Judges 14:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand he saidVerb
  lā-hem,לָהֶ֗םto themPrep
398 [e]mê-hā-’ō-ḵêlמֵהָֽאֹכֵל֙Out of the eaterVerb
3318 [e]yā-ṣāיָצָ֣אcame forthVerb
3978 [e]ma-’ă-ḵāl,מַאֲכָ֔לfoodNoun
5794 [e]ū-mê-‘azוּמֵעַ֖זand out of the strongAdj
3318 [e]yā-ṣāיָצָ֣אcame forthVerb
4966 [e]mā-ṯō-wq;מָת֑וֹקsweetnessAdj
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אAnd notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָכְל֛וּdo they couldVerb
5046 [e]lə-hag-gîḏלְהַגִּ֥ידexpoundVerb
2420 [e]ha-ḥî-ḏāhהַחִידָ֖הthe riddleNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֥שֶׁתin threeNoun
3117 [e]yā-mîm.יָמִֽים׃daysNoun
Hebrew Texts
שופטים 14:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֗ם מֵהָֽאֹכֵל֙ יָצָ֣א מַאֲכָ֔ל וּמֵעַ֖ז יָצָ֣א מָתֹ֑וק וְלֹ֥א יָכְל֛וּ לְהַגִּ֥יד הַחִידָ֖ה שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִֽים׃

שופטים 14:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר להם מהאכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק ולא יכלו להגיד החידה שלשת ימים׃

Links
Judges 14:14Judges 14:14 Text AnalysisJudges 14:14 InterlinearJudges 14:14 MultilingualJudges 14:14 TSKJudges 14:14 Cross ReferencesJudges 14:14 Bible HubJudges 14:14 Biblia ParalelaJudges 14:14 Chinese BibleJudges 14:14 French BibleJudges 14:14 German Bible

Bible Hub
Judges 14:13
Top of Page
Top of Page