Ezekiel 1:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]bə-leḵ-tāmבְּלֶכְתָּ֣םWhen those wentVerb
1980 [e]yê-lê-ḵū,יֵלֵ֔כוּwentVerb
5975 [e]ū-ḇə-‘ā-mə-ḏāmוּבְעָמְדָ֖םwhen those stoodVerb
5975 [e]ya-‘ă-mō-ḏū;יַֽעֲמֹ֑דוּ[these] stoodVerb
5375 [e]ū-ḇə-hin-nā-śə-’āmוּֽבְהִנָּשְׂאָ֞םwhen those were lifted upVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfromPrep
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֗רֶץthe earthNoun
5375 [e]yin-nā-śə-’ūיִנָּשְׂא֤וּwere lifted upVerb
212 [e]hā-’ō-w-p̄an-nîmהָאֽוֹפַנִּים֙the wheelsNoun
5980 [e]lə-‘um-mā-ṯām,לְעֻמָּתָ֔םover againstNoun
3588 [e]כִּ֛יforConj
7307 [e]rū-aḥר֥וּחַthe spiritNoun
2416 [e]ha-ḥay-yāhהַחַיָּ֖הof the living creature [was]Adj
212 [e]bā-’ō-w-p̄an-nîm.בָּאוֹפַנִּֽים׃in the wheelsNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 1:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּלֶכְתָּ֣ם יֵלֵ֔כוּ וּבְעָמְדָ֖ם יַֽעֲמֹ֑דוּ וּֽבְהִנָּשְׂאָ֞ם מֵעַ֣ל הָאָ֗רֶץ יִנָּשְׂא֤וּ הָאֹֽופַנִּים֙ לְעֻמָּתָ֔ם כִּ֛י ר֥וּחַ הַחַיָּ֖ה בָּאֹופַנִּֽים׃

יחזקאל 1:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים׃

Links
Ezekiel 1:21Ezekiel 1:21 Text AnalysisEzekiel 1:21 InterlinearEzekiel 1:21 MultilingualEzekiel 1:21 TSKEzekiel 1:21 Cross ReferencesEzekiel 1:21 Bible HubEzekiel 1:21 Biblia ParalelaEzekiel 1:21 Chinese BibleEzekiel 1:21 French BibleEzekiel 1:21 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 1:20
Top of Page
Top of Page