2 Chronicles 24:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֣אAnd calledVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּלֶךְ֮the kingNoun
3077 [e]lî-hō-w-yā-ḏā‘לִֽיהוֹיָדָ֣עfor JehoiadaNoun
7218 [e]hā-rōšהָרֹאשׁ֒the chiefNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
  lōw,ל֗וֹto himPrep
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֙וּעַ֙WhyAdv
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1875 [e]ḏā-raš-tāדָרַ֣שְׁתָּdo requiredVerb
5921 [e]‘al-עַל־ofPrep
3881 [e]hal-wî-yim,הַלְוִיִּ֔םthe LevitesAdj
935 [e]lə-hā-ḇîלְהָבִ֞יאto bringVerb
3063 [e]mî-hū-ḏāhמִֽיהוּדָ֣הfrom JudahNoun
3389 [e]ū-mî-rū-šā-lim,וּמִֽירוּשָׁלִַ֗םand out of JerusalemNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4864 [e]maś-’aṯמַשְׂאַת֙the collectionNoun
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֣ה[according to the commandment] of MosesNoun
5650 [e]‘e-ḇeḏ-עֶֽבֶד־the servantNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
6951 [e]wə-haq-qā-hālוְהַקָּהָ֖לand of the congregationNoun
3478 [e]lə-yiś-rā-’êl;לְיִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
168 [e]lə-’ō-helלְאֹ֖הֶלfor the tentNoun
5715 [e]hā-‘ê-ḏūṯ.הָעֵדֽוּת׃of witnessNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֣א הַמֶּלֶךְ֮ לִֽיהֹויָדָ֣ע הָרֹאשׁ֒ וַיֹּ֣אמֶר לֹ֗ו מַדּ֙וּעַ֙ לֹֽא־דָרַ֣שְׁתָּ עַל־הַלְוִיִּ֔ם לְהָבִ֞יא מִֽיהוּדָ֣ה וּמִֽירוּשָׁלִַ֗ם אֶת־מַשְׂאַת֙ מֹשֶׁ֣ה עֶֽבֶד־יְהוָ֔ה וְהַקָּהָ֖ל לְיִשְׂרָאֵ֑ל לְאֹ֖הֶל הָעֵדֽוּת׃

דברי הימים ב 24:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא המלך ליהוידע הראש ויאמר לו מדוע לא־דרשת על־הלוים להביא מיהודה ומירושלם את־משאת משה עבד־יהוה והקהל לישראל לאהל העדות׃

Links
2 Chronicles 24:62 Chronicles 24:6 Text Analysis2 Chronicles 24:6 Interlinear2 Chronicles 24:6 Multilingual2 Chronicles 24:6 TSK2 Chronicles 24:6 Cross References2 Chronicles 24:6 Bible Hub2 Chronicles 24:6 Biblia Paralela2 Chronicles 24:6 Chinese Bible2 Chronicles 24:6 French Bible2 Chronicles 24:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 24:5
Top of Page
Top of Page