2 Chronicles 6:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
8605 [e]tə-p̄il-lāhתְּפִלָּ֣ה[Then] prayerNoun
3605 [e]ḵālכָל־anyNoun
8467 [e]tə-ḥin-nāh,תְּחִנָּ֗ה[or] supplicationNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רsoeverPrt
1961 [e]yih-yehיִהְיֶה֙shall be madeVerb
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־of anyNoun
120 [e]hā-’ā-ḏām,הָ֣אָדָ֔םmanNoun
3605 [e]ū-lə-ḵōlוּלְכֹ֖לor of allNoun
5971 [e]‘am-mə-ḵāעַמְּךָ֣your peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhenPrt
3045 [e]yê-ḏə-‘ū,יֵדְע֗וּshall knowVerb
376 [e]’îšאִ֤ישׁevery oneNoun
5061 [e]niḡ-‘ōwנִגְעוֹ֙his own veryNoun
4341 [e]ū-maḵ-’ō-ḇōw,וּמַכְאֹב֔וֹand his own griefNoun
6566 [e]ū-p̄ā-raśוּפָרַ֥שׂand shall spread forthVerb
3709 [e]kap-pāwכַּפָּ֖יוhis handsNoun
413 [e]’el-אֶל־inPrep
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֥יִתhouseNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־תְּפִלָּ֣ה כָל־תְּחִנָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר יִהְיֶה֙ לְכָל־הָ֣אָדָ֔ם וּלְכֹ֖ל עַמְּךָ֣ יִשְׂרָאֵ֑ל אֲשֶׁ֣ר יֵדְע֗וּ אִ֤ישׁ נִגְעֹו֙ וּמַכְאֹבֹ֔ו וּפָרַ֥שׂ כַּפָּ֖יו אֶל־הַבַּ֥יִת הַזֶּֽה׃

דברי הימים ב 6:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־תפלה כל־תחנה אשר יהיה לכל־האדם ולכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגעו ומכאבו ופרש כפיו אל־הבית הזה׃

Links
2 Chronicles 6:292 Chronicles 6:29 Text Analysis2 Chronicles 6:29 Interlinear2 Chronicles 6:29 Multilingual2 Chronicles 6:29 TSK2 Chronicles 6:29 Cross References2 Chronicles 6:29 Bible Hub2 Chronicles 6:29 Biblia Paralela2 Chronicles 6:29 Chinese Bible2 Chronicles 6:29 French Bible2 Chronicles 6:29 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:28
Top of Page
Top of Page