Proverbs 8:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2962 [e]bə-ṭe-remבְּטֶ֣רֶםBeforePrep
2022 [e]hā-rîmהָרִ֣יםthe mountainsNoun
2883 [e]hā-ṭə-bā-‘ū;הָטְבָּ֑עוּwere settledVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יbeforeNoun
1389 [e]ḡə-ḇā-‘ō-wṯגְבָע֣וֹתthe hillsNoun
2342 [e]ḥō-w-lā-lə-tî.חוֹלָֽלְתִּי׃was I brought forthVerb
Hebrew Texts
משלי 8:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּטֶ֣רֶם הָרִ֣ים הָטְבָּ֑עוּ לִפְנֵ֖י גְבָעֹ֣ות חֹולָֽלְתִּי׃

משלי 8:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

Links
Proverbs 8:25Proverbs 8:25 Text AnalysisProverbs 8:25 InterlinearProverbs 8:25 MultilingualProverbs 8:25 TSKProverbs 8:25 Cross ReferencesProverbs 8:25 Bible HubProverbs 8:25 Biblia ParalelaProverbs 8:25 Chinese BibleProverbs 8:25 French BibleProverbs 8:25 German Bible

Bible Hub
Proverbs 8:24
Top of Page
Top of Page