1 Samuel 5:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-lə-ḥūוַיִּשְׁלְח֨וּso they sentVerb
622 [e]way-ya-’as-p̄ūוַיַּאַסְפ֜וּand gathered togetherVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5633 [e]sar-nêסַרְנֵ֣יthe lordsNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֗יםof the PhilistinesAdj
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and saidVerb
7971 [e]šal-lə-ḥūשַׁלְּח֞וּSend awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֨וֹןthe arkNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֤יof the GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
7725 [e]wə-yā-šōḇוְיָשֹׁ֣בand let it go againVerb
4725 [e]lim-qō-mōw,לִמְקֹמ֔וֹto its own place usNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־notAdv
4191 [e]yā-mîṯיָמִ֥יתdo that it slayVerb
853 [e]’ō-ṯîאֹתִ֖י - Acc
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5971 [e]‘am-mî;עַמִּ֑יour peopleNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֤הthere wasVerb
4103 [e]mə-hū-maṯ-מְהֽוּמַת־destructionNoun
4194 [e]mā-weṯמָ֙וֶת֙For there was a deadlyNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־throughout allNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירthe cityNoun
3513 [e]kā-ḇə-ḏāhכָּבְדָ֥הheavyVerb
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹ֛דwas veryAdj
3027 [e]yaḏיַ֥דthe handNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֖יםof GodNoun
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
שמואל א 5:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלְח֨וּ וַיַּאַסְפ֜וּ אֶת־כָּל־סַרְנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֗ים וַיֹּֽאמְרוּ֙ שַׁלְּח֞וּ אֶת־אֲרֹ֨ון אֱלֹהֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְיָשֹׁ֣ב לִמְקֹמֹ֔ו וְלֹֽא־יָמִ֥ית אֹתִ֖י וְאֶת־עַמִּ֑י כִּֽי־הָיְתָ֤ה מְהֽוּמַת־מָ֙וֶת֙ בְּכָל־הָעִ֔יר כָּבְדָ֥ה מְאֹ֛ד יַ֥ד הָאֱלֹהִ֖ים שָֽׁם׃

שמואל א 5:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלחו ויאספו את־כל־סרני פלשתים ויאמרו שלחו את־ארון אלהי ישראל וישב למקמו ולא־ימית אתי ואת־עמי כי־היתה מהומת־מות בכל־העיר כבדה מאד יד האלהים שם׃

Links
1 Samuel 5:111 Samuel 5:11 Text Analysis1 Samuel 5:11 Interlinear1 Samuel 5:11 Multilingual1 Samuel 5:11 TSK1 Samuel 5:11 Cross References1 Samuel 5:11 Bible Hub1 Samuel 5:11 Biblia Paralela1 Samuel 5:11 Chinese Bible1 Samuel 5:11 French Bible1 Samuel 5:11 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 5:10
Top of Page
Top of Page