Jeremiah 32:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֜אוּAnd they cameVerb
3423 [e]way-yir-šūוַיִּֽרְשׁ֣וּand possessedVerb
853 [e]’ō-ṯāh,אֹתָ֗הּ - Acc
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־but notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֤וּdo they obeyedVerb
6963 [e]ḇə-qō-w-le-ḵāבְקוֹלֶ֙ךָ֙Your voiceNoun
  [ū-ḇə-ṯō-rō-w-ṯe-ḵā[וּבְתֹרֹותֶךָ -  
  ḵ]כ] -  
8451 [e](ū-ḇə-ṯō-w-rā-ṯə-ḵā(וּבְתֹורָתְךָ֣in your lawNoun
  q)ק) -  
3808 [e]lō-לֹא־neitherAdv
1980 [e]hā-lā-ḵū,הָלָ֔כוּwalkedVerb
853 [e]’êṯאֵת֩ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯāhצִוִּ֧יתָהyou commandedVerb
  lā-hemלָהֶ֛םtoPrep
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֖וֹתthey have doneVerb
3808 [e]לֹ֣אnothing themAdv
6213 [e]‘ā-śū;עָשׂ֑וּto doVerb
7122 [e]wat-taq-rêוַתַּקְרֵ֣אand to come onVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔ם - Acc
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7451 [e]hā-rā-‘āhהָרָעָ֖הevilAdj
2063 [e]haz-zōṯ.הַזֹּֽאת׃thisPro
Hebrew Texts
ירמיה 32:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֜אוּ וַיִּֽרְשׁ֣וּ אֹתָ֗הּ וְלֹֽא־שָׁמְע֤וּ בְקֹולֶ֙ךָ֙ [וּבְתֹרֹותֶךָ כ] (וּבְתֹורָתְךָ֣ ק) לֹא־הָלָ֔כוּ אֵת֩ כָּל־אֲשֶׁ֨ר צִוִּ֧יתָה לָהֶ֛ם לַעֲשֹׂ֖ות לֹ֣א עָשׂ֑וּ וַתַּקְרֵ֣א אֹתָ֔ם אֵ֥ת כָּל־הָרָעָ֖ה הַזֹּֽאת׃

ירמיה 32:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו וירשו אתה ולא־שמעו בקולך [ובתרותך כ] (ובתורתך ק) לא־הלכו את כל־אשר צויתה להם לעשות לא עשו ותקרא אתם את כל־הרעה הזאת׃

Links
Jeremiah 32:23Jeremiah 32:23 Text AnalysisJeremiah 32:23 InterlinearJeremiah 32:23 MultilingualJeremiah 32:23 TSKJeremiah 32:23 Cross ReferencesJeremiah 32:23 Bible HubJeremiah 32:23 Biblia ParalelaJeremiah 32:23 Chinese BibleJeremiah 32:23 French BibleJeremiah 32:23 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:22
Top of Page
Top of Page