Jeremiah 3:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]šū-ḇūשׁ֣וּבוּTurnVerb
1121 [e]ḇā-nîmבָנִ֤יםchildrenNoun
7726 [e]šō-w-ḇā-ḇîmשׁוֹבָבִים֙O backslidingAdj
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֖יI [am]Pro
1166 [e]bā-‘al-tîבָּעַ֣לְתִּיFor I am a masterVerb
  ḇā-ḵem;בָכֶ֑םinPrep
3947 [e]wə-lā-qaḥ-tîוְלָקַחְתִּ֨יand I will takeVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֜םyouAcc
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֣דoneAdj
5892 [e]mê-‘îr,מֵעִ֗ירfrom a cityNoun
8147 [e]ū-šə-na-yimוּשְׁנַ֙יִם֙and twoNoun
4940 [e]mim-miš-pā-ḥāh,מִמִּשְׁפָּחָ֔הfrom a familyNoun
935 [e]wə-hê-ḇê-ṯîוְהֵבֵאתִ֥יand I will bringVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֖םyouAcc
6726 [e]ṣî-yō-wn.צִיּֽוֹן׃to ZionNoun
Hebrew Texts
ירמיה 3:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שׁ֣וּבוּ בָנִ֤ים שֹׁובָבִים֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה כִּ֥י אָנֹכִ֖י בָּעַ֣לְתִּי בָכֶ֑ם וְלָקַחְתִּ֨י אֶתְכֶ֜ם אֶחָ֣ד מֵעִ֗יר וּשְׁנַ֙יִם֙ מִמִּשְׁפָּחָ֔ה וְהֵבֵאתִ֥י אֶתְכֶ֖ם צִיֹּֽון׃

ירמיה 3:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שובו בנים שובבים נאם־יהוה כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון׃

Links
Jeremiah 3:14Jeremiah 3:14 Text AnalysisJeremiah 3:14 InterlinearJeremiah 3:14 MultilingualJeremiah 3:14 TSKJeremiah 3:14 Cross ReferencesJeremiah 3:14 Bible HubJeremiah 3:14 Biblia ParalelaJeremiah 3:14 Chinese BibleJeremiah 3:14 French BibleJeremiah 3:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 3:13
Top of Page
Top of Page