2 Chronicles 9:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4436 [e]ū-mal-kaṯ-וּמַֽלְכַּת־when the queenNoun
7614 [e]šə-ḇā,שְׁבָ֗אof ShebaNoun
8085 [e]šā-mə-‘āhשָֽׁמְעָה֮heardVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־forPrep
8088 [e]šê-ma‘שֵׁ֣מַעof the fameNoun
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹה֒of SolomonNoun
935 [e]wat-tā-ḇō-wוַתָּב֣וֹאand she cameVerb
5254 [e]lə-nas-sō-wṯלְנַסּוֹת֩to testVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֨הSolomonNoun
2420 [e]ḇə-ḥî-ḏō-wṯבְחִיד֜וֹתwith difficultNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim,בִּירֽוּשָׁלִַ֗םto JerusalemNoun
2428 [e]bə-ḥa-yilבְּחַ֣יִלcompanyNoun
3515 [e]kā-ḇêḏכָּבֵ֣דgreatAdj
3966 [e]mə-’ōḏמְאֹ֡דwith a veryAdj
1581 [e]ū-ḡə-mal-lîmוּ֠גְמַלִּיםthat camelsNoun
5375 [e]nō-śə-’îmנֹשְׂאִ֨יםboreVerb
1314 [e]bə-śā-mîmבְּשָׂמִ֧יםspicesNoun
2091 [e]wə-zā-hāḇוְזָהָ֛בand goldNoun
7230 [e]lā-rōḇלָרֹ֖בin abundanceNoun
68 [e]wə-’e-ḇenוְאֶ֣בֶןand stonesNoun
3368 [e]yə-qā-rāh;יְקָרָ֑הpreciousAdj
935 [e]wat-tā-ḇō-wוַתָּבוֹא֙when she was comeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8010 [e]šə-lō-mōh,שְׁלֹמֹ֔הSolomonNoun
1696 [e]wat-tə-ḏab-bêrוַתְּדַבֵּ֣רand she talkedVerb
5973 [e]‘im-mōw,עִמּ֔וֹwithPrep
853 [e]’êṯאֵ֛ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
1961 [e]hā-yāhהָיָ֖הwasVerb
5973 [e]‘im-עִם־in herPrep
3824 [e]lə-ḇā-ḇāh.לְבָבָֽהּ׃heartNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַֽלְכַּת־שְׁבָ֗א שָֽׁמְעָה֮ אֶת־שֵׁ֣מַע שְׁלֹמֹה֒ וַתָּבֹ֣וא לְנַסֹּות֩ אֶת־שְׁלֹמֹ֨ה בְחִידֹ֜ות בִּירֽוּשָׁלִַ֗ם בְּחַ֣יִל כָּבֵ֣ד מְאֹ֡ד וּ֠גְמַלִּים נֹשְׂאִ֨ים בְּשָׂמִ֧ים וְזָהָ֛ב לָרֹ֖ב וְאֶ֣בֶן יְקָרָ֑ה וַתָּבֹוא֙ אֶל־שְׁלֹמֹ֔ה וַתְּדַבֵּ֣ר עִמֹּ֔ו אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר הָיָ֖ה עִם־לְבָבָֽהּ׃

דברי הימים ב 9:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלכת־שבא שמעה את־שמע שלמה ותבוא לנסות את־שלמה בחידות בירושלם בחיל כבד מאד וגמלים נשאים בשמים וזהב לרב ואבן יקרה ותבוא אל־שלמה ותדבר עמו את כל־אשר היה עם־לבבה׃

Links
2 Chronicles 9:12 Chronicles 9:1 Text Analysis2 Chronicles 9:1 Interlinear2 Chronicles 9:1 Multilingual2 Chronicles 9:1 TSK2 Chronicles 9:1 Cross References2 Chronicles 9:1 Bible Hub2 Chronicles 9:1 Biblia Paralela2 Chronicles 9:1 Chinese Bible2 Chronicles 9:1 French Bible2 Chronicles 9:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 8:18
Top of Page
Top of Page