Jeremiah 34:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֨יbeholdAdv
6680 [e]mə-ṣaw-wehמְצַוֶּ֜הI will commandVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
7725 [e]wa-hă-ši-ḇō-ṯîmוַהֲשִׁ֨בֹתִ֜יםand cause them to returnVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֤ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּאת֙thisPro
3898 [e]wə-nil-ḥă-mūוְנִלְחֲמ֣וּand they shall fightVerb
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָagainst itPrep
3920 [e]ū-lə-ḵā-ḏū-hāוּלְכָד֖וּהָand takeVerb
8313 [e]ū-śə-rā-p̄u-hāוּשְׂרָפֻ֣הָit and burnVerb
784 [e]ḇā-’êš;בָאֵ֑שׁit with fireNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֧יthe citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֛הof JudahNoun
5414 [e]’et-tênאֶתֵּ֥ןI will makeVerb
8077 [e]šə-mā-māhשְׁמָמָ֖הa desolationNoun
369 [e]mê-’ênמֵאֵ֥יןoutsidePrt
3427 [e]yō-šêḇ.יֹשֵֽׁב׃an inhabitantVerb
  פ -  
Hebrew Texts
ירמיה 34:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנְנִ֨י מְצַוֶּ֜ה נְאֻם־יְהוָ֗ה וַהֲשִׁ֨בֹתִ֜ים אֶל־הָעִ֤יר הַזֹּאת֙ וְנִלְחֲמ֣וּ עָלֶ֔יהָ וּלְכָד֖וּהָ וּשְׂרָפֻ֣הָ בָאֵ֑שׁ וְאֶת־עָרֵ֧י יְהוּדָ֛ה אֶתֵּ֥ן שְׁמָמָ֖ה מֵאֵ֥ין יֹשֵֽׁב׃ פ

ירמיה 34:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנני מצוה נאם־יהוה והשבתים אל־העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושרפה באש ואת־ערי יהודה אתן שממה מאין ישב׃ פ

Links
Jeremiah 34:22Jeremiah 34:22 Text AnalysisJeremiah 34:22 InterlinearJeremiah 34:22 MultilingualJeremiah 34:22 TSKJeremiah 34:22 Cross ReferencesJeremiah 34:22 Bible HubJeremiah 34:22 Biblia ParalelaJeremiah 34:22 Chinese BibleJeremiah 34:22 French BibleJeremiah 34:22 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 34:21
Top of Page
Top of Page