2 Chronicles 34:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6106 [e]wə-‘aṣ-mō-wṯוְעַצְמוֹת֙and the bonesNoun
3548 [e]kō-hă-nîm,כֹּֽהֲנִ֔יםof the priestsNoun
8313 [e]śā-rap̄שָׂרַ֖ףhe burnedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
  [miz-bə-ḥō-w-ṯāym[מִזְבְּחֹותָים -  
  ḵ]כ] -  
4196 [e](miz-bə-ḥō-w-ṯām;(מִזְבְּחֹותָ֑םtheir altarsNoun
  q)ק) -  
2891 [e]way-ṭa-hêrוַיְטַהֵ֥רand cleansedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הJudahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַצְמֹות֙ כֹּֽהֲנִ֔ים שָׂרַ֖ף עַל־ [מִזְבְּחֹותָים כ] (מִזְבְּחֹותָ֑ם ק) וַיְטַהֵ֥ר אֶת־יְהוּדָ֖ה וְאֶת־יְרוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 34:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועצמות כהנים שרף על־ [מזבחותים כ] (מזבחותם ק) ויטהר את־יהודה ואת־ירושלם׃

Links
2 Chronicles 34:52 Chronicles 34:5 Text Analysis2 Chronicles 34:5 Interlinear2 Chronicles 34:5 Multilingual2 Chronicles 34:5 TSK2 Chronicles 34:5 Cross References2 Chronicles 34:5 Bible Hub2 Chronicles 34:5 Biblia Paralela2 Chronicles 34:5 Chinese Bible2 Chronicles 34:5 French Bible2 Chronicles 34:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 34:4
Top of Page
Top of Page