2 Kings 19:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
194 [e]’ū-layאוּלַ֡יIt may beAdv
8085 [e]yiš-ma‘יִשְׁמַע֩will hearVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֨הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶ֜יךָyour GodNoun
853 [e]’êṯאֵ֣ת ׀ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יthe wordsNoun
  raḇ-רַב־ -  
7262 [e]šā-qêh,שָׁקֵ֗הof Rab-shakehNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩whomPrt
7971 [e]šə-lā-ḥōwשְׁלָח֨וֹhas sentVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁ֤וּר ׀of AssyriaNoun
113 [e]’ă-ḏō-nāwאֲדֹנָיו֙his masterNoun
2778 [e]lə-ḥā-rêp̄לְחָרֵף֙to reproachVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֣יםthe GodNoun
2416 [e]ḥay,חַ֔יlivingAdj
3198 [e]wə-hō-w-ḵî-aḥוְהוֹכִ֙יחַ֙and will reproveVerb
1697 [e]bad-də-ḇā-rîm,בַּדְּבָרִ֔יםthe wordsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
8085 [e]šā-ma‘שָׁמַ֖עhas heardVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā;אֱלֹהֶ֑יךָyour GodNoun
5375 [e]wə-nā-śā-ṯāוְנָשָׂ֣אתָand Why lift upVerb
8605 [e]ṯə-p̄il-lāh,תְפִלָּ֔ה[your] prayerNoun
1157 [e]bə-‘aḏבְּעַ֥דforPrep
7611 [e]haš-šə-’ê-rîṯהַשְּׁאֵרִ֖יתthe remnantNoun
4672 [e]han-nim-ṣā-’āh.הַנִּמְצָאָֽה׃that are leftVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 19:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אוּלַ֡י יִשְׁמַע֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ אֵ֣ת ׀ כָּל־דִּבְרֵ֣י רַב־שָׁקֵ֗ה אֲשֶׁר֩ שְׁלָחֹ֨ו מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֤וּר ׀ אֲדֹנָיו֙ לְחָרֵף֙ אֱלֹהִ֣ים חַ֔י וְהֹוכִ֙יחַ֙ בַּדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר שָׁמַ֖ע יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְנָשָׂ֣אתָ תְפִלָּ֔ה בְּעַ֥ד הַשְּׁאֵרִ֖ית הַנִּמְצָאָֽה׃

מלכים ב 19:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אולי ישמע יהוה אלהיך את ׀ כל־דברי רב־שקה אשר שלחו מלך־אשור ׀ אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה׃

Links
2 Kings 19:42 Kings 19:4 Text Analysis2 Kings 19:4 Interlinear2 Kings 19:4 Multilingual2 Kings 19:4 TSK2 Kings 19:4 Cross References2 Kings 19:4 Bible Hub2 Kings 19:4 Biblia Paralela2 Kings 19:4 Chinese Bible2 Kings 19:4 French Bible2 Kings 19:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:3
Top of Page
Top of Page