Jeremiah 21:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתO houseNoun
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֗דof DavidNoun
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
1777 [e]dî-nūדִּ֤ינוּExecuteVerb
1242 [e]lab-bō-qerלַבֹּ֙קֶר֙in the morningNoun
4941 [e]miš-pāṭ,מִשְׁפָּ֔טjudgmentNoun
5337 [e]wə-haṣ-ṣî-lūוְהַצִּ֥ילוּand deliverVerb
1497 [e]ḡā-zūlגָז֖וּל[him that is] spoiledVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֣דfrom the powerNoun
6231 [e]‘ō-wō-šêq;עוֹשֵׁ֑קof the oppressorVerb
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
3318 [e]tê-ṣêתֵּצֵ֨אgo outVerb
784 [e]ḵā-’êšכָאֵ֜שׁlike fireNoun
2534 [e]ḥă-mā-ṯî,חֲמָתִ֗יmy furyNoun
1197 [e]ū-ḇā-‘ă-rāhוּבָעֲרָה֙that burnVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןnonePrt
3518 [e]mə-ḵab-beh,מְכַבֶּ֔הto extinguish [it]Verb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יbecauseNoun
7455 [e]rō-a‘רֹ֥עַof the evilNoun
  [ma-‘al-lê-hem[מַעַלְלֵיהֶם -  
  ḵ]כ] -  
4611 [e](ma-‘al-lê-ḵem.(מַעַלְלֵיכֶֽם׃of your doingsNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
ירמיה 21:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּ֣ית דָּוִ֗ד כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה דִּ֤ינוּ לַבֹּ֙קֶר֙ מִשְׁפָּ֔ט וְהַצִּ֥ילוּ גָז֖וּל מִיַּ֣ד עֹושֵׁ֑ק פֶּן־תֵּצֵ֨א כָאֵ֜שׁ חֲמָתִ֗י וּבָעֲרָה֙ וְאֵ֣ין מְכַבֶּ֔ה מִפְּנֵ֖י רֹ֥עַ [מַעַלְלֵיהֶם כ] (מַעַלְלֵיכֶֽם׃ ק)

ירמיה 21:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בית דוד כה אמר יהוה דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק פן־תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע [מעלליהם כ] (מעלליכם׃ ק)

Links
Jeremiah 21:12Jeremiah 21:12 Text AnalysisJeremiah 21:12 InterlinearJeremiah 21:12 MultilingualJeremiah 21:12 TSKJeremiah 21:12 Cross ReferencesJeremiah 21:12 Bible HubJeremiah 21:12 Biblia ParalelaJeremiah 21:12 Chinese BibleJeremiah 21:12 French BibleJeremiah 21:12 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 21:11
Top of Page
Top of Page