Lamentations 4:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֤יThe angerNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
2505 [e]ḥil-lə-qām,חִלְּקָ֔םhas divided themVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3254 [e]yō-w-sîp̄יוֹסִ֖יףdo moreVerb
5027 [e]lə-hab-bî-ṭām;לְהַבִּיטָ֑םto regardVerb
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֤יthe personsNoun
3548 [e]ḵō-hă-nîmכֹהֲנִים֙of the priestsNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5375 [e]nā-śā-’ū,נָשָׂ֔אוּdo they respectedVerb
  [zə-qê-nîm[זְקֵנִים -  
  ḵ]כ] -  
2205 [e](ū-zə-qê-nîm(וּזְקֵנִ֖יםthe eldersAdj
  q)ק) -  
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2603 [e]ḥā-nā-nū.חָנָֽנוּ׃do they favoredVerb
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 4:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פְּנֵ֤י יְהוָה֙ חִלְּקָ֔ם לֹ֥א יֹוסִ֖יף לְהַבִּיטָ֑ם פְּנֵ֤י כֹהֲנִים֙ לֹ֣א נָשָׂ֔אוּ [זְקֵנִים כ] (וּזְקֵנִ֖ים ק) לֹ֥א חָנָֽנוּ׃ ס

איכה 4:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו [זקנים כ] (וזקנים ק) לא חננו׃ ס

Links
Lamentations 4:16Lamentations 4:16 Text AnalysisLamentations 4:16 InterlinearLamentations 4:16 MultilingualLamentations 4:16 TSKLamentations 4:16 Cross ReferencesLamentations 4:16 Bible HubLamentations 4:16 Biblia ParalelaLamentations 4:16 Chinese BibleLamentations 4:16 French BibleLamentations 4:16 German Bible

Bible Hub
Lamentations 4:15
Top of Page
Top of Page