Jeremiah 40:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֥אוּThen they cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1436 [e]gə-ḏal-yāhגְּדַלְיָ֖הGedaliahNoun
4708 [e]ham-miṣ-pā-ṯāh;הַמִּצְפָּ֑תָהto MizpahNoun
3458 [e]wə-yiš-mā-‘êlוְיִשְׁמָעֵ֣אלand even IshmaelNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5418 [e]nə-ṯan-yā-hūנְתַנְיָ֡הוּof NethaniahNoun
3110 [e]wə-yō-w-ḥā-nānוְיוֹחָנָ֣ןand JohananNoun
3129 [e]wə-yō-w-nā-ṯānוְיוֹנָתָ֣ןand JonathanNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the sonsNoun
7143 [e]qā-rê-aḥקָ֠רֵחַof KareahNoun
8304 [e]ū-śə-rā-yāhוּשְׂרָיָ֨הand SeraiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
8576 [e]tan-ḥu-meṯתַּנְחֻ֜מֶתof TanhumethNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣י ׀and the sonsNoun
  [‘ō-w-p̄ay[עֹופַי -  
  ḵ]כ] -  
5778 [e](‘ê-p̄ay(עֵיפַ֣יof EphaiNoun
  q)ק) -  
5200 [e]han-nə-ṭō-p̄ā-ṯî,הַנְּטֹפָתִ֗יthe NetophathiteAdj
3153 [e]wî-zan-yā-hūוִֽיזַנְיָ֙הוּ֙JezaniahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
4602 [e]ham-ma-‘ă-ḵā-ṯî,הַמַּ֣עֲכָתִ֔יof a MaachathiteAdj
1992 [e]hêm-māhהֵ֖מָּהtheyPro
582 [e]wə-’an-šê-hem.וְאַנְשֵׁיהֶֽם׃and they and their menNoun
Hebrew Texts
ירמיה 40:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֥אוּ אֶל־גְּדַלְיָ֖ה הַמִּצְפָּ֑תָה וְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־נְתַנְיָ֡הוּ וְיֹוחָנָ֣ן וְיֹונָתָ֣ן בְּנֵֽי־קָ֠רֵחַ וּשְׂרָיָ֨ה בֶן־תַּנְחֻ֜מֶת וּבְנֵ֣י ׀ [עֹופַי כ] (עֵיפַ֣י ק) הַנְּטֹפָתִ֗י וִֽיזַנְיָ֙הוּ֙ בֶּן־הַמַּ֣עֲכָתִ֔י הֵ֖מָּה וְאַנְשֵׁיהֶֽם׃

ירמיה 40:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו אל־גדליה המצפתה וישמעאל בן־נתניהו ויוחנן ויונתן בני־קרח ושריה בן־תנחמת ובני ׀ [עופי כ] (עיפי ק) הנטפתי ויזניהו בן־המעכתי המה ואנשיהם׃

Links
Jeremiah 40:8Jeremiah 40:8 Text AnalysisJeremiah 40:8 InterlinearJeremiah 40:8 MultilingualJeremiah 40:8 TSKJeremiah 40:8 Cross ReferencesJeremiah 40:8 Bible HubJeremiah 40:8 Biblia ParalelaJeremiah 40:8 Chinese BibleJeremiah 40:8 French BibleJeremiah 40:8 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 40:7
Top of Page
Top of Page