Esther 4:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [wat-tə-ḇō-w-’e-nāh[וַתְּבֹואֶינָה -  
  ḵ]כ] -  
935 [e](wat-tā-ḇō-w-nāh(וַ֠תָּבֹואנָהcameVerb
  q)ק) -  
5291 [e]na-‘ă-rō-wṯנַעֲר֨וֹתmaidsNoun
635 [e]’es-têrאֶסְתֵּ֤רof So EstherNoun
5631 [e]wə-sā-rî-se-hāוְסָרִיסֶ֙יהָ֙and her chamberlainsNoun
5046 [e]way-yag-gî-ḏūוַיַּגִּ֣ידוּand toldVerb
  lāh,לָ֔הּtoPrep
2342 [e]wat-tiṯ-ḥal-ḥalוַתִּתְחַלְחַ֥לthen grievedVerb
4436 [e]ham-mal-kāhהַמַּלְכָּ֖הwas the queenNoun
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דin greatAdj
7971 [e]wat-tiš-laḥוַתִּשְׁלַ֨חand she sentVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏîmבְּגָדִ֜יםgarmentsNoun
3847 [e]lə-hal-bîšלְהַלְבִּ֣ישׁto clotheVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
4782 [e]mā-rə-do-ḵay,מָרְדֳּכַ֗יMordecaiNoun
5493 [e]ū-lə-hā-sîrוּלְהָסִ֥ירand to take awayVerb
8242 [e]śaq-qōwשַׂקּ֛וֹhis sackclothNoun
5921 [e]mê-‘ā-lāwמֵעָלָ֖יוfromPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
6901 [e]qib-bêl.קִבֵּֽל׃do he receivedVerb
Hebrew Texts
אסתר 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[וַתְּבֹואֶינָה כ] (וַ֠תָּבֹואנָה ק) נַעֲרֹ֨ות אֶסְתֵּ֤ר וְסָרִיסֶ֙יהָ֙ וַיַּגִּ֣ידוּ לָ֔הּ וַתִּתְחַלְחַ֥ל הַמַּלְכָּ֖ה מְאֹ֑ד וַתִּשְׁלַ֨ח בְּגָדִ֜ים לְהַלְבִּ֣ישׁ אֶֽת־מָרְדֳּכַ֗י וּלְהָסִ֥יר שַׂקֹּ֛ו מֵעָלָ֖יו וְלֹ֥א קִבֵּֽל׃

אסתר 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[ותבואינה כ] (ותבואנה ק) נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את־מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל׃

Links
Esther 4:4Esther 4:4 Text AnalysisEsther 4:4 InterlinearEsther 4:4 MultilingualEsther 4:4 TSKEsther 4:4 Cross ReferencesEsther 4:4 Bible HubEsther 4:4 Biblia ParalelaEsther 4:4 Chinese BibleEsther 4:4 French BibleEsther 4:4 German Bible

Bible Hub
Esther 4:3
Top of Page
Top of Page