2 Kings 10:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חAnd [of the children] sentVerb
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־he whoPrt
5921 [e]‘al-עַל־over [was]Prep
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֣יִתthe houseNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֪רand he whoPrt
5921 [e]‘al-עַל־over [was]Prep
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֟ירthe cityNoun
2205 [e]wə-haz-zə-qê-nîmוְהַזְּקֵנִים֩and the eldersAdj
539 [e]wə-hā-’ō-mə-nîmוְהָאֹמְנִ֨יםand the bringers upVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3058 [e]yê-hūיֵה֤וּא ׀JehuNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֙saying [are]Verb
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵāעֲבָדֶ֣יךָyour servantsNoun
587 [e]’ă-naḥ-nū,אֲנַ֔חְנוּWePro
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹ֛לthat allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־ - Prt
559 [e]tō-marתֹּאמַ֥רyou shall bidVerb
413 [e]’ê-lê-nūאֵלֵ֖ינוּuntoPrep
6213 [e]na-‘ă-śeh;נַעֲשֶׂ֑הwill do usVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
4427 [e]nam-lîḵנַמְלִ֣יךְdo king usVerb
376 [e]’îš,אִ֔ישׁwe will make anyNoun
2896 [e]haṭ-ṭō-wḇהַטּ֥וֹב[that that is] you goodAdj
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵāבְּעֵינֶ֖יךָin your sightNoun
6213 [e]‘ă-śêh.עֲשֵֽׂה׃doVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 10:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח אֲשֶׁר־עַל־הַבַּ֣יִת וַאֲשֶׁ֪ר עַל־הָעִ֟יר וְהַזְּקֵנִים֩ וְהָאֹמְנִ֨ים אֶל־יֵה֤וּא ׀ לֵאמֹר֙ עֲבָדֶ֣יךָ אֲנַ֔חְנוּ וְכֹ֛ל אֲשֶׁר־תֹּאמַ֥ר אֵלֵ֖ינוּ נַעֲשֶׂ֑ה לֹֽא־נַמְלִ֣יךְ אִ֔ישׁ הַטֹּ֥וב בְּעֵינֶ֖יךָ עֲשֵֽׂה׃

מלכים ב 10:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח אשר־על־הבית ואשר על־העיר והזקנים והאמנים אל־יהוא ׀ לאמר עבדיך אנחנו וכל אשר־תאמר אלינו נעשה לא־נמליך איש הטוב בעיניך עשה׃

Links
2 Kings 10:52 Kings 10:5 Text Analysis2 Kings 10:5 Interlinear2 Kings 10:5 Multilingual2 Kings 10:5 TSK2 Kings 10:5 Cross References2 Kings 10:5 Bible Hub2 Kings 10:5 Biblia Paralela2 Kings 10:5 Chinese Bible2 Kings 10:5 French Bible2 Kings 10:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:4
Top of Page
Top of Page