Samuel 31:4 Bible Hub1 Samuel 31:4 Biblia Paralela1 Samuel 31:4 Chinese Bible1 Samuel 31:4 French Bible1 Samuel 31:4 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 31:3
Top of Page
Top of Page