Jeremiah 48:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3920 [e]nil-kə-ḏāhנִלְכְּדָה֙is takenVerb
7152 [e]haq-qə-rî-yō-wṯ,הַקְּרִיּ֔וֹתKiriothNoun
4679 [e]wə-ham-mə-ṣā-ḏō-wṯוְהַמְּצָד֖וֹתAnd the strongholdsNoun
8610 [e]niṯ-pā-śāh;נִתְפָּ֑שָׂהare surprisedVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְֽ֠הָיָהand shall beVerb
3820 [e]lêḇלֵ֞בheartsNoun
1368 [e]gib-bō-w-rêגִּבּוֹרֵ֤יof the mighty menAdj
4124 [e]mō-w-’āḇמוֹאָב֙of MoabNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםin that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאat thatPro
3820 [e]kə-lêḇכְּלֵ֖בas the heartNoun
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֥הof a womenNoun
6887 [e]mə-ṣê-rāh.מְצֵרָֽה׃in laborVerb
Hebrew Texts
ירמיה 48:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נִלְכְּדָה֙ הַקְּרִיֹּ֔ות וְהַמְּצָדֹ֖ות נִתְפָּ֑שָׂה וְֽ֠הָיָה לֵ֞ב גִּבֹּורֵ֤י מֹואָב֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא כְּלֵ֖ב אִשָּׁ֥ה מְצֵרָֽה׃

ירמיה 48:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נלכדה הקריות והמצדות נתפשה והיה לב גבורי מואב ביום ההוא כלב אשה מצרה׃

Links
Jeremiah 48:41Jeremiah 48:41 Text AnalysisJeremiah 48:41 InterlinearJeremiah 48:41 MultilingualJeremiah 48:41 TSKJeremiah 48:41 Cross ReferencesJeremiah 48:41 Bible HubJeremiah 48:41 Biblia ParalelaJeremiah 48:41 Chinese BibleJeremiah 48:41 French BibleJeremiah 48:41 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 48:40
Top of Page
Top of Page