Hosea 10:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8045 [e]wə-niš-mə-ḏūוְנִשְׁמְד֞וּand shall be destroyedVerb
1116 [e]bā-mō-wṯבָּמ֣וֹתThe high placesNoun
205 [e]’ā-wen,אָ֗וֶןwickednessNoun
2403 [e]ḥaṭ-ṭaṯחַטַּאת֙the sinNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
6975 [e]qō-wṣק֣וֹץthe thornNoun
1863 [e]wə-ḏar-dar,וְדַרְדַּ֔רand the thistleNoun
5927 [e]ya-‘ă-lehיַעֲלֶ֖הshall come upVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4196 [e]miz-bə-ḥō-w-ṯām;מִזְבְּחוֹתָ֑םtheir altarsNoun
559 [e]wə-’ā-mə-rūוְאָמְר֤וּand they shall sayVerb
2022 [e]le-hā-rîmלֶֽהָרִים֙to the mountainsNoun
3680 [e]kas-sū-nū,כַּסּ֔וּנוּCover usVerb
1389 [e]wə-lag-gə-ḇā-‘ō-wṯוְלַגְּבָע֖וֹתand to the hillsNoun
5307 [e]nip̄-lūנִפְל֥וּFallVerb
5921 [e]‘ā-lê-nū.עָלֵֽינוּ׃onPrep
  sס -  
Hebrew Texts
הושע 10:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנִשְׁמְד֞וּ בָּמֹ֣ות אָ֗וֶן חַטַּאת֙ יִשְׂרָאֵ֔ל קֹ֣וץ וְדַרְדַּ֔ר יַעֲלֶ֖ה עַל־מִזְבְּחֹותָ֑ם וְאָמְר֤וּ לֶֽהָרִים֙ כַּסּ֔וּנוּ וְלַגְּבָעֹ֖ות נִפְל֥וּ עָלֵֽינוּ׃ ס

הושע 10:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על־מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו׃ ס

Links
Hosea 10:8Hosea 10:8 Text AnalysisHosea 10:8 InterlinearHosea 10:8 MultilingualHosea 10:8 TSKHosea 10:8 Cross ReferencesHosea 10:8 Bible HubHosea 10:8 Biblia ParalelaHosea 10:8 Chinese BibleHosea 10:8 French BibleHosea 10:8 German Bible

Bible Hub
Hosea 10:7
Top of Page
Top of Page