2 Chronicles 9:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]wə-hêmוְהֵ֣םAnd theyPro
935 [e]mə-ḇî-’îmמְבִיאִ֣יםbroughtVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
4503 [e]min-ḥā-ṯōwמִנְחָת֡וֹhis presentNoun
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֣יvesselsNoun
3701 [e]ḵe-sep̄כֶסֶף֩of silverNoun
3627 [e]ū-ḵə-lêוּכְלֵ֨יand vesselsNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֤בof goldNoun
8008 [e]ū-śə-lā-mō-wṯוּשְׂלָמוֹת֙and garmentsNoun
5402 [e]nê-šeqנֵ֣שֶׁקharnessNoun
1314 [e]ū-ḇə-śā-mîm,וּבְשָׂמִ֔יםand spicesNoun
5483 [e]sū-sîmסוּסִ֖יםhorsesNoun
6505 [e]ū-p̄ə-rā-ḏîm;וּפְרָדִ֑יםand mulesNoun
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־a rateNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearNoun
8141 [e]bə-šā-nāh.בְּשָׁנָֽה׃by yearNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֣ם מְבִיאִ֣ים אִ֣ישׁ מִנְחָתֹ֡ו כְּלֵ֣י כֶסֶף֩ וּכְלֵ֨י זָהָ֤ב וּשְׂלָמֹות֙ נֵ֣שֶׁק וּבְשָׂמִ֔ים סוּסִ֖ים וּפְרָדִ֑ים דְּבַר־שָׁנָ֖ה בְּשָׁנָֽה׃ פ

דברי הימים ב 9:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות נשק ובשמים סוסים ופרדים דבר־שנה בשנה׃ פ

Links
2 Chronicles 9:242 Chronicles 9:24 Text Analysis2 Chronicles 9:24 Interlinear2 Chronicles 9:24 Multilingual2 Chronicles 9:24 TSK2 Chronicles 9:24 Cross References2 Chronicles 9:24 Bible Hub2 Chronicles 9:24 Biblia Paralela2 Chronicles 9:24 Chinese Bible2 Chronicles 9:24 French Bible2 Chronicles 9:24 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 9:23
Top of Page
Top of Page