Isaiah 59:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5253 [e]wə-hus-saḡוְהֻסַּ֤גand is turned awayVerb
268 [e]’ā-ḥō-wrאָחוֹר֙backwardSubst
4941 [e]miš-pāṭ,מִשְׁפָּ֔טjudgmentNoun
6666 [e]ū-ṣə-ḏā-qāhוּצְדָקָ֖הand justiceNoun
7350 [e]mê-rā-ḥō-wqמֵרָח֣וֹקafar offAdj
5975 [e]ta-‘ă-mōḏ;תַּעֲמֹ֑דstandsVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3782 [e]ḵā-šə-lāhכָשְׁלָ֤הis fallenVerb
7339 [e]ḇā-rə-ḥō-wḇבָֽרְחוֹב֙in the streetNoun
571 [e]’ĕ-meṯ,אֱמֶ֔תfor truthNoun
5229 [e]ū-nə-ḵō-ḥāhוּנְכֹחָ֖הand equityAdj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3201 [e]ṯū-ḵalתוּכַ֥לdo .. .. ..Verb
935 [e]lā-ḇō-w.לָבֽוֹא׃enterVerb
Hebrew Texts
ישעה 59:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֻסַּ֤ג אָחֹור֙ מִשְׁפָּ֔ט וּצְדָקָ֖ה מֵרָחֹ֣וק תַּעֲמֹ֑ד כִּֽי־כָשְׁלָ֤ה בָֽרְחֹוב֙ אֱמֶ֔ת וּנְכֹחָ֖ה לֹא־תוּכַ֥ל לָבֹֽוא׃

ישעה 59:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והסג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמד כי־כשלה ברחוב אמת ונכחה לא־תוכל לבוא׃

Links
Isaiah 59:14Isaiah 59:14 Text AnalysisIsaiah 59:14 InterlinearIsaiah 59:14 MultilingualIsaiah 59:14 TSKIsaiah 59:14 Cross ReferencesIsaiah 59:14 Bible HubIsaiah 59:14 Biblia ParalelaIsaiah 59:14 Chinese BibleIsaiah 59:14 French BibleIsaiah 59:14 German Bible

Bible Hub
Isaiah 59:13
Top of Page
Top of Page