2 Chronicles 20:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִ֨נֵּה־and BeholdPrt
1992 [e]hêm,הֵ֔םtheyPro
1580 [e]gō-mə-lîmגֹּמְלִ֖ים[I say how] rewardVerb
5921 [e]‘ā-lê-nū;עָלֵ֑ינוּusPrep
935 [e]lā-ḇō-wלָבוֹא֙to comeVerb
1644 [e]lə-ḡā-rə-šê-nū,לְגָ֣רְשֵׁ֔נוּto driveVerb
3425 [e]mî-yə-ruš-šā-ṯə-ḵāמִיְּרֻשָּׁתְךָ֖of your possessionNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3423 [e]hō-w-raš-tā-nū.הֽוֹרַשְׁתָּֽנוּ׃you have given us to inheritVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִ֨נֵּה־הֵ֔ם גֹּמְלִ֖ים עָלֵ֑ינוּ לָבֹוא֙ לְגָ֣רְשֵׁ֔נוּ מִיְּרֻשָּׁתְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר הֹֽורַשְׁתָּֽנוּ׃

דברי הימים ב 20:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה־הם גמלים עלינו לבוא לגרשנו מירשתך אשר הורשתנו׃

Links
2 Chronicles 20:112 Chronicles 20:11 Text Analysis2 Chronicles 20:11 Interlinear2 Chronicles 20:11 Multilingual2 Chronicles 20:11 TSK2 Chronicles 20:11 Cross References2 Chronicles 20:11 Bible Hub2 Chronicles 20:11 Biblia Paralela2 Chronicles 20:11 Chinese Bible2 Chronicles 20:11 French Bible2 Chronicles 20:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:10
Top of Page
Top of Page