Ezekiel 14:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yūוְ֠הָיוּand wereVerb
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֨שֶׁתthreeNoun
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֤יםmenNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֙לֶּה֙Though thesePro
8432 [e]bə-ṯō-w-ḵāh,בְּתוֹכָ֔הּinNoun
5146 [e]nō-aḥנֹ֖חַNoahNoun
  [dā-ni-’êl[דָּנִאֵל -  
  ḵ]כ] -  
1840 [e](dā-nî-’êl(דָּנִיאֵ֣לDanielNoun
  q)ק) -  
347 [e]wə-’î-yō-wḇ;וְאִיּ֑וֹבand Job itNoun
1992 [e]hêm-māhהֵ֤מָּהtheyPro
6666 [e]ḇə-ṣiḏ-qā-ṯāmבְצִדְקָתָם֙by their [own] righteousnessNoun
5337 [e]yə-naṣ-ṣə-lūיְנַצְּל֣וּshould deliverVerb
5315 [e]nap̄-šām,נַפְשָׁ֔ם[but] their own soulsNoun
5002 [e]nə-’umנְאֻ֖םsaidNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יthe LordNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוִֽה׃GODNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 14:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הָיוּ שְׁלֹ֨שֶׁת הָאֲנָשִׁ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ בְּתֹוכָ֔הּ נֹ֖חַ [דָּנִאֵל כ] (דָּנִיאֵ֣ל ק) וְאִיֹּ֑וב הֵ֤מָּה בְצִדְקָתָם֙ יְנַצְּל֣וּ נַפְשָׁ֔ם נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃

יחזקאל 14:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיו שלשת האנשים האלה בתוכה נח [דנאל כ] (דניאל ק) ואיוב המה בצדקתם ינצלו נפשם נאם אדני יהוה׃

Links
Ezekiel 14:14Ezekiel 14:14 Text AnalysisEzekiel 14:14 InterlinearEzekiel 14:14 MultilingualEzekiel 14:14 TSKEzekiel 14:14 Cross ReferencesEzekiel 14:14 Bible HubEzekiel 14:14 Biblia ParalelaEzekiel 14:14 Chinese BibleEzekiel 14:14 French BibleEzekiel 14:14 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 14:13
Top of Page
Top of Page