2 Samuel 14:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֩and beholdPrt
6965 [e]qā-māhקָ֨מָהis risenVerb
3605 [e]ḵālכָֽל־allNoun
4940 [e]ham-miš-pā-ḥāhהַמִּשְׁפָּחָ֜הfamilyNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
8198 [e]šip̄-ḥā-ṯe-ḵā,שִׁפְחָתֶ֗ךָyour handmaidNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and they saidVerb
5414 [e]tə-nîתְּנִ֣י ׀Deliver himVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5221 [e]mak-kêhמַכֵּ֣הthat struckVerb
251 [e]’ā-ḥîw,אָחִ֗יוhis brotherNoun
4191 [e]ū-nə-mi-ṯê-hūוּנְמִתֵ֙הוּ֙that we may killVerb
5315 [e]bə-ne-p̄ešבְּנֶ֤פֶשׁfor the lifeNoun
251 [e]’ā-ḥîwאָחִיו֙of his brotherNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhomPrt
2026 [e]hā-rāḡ,הָרָ֔גhe slewVerb
8045 [e]wə-naš-mî-ḏāhוְנַשְׁמִ֖ידָהand we will destroyVerb
1571 [e]gamגַּ֣םalsoAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3423 [e]hay-yō-w-rêš;הַיּוֹרֵ֑שׁthe heirVerb
3518 [e]wə-ḵib-bū,וְכִבּ֗וּso they shall quenchVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1513 [e]ga-ḥal-tîגַּֽחַלְתִּי֙my coalNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
7604 [e]niš-’ā-rāh,נִשְׁאָ֔רָהis leftVerb
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֧יshallSubst
  [śō-wm-[שֹׂום־ -  
  ḵ]כ] -  
7760 [e](śîm-(שִׂים־so as to leaveVerb
7760 [e]lə-’î-šîלְאִישִׁ֛יthat is leftVerb
  q)ק) -  
8034 [e]šêmשֵׁ֥ם[neither] nameNoun
7611 [e]ū-šə-’ê-rîṯוּשְׁאֵרִ֖יתnor remainderNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥י.. .. ..Noun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh.הָאֲדָמָֽה׃the earthNoun
  פ -  
Hebrew Texts
שמואל ב 14:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּה֩ קָ֨מָה כָֽל־הַמִּשְׁפָּחָ֜ה עַל־שִׁפְחָתֶ֗ךָ וַיֹּֽאמְרוּ֙ תְּנִ֣י ׀ אֶת־מַכֵּ֣ה אָחִ֗יו וּנְמִתֵ֙הוּ֙ בְּנֶ֤פֶשׁ אָחִיו֙ אֲשֶׁ֣ר הָרָ֔ג וְנַשְׁמִ֖ידָה גַּ֣ם אֶת־הַיֹּורֵ֑שׁ וְכִבּ֗וּ אֶת־גַּֽחַלְתִּי֙ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁאָ֔רָה לְבִלְתִּ֧י [שֹׂום־ כ] (שִׂים־לְאִישִׁ֛י ק) שֵׁ֥ם וּשְׁאֵרִ֖ית עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃ פ

שמואל ב 14:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה קמה כל־המשפחה על־שפחתך ויאמרו תני ׀ את־מכה אחיו ונמתהו בנפש אחיו אשר הרג ונשמידה גם את־היורש וכבו את־גחלתי אשר נשארה לבלתי [שום־ כ] (שים־לאישי ק) שם ושארית על־פני האדמה׃ פ

Links
2 Samuel 14:72 Samuel 14:7 Text Analysis2 Samuel 14:7 Interlinear2 Samuel 14:7 Multilingual2 Samuel 14:7 TSK2 Samuel 14:7 Cross References2 Samuel 14:7 Bible Hub2 Samuel 14:7 Biblia Paralela2 Samuel 14:7 Chinese Bible2 Samuel 14:7 French Bible2 Samuel 14:7 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 14:6
Top of Page
Top of Page