Isaiah 14:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3559 [e]hā-ḵî-nūהָכִ֧ינוּPrepareVerb
1121 [e]lə-ḇā-nāwלְבָנָ֛יוfor his sonsNoun
4293 [e]maṭ-bê-aḥמַטְבֵּ֖חַslaughterNoun
5771 [e]ba-‘ă-wōnבַּעֲוֹ֣ןfor the iniquityNoun
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯām;אֲבוֹתָ֑םof their fathersNoun
1077 [e]bal-בַּל־notAdv
6965 [e]yā-qu-mūיָקֻ֙מוּ֙do riseVerb
3423 [e]wə-yā-rə-šūוְיָ֣רְשׁוּnor possessVerb
776 [e]’ā-reṣ,אָ֔רֶץthe landNoun
4390 [e]ū-mā-lə-’ūוּמָלְא֥וּnor fillVerb
6440 [e]p̄ə-nê-פְנֵֽי־the faceNoun
8398 [e]ṯê-ḇêlתֵבֵ֖לof the worldNoun
5892 [e]‘ā-rîm.עָרִֽים׃with citiesNoun
Hebrew Texts
ישעה 14:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָכִ֧ינוּ לְבָנָ֛יו מַטְבֵּ֖חַ בַּעֲוֹ֣ן אֲבֹותָ֑ם בַּל־יָקֻ֙מוּ֙ וְיָ֣רְשׁוּ אָ֔רֶץ וּמָלְא֥וּ פְנֵֽי־תֵבֵ֖ל עָרִֽים׃

ישעה 14:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל־יקמו וירשו ארץ ומלאו פני־תבל ערים׃

Links
Isaiah 14:21Isaiah 14:21 Text AnalysisIsaiah 14:21 InterlinearIsaiah 14:21 MultilingualIsaiah 14:21 TSKIsaiah 14:21 Cross ReferencesIsaiah 14:21 Bible HubIsaiah 14:21 Biblia ParalelaIsaiah 14:21 Chinese BibleIsaiah 14:21 French BibleIsaiah 14:21 German Bible

Bible Hub
Isaiah 14:20
Top of Page
Top of Page