2 Samuel 24:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
728 [e]’ă-raw-nāhאֲרַ֙וְנָה֙AraunahNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֔דDavidNoun
3947 [e]yiq-qaḥיִקַּ֥חtakeVerb
5927 [e]wə-ya-‘alוְיַ֛עַלand offer upVerb
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֥יLet my lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
2896 [e]haṭ-ṭō-wḇהַטּ֣וֹב[seemeth] what goodAdj
  [bə-‘ay-nōw[בְּעַיְנֹו -  
  ḵ]כ] -  
5869 [e](bə-‘ê-nāw;(בְּעֵינָ֑יוto himNoun
  q)ק) -  
7200 [e]rə-’êhרְאֵה֙beholdVerb
1241 [e]hab-bā-qārהַבָּקָ֣ר[here be] oxenNoun
5930 [e]lā-‘ō-lāh,לָעֹלָ֔הfor the burnt offeringNoun
4173 [e]wə-ham-mō-rig-gîmוְהַמֹּרִגִּ֛יםand threshing instrumentsNoun
3627 [e]ū-ḵə-lêוּכְלֵ֥י[other] and instrumentsNoun
1241 [e]hab-bā-qārהַבָּקָ֖רof the oxenNoun
6086 [e]lā-‘ê-ṣîm.לָעֵצִֽים׃for the woodNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 24:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר אֲרַ֙וְנָה֙ אֶל־דָּוִ֔ד יִקַּ֥ח וְיַ֛עַל אֲדֹנִ֥י הַמֶּ֖לֶךְ הַטֹּ֣וב [בְּעַיְנֹו כ] (בְּעֵינָ֑יו ק) רְאֵה֙ הַבָּקָ֣ר לָעֹלָ֔ה וְהַמֹּרִגִּ֛ים וּכְלֵ֥י הַבָּקָ֖ר לָעֵצִֽים׃

שמואל ב 24:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ארונה אל־דוד יקח ויעל אדני המלך הטוב [בעינו כ] (בעיניו ק) ראה הבקר לעלה והמרגים וכלי הבקר לעצים׃

Links
2 Samuel 24:222 Samuel 24:22 Text Analysis2 Samuel 24:22 Interlinear2 Samuel 24:22 Multilingual2 Samuel 24:22 TSK2 Samuel 24:22 Cross References2 Samuel 24:22 Bible Hub2 Samuel 24:22 Biblia Paralela2 Samuel 24:22 Chinese Bible2 Samuel 24:22 French Bible2 Samuel 24:22 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 24:21
Top of Page
Top of Page