Jeremiah 2:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4513 [e]min-‘îמִנְעִ֤יWithholdVerb
7272 [e]raḡ-lêḵרַגְלֵךְ֙your footNoun
3182 [e]mî-yā-ḥêp̄,מִיָּחֵ֔ףfrom being unshodAdj
  [ū-ḡō-w-rō-nêḵ[וּגֹורֹנֵךְ -  
  ḵ]כ] -  
1637 [e](ū-ḡə-rō-w-nêḵ(וּגְרֹונֵ֖ךְbarnNoun
  q)ק) -  
6773 [e]miṣ-ṣim-’āh;מִצִּמְאָ֑הfrom thirstNoun
559 [e]wat-tō-mə-rîוַתֹּאמְרִ֣יbut you saidVerb
2976 [e]nō-w-’āš,נוֹאָ֔שׁThere is no hopeVerb
3808 [e]lō-wל֕וֹאnotAdv
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
157 [e]’ā-haḇ-tîאָהַ֥בְתִּיI have lovedVerb
2114 [e]zā-rîmזָרִ֖יםstrangersVerb
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-hemוְאַחֲרֵיהֶ֥םand after themAdv
1980 [e]’ê-lêḵ.אֵלֵֽךְ׃will I goVerb
Hebrew Texts
ירמיה 2:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִנְעִ֤י רַגְלֵךְ֙ מִיָּחֵ֔ף [וּגֹורֹנֵךְ כ] (וּגְרֹונֵ֖ךְ ק) מִצִּמְאָ֑ה וַתֹּאמְרִ֣י נֹואָ֔שׁ לֹ֕וא כִּֽי־אָהַ֥בְתִּי זָרִ֖ים וְאַחֲרֵיהֶ֥ם אֵלֵֽךְ׃

ירמיה 2:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מנעי רגלך מיחף [וגורנך כ] (וגרונך ק) מצמאה ותאמרי נואש לוא כי־אהבתי זרים ואחריהם אלך׃

Links
Jeremiah 2:25Jeremiah 2:25 Text AnalysisJeremiah 2:25 InterlinearJeremiah 2:25 MultilingualJeremiah 2:25 TSKJeremiah 2:25 Cross ReferencesJeremiah 2:25 Bible HubJeremiah 2:25 Biblia ParalelaJeremiah 2:25 Chinese BibleJeremiah 2:25 French BibleJeremiah 2:25 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 2:24
Top of Page
Top of Page