2 Kings 10:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
935 [e]kə-ḇōכְּבֹ֨אcomesVerb
5612 [e]has-sê-p̄erהַסֵּ֤פֶרletterNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙as soon as thisPro
413 [e]’ă-lê-ḵem,אֲלֵיכֶ֔םuntoPrep
854 [e]wə-’it-tə-ḵemוְאִתְּכֶ֖םand withPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יsons youNoun
113 [e]’ă-ḏō-nê-ḵem;אֲדֹנֵיכֶ֑םseeing your master youNoun
854 [e]wə-’it-tə-ḵemוְאִתְּכֶם֙and withPrep
7393 [e]hā-re-ḵeḇהָרֶ֣כֶב[there are] you chariotsNoun
5483 [e]wə-has-sū-sîm,וְהַסּוּסִ֔יםand horsesNoun
5892 [e]wə-‘îrוְעִ֥ירand cityNoun
4013 [e]miḇ-ṣārמִבְצָ֖רa fencedNoun
5402 [e]wə-han-nā-šeq.וְהַנָּֽשֶׁק׃and armorNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 10:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה כְּבֹ֨א הַסֵּ֤פֶר הַזֶּה֙ אֲלֵיכֶ֔ם וְאִתְּכֶ֖ם בְּנֵ֣י אֲדֹנֵיכֶ֑ם וְאִתְּכֶם֙ הָרֶ֣כֶב וְהַסּוּסִ֔ים וְעִ֥יר מִבְצָ֖ר וְהַנָּֽשֶׁק׃

מלכים ב 10:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה כבא הספר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק׃

Links
2 Kings 10:22 Kings 10:2 Text Analysis2 Kings 10:2 Interlinear2 Kings 10:2 Multilingual2 Kings 10:2 TSK2 Kings 10:2 Cross References2 Kings 10:2 Bible Hub2 Kings 10:2 Biblia Paralela2 Kings 10:2 Chinese Bible2 Kings 10:2 French Bible2 Kings 10:2 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:1
Top of Page
Top of Page