2 Chronicles 12:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]ū-ḇir-’ō-wṯוּבִרְא֤וֹתwhen sawVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
3588 [e]כִּ֣יthatConj
3665 [e]niḵ-nā-‘ū,נִכְנָ֔עוּthey humbled themselvesVerb
1961 [e]hā-yāhהָיָה֩cameVerb
1697 [e]ḏə-ḇar-דְבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֨הof the LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8098 [e]šə-ma‘-yāhשְׁמַֽעְיָ֧ה ׀ShemaiahNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֛רsayingVerb
3665 [e]niḵ-nə-‘ūנִכְנְע֖וּThey have humbledVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
7843 [e]’aš-ḥî-ṯêm;אַשְׁחִיתֵ֑םdo [therefore] destroy themVerb
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֨יbut I will grantVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶ֤םthem themPro
4592 [e]kim-‘aṭכִּמְעַט֙someSubst
6413 [e]lip̄-lê-ṭāh,לִפְלֵיטָ֔הdeliveranceNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
5413 [e]ṯit-taḵתִתַּ֧ךְdo be poured outVerb
2534 [e]ḥă-mā-ṯîחֲמָתִ֛יmy wrathNoun
3389 [e]bî-rū-šā-limבִּירוּשָׁלִַ֖םon JerusalemNoun
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־by meansNoun
7895 [e]šî-šāq.שִׁישָֽׁק׃of ShishakNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 12:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִרְאֹ֤ות יְהוָה֙ כִּ֣י נִכְנָ֔עוּ הָיָה֩ דְבַר־יְהוָה֙ אֶל־שְׁמַֽעְיָ֧ה ׀ לֵאמֹ֛ר נִכְנְע֖וּ לֹ֣א אַשְׁחִיתֵ֑ם וְנָתַתִּ֨י לָהֶ֤ם כִּמְעַט֙ לִפְלֵיטָ֔ה וְלֹא־תִתַּ֧ךְ חֲמָתִ֛י בִּירוּשָׁלִַ֖ם בְּיַד־שִׁישָֽׁק׃

דברי הימים ב 12:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובראות יהוה כי נכנעו היה דבר־יהוה אל־שמעיה ׀ לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא־תתך חמתי בירושלם ביד־שישק׃

Links
2 Chronicles 12:72 Chronicles 12:7 Text Analysis2 Chronicles 12:7 Interlinear2 Chronicles 12:7 Multilingual2 Chronicles 12:7 TSK2 Chronicles 12:7 Cross References2 Chronicles 12:7 Bible Hub2 Chronicles 12:7 Biblia Paralela2 Chronicles 12:7 Chinese Bible2 Chronicles 12:7 French Bible2 Chronicles 12:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 12:6
Top of Page
Top of Page