2 Chronicles 6:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְֽאִם־And ifConj
5062 [e]yin-nā-ḡêp̄יִנָּגֵ֞ףbe put to the worseVerb
5971 [e]‘am-mə-ḵāעַמְּךָ֧Your peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לIsraelNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
341 [e]’ō-w-yêḇאוֹיֵ֖בthe enemyNoun
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
2398 [e]ye-ḥeṭ-’ū-יֶֽחֶטְאוּ־they have sinnedVerb
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
7725 [e]wə-šā-ḇūוְשָׁ֙בוּ֙and shall returnVerb
3034 [e]wə-hō-w-ḏūוְהוֹד֣וּand confessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-me-ḵā,שְׁמֶ֔ךָyour nameNoun
6419 [e]wə-hiṯ-pal-lūוְהִתְפַּֽלְל֧וּand prayVerb
2603 [e]wə-hiṯ-ḥan-nə-nūוְהִֽתְחַנְּנ֛וּand make supplicationVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵāלְפָנֶ֖יךָbeforeNoun
1004 [e]bab-ba-yiṯבַּבַּ֥יִתhouse youNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃in thisPro
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽאִם־יִנָּגֵ֞ף עַמְּךָ֧ יִשְׂרָאֵ֛ל לִפְנֵ֥י אֹויֵ֖ב כִּ֣י יֶֽחֶטְאוּ־לָ֑ךְ וְשָׁ֙בוּ֙ וְהֹוד֣וּ אֶת־שְׁמֶ֔ךָ וְהִתְפַּֽלְל֧וּ וְהִֽתְחַנְּנ֛וּ לְפָנֶ֖יךָ בַּבַּ֥יִת הַזֶּֽה׃

דברי הימים ב 6:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־ינגף עמך ישראל לפני אויב כי יחטאו־לך ושבו והודו את־שמך והתפללו והתחננו לפניך בבית הזה׃

Links
2 Chronicles 6:242 Chronicles 6:24 Text Analysis2 Chronicles 6:24 Interlinear2 Chronicles 6:24 Multilingual2 Chronicles 6:24 TSK2 Chronicles 6:24 Cross References2 Chronicles 6:24 Bible Hub2 Chronicles 6:24 Biblia Paralela2 Chronicles 6:24 Chinese Bible2 Chronicles 6:24 French Bible2 Chronicles 6:24 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:23
Top of Page
Top of Page