2 Kings 10:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֤יAnd it came to passVerb
1242 [e]ḇab-bō-qerבַבֹּ֙קֶר֙in the morningNoun
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֣אthat he went outVerb
5975 [e]way-ya-‘ă-mōḏ,וַֽיַּעֲמֹ֔דand stoodVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe people [are]Noun
6662 [e]ṣad-di-qîmצַדִּקִ֖יםrighteousAdj
859 [e]’at-tem;אַתֶּ֑םyouPro
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הbeholdPrt
589 [e]’ă-nîאֲנִ֜יI [am]Pro
7194 [e]qā-šar-tîקָשַׁ֤רְתִּיconspiredVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִי֙my masterNoun
2026 [e]wā-’eh-rə-ḡê-hū,וָאֶהְרְגֵ֔הוּbut slewVerb
4310 [e]ū-mîוּמִ֥יwhoPro
5221 [e]hik-kāhהִכָּ֖הslewVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
428 [e]’êl-leh.אֵֽלֶּה׃thesePro
Hebrew Texts
מלכים ב 10:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֤י בַבֹּ֙קֶר֙ וַיֵּצֵ֣א וַֽיַּעֲמֹ֔ד וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־כָּל־הָעָ֔ם צַדִּקִ֖ים אַתֶּ֑ם הִנֵּ֨ה אֲנִ֜י קָשַׁ֤רְתִּי עַל־אֲדֹנִי֙ וָאֶהְרְגֵ֔הוּ וּמִ֥י הִכָּ֖ה אֶת־כָּל־אֵֽלֶּה׃

מלכים ב 10:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בבקר ויצא ויעמד ויאמר אל־כל־העם צדקים אתם הנה אני קשרתי על־אדני ואהרגהו ומי הכה את־כל־אלה׃

Links
2 Kings 10:92 Kings 10:9 Text Analysis2 Kings 10:9 Interlinear2 Kings 10:9 Multilingual2 Kings 10:9 TSK2 Kings 10:9 Cross References2 Kings 10:9 Bible Hub2 Kings 10:9 Biblia Paralela2 Kings 10:9 Chinese Bible2 Kings 10:9 French Bible2 Kings 10:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:8
Top of Page
Top of Page