ἀπεκρίθη
Englishman's Concordance
ἀπεκρίθη (apekrithē) — 82 Occurrences

Matthew 15:23 V-AIM-3S
GRK: δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον
NAS: But He did not answer her a word.
KJV: But he answered her not
INT: moreover not he answered her a word

Matthew 27:14 V-AIM-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς
NAS: And He did not answer him with regard
INT: And not he did answer him to

Mark 7:28 V-AIM-3S
GRK: ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει
NAS: But she answered and said
KJV: And she answered and said
INT: and she answered and says

Mark 9:17 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς
NAS: of the crowd answered Him, Teacher,
KJV: the multitude answered and said,
INT: And answering one him one

Mark 12:28 V-AIM-3S
GRK: ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς ἐπηρώτησεν
NAS: and recognizing that He had answered them well,
KJV: that he had answered them
INT: that well he answered them questioned

Mark 12:29 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, The foremost
KJV: And Jesus answered him, The
INT: answered Jesus

Mark 12:34 V-AIM-3S
GRK: ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ
NAS: saw that he had answered intelligently,
KJV: that he answered discreetly, he said
INT: that intelligently he answered said to him

Mark 15:5 V-AIM-3S
GRK: οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη ὥστε θαυμάζειν
NAS: But Jesus made no further
KJV: Jesus yet answered nothing; so
INT: no longer nothing answered so that marveled

Mark 15:9 V-AIM-3S
GRK: δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων
NAS: Pilate answered them, saying,
KJV: But Pilate answered them, saying,
INT: but Pilate answered them saying

Luke 4:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν
NAS: And Jesus answered him, It is written,
KJV: And Jesus answered him, saying,
INT: And answered to him

Luke 8:50 V-AIM-3S
GRK: Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ Μὴ
NAS: heard [this], He answered him, Do not be afraid
KJV: heard [it], he answered him,
INT: Jesus having heard answered him not

Luke 13:15 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ
NAS: But the Lord answered him and said,
KJV: The Lord then answered him, and
INT: Answered therefore him

Luke 17:20 V-AIM-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ
NAS: was coming, He answered them and said,
KJV: should come, he answered them
INT: of God he answered them and

John 1:21 V-AIM-3S
GRK: σύ καὶ ἀπεκρίθη Οὔ
NAS: not. Are you the Prophet? And he answered, No.
KJV: that prophet? And he answered, No.
INT: you And he answered No

John 1:26 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: John answered them saying, I baptize
KJV: John answered them, saying,
INT: Answered them

John 1:48 V-AIM-3S
GRK: με γινώσκεις ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: me? Jesus answered and said
KJV: me? Jesus answered and said
INT: me know you Answered Jesus and

John 1:49 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ
NAS: Nathanael answered Him, Rabbi,
KJV: Nathanael answered and saith
INT: Answered him Nathanael

John 1:50 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 2:19 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered them, Destroy this
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 3:3 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 3:5 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, Truly, truly,
KJV: Jesus answered, Verily, verily,
INT: Answered Jesus

John 3:9 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ
KJV: Nicodemus answered and said
INT: Answered Nicodemus and

John 3:10 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 3:27 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ
NAS: John answered and said, A man
KJV: John answered and said,
INT: Answered John and

John 4:10 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said to her, If
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 4:13 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 4:17 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ
NAS: The woman answered and said, I have
KJV: The woman answered and said,
INT: Answered the woman

John 5:7 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ
NAS: The sick man answered Him, Sir,
KJV: The impotent man answered him, Sir,
INT: Answered him the

John 5:11 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ὁ
NAS: But he answered them, He who made
KJV: He answered them, He that made
INT: which moreover He answered them the [one]

John 6:7 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ
NAS: Philip answered Him, Two hundred
KJV: Philip answered him, Two hundred
INT: Answered him

John 6:26 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them and said, Truly,
KJV: Jesus answered them and
INT: Answered them

John 6:29 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered and said to them, This
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus

John 6:43 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus therefore answered and said
INT: Answered Jesus and

John 6:68 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων
NAS: Peter answered Him, Lord,
KJV: Simon Peter answered him, Lord,
INT: Answered him Simon

John 6:70 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, Did I Myself
KJV: Jesus answered them, Have
INT: Answered them

John 7:16 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς
NAS: Jesus answered them and said,
KJV: Jesus answered them, and
INT: Answered therefore them

John 7:20 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος
NAS: The crowd answered, You have a demon!
KJV: The people answered and said,
INT: Answered the crowd

John 7:21 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered them, I did one
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 8:14 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 8:19 V-AIM-3S
GRK: πατήρ σου ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὔτε
NAS: Jesus answered, You know
KJV: Father? Jesus answered, Ye neither
INT: Father of you Answered Jesus Neither

John 8:34 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, Truly, truly,
KJV: Jesus answered them, Verily,
INT: Answered them

John 8:49 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἐγὼ
NAS: Jesus answered, I do not have
KJV: Jesus answered, I have
INT: Answered Jesus I

John 8:54 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἐὰν
NAS: Jesus answered, If I glorify
KJV: Jesus answered, If I
INT: Answered Jesus If

John 9:3 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὔτε
NAS: Jesus answered, [It was] neither
KJV: Jesus answered, Neither hath
INT: Answered Jesus Neither

John 9:11 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὁ
NAS: He answered, The man who is called
KJV: He answered and said,
INT: Answered he the

John 9:25 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος
NAS: He then answered, Whether
KJV: He answered and said,
INT: Answered Therefore he

John 9:27 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον
NAS: He answered them, I told you already
KJV: He answered them, I have told
INT: He answered them I told

John 9:30 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος
NAS: The man answered and said
KJV: The man answered and said
INT: Answered the man

John 9:36 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ
NAS: He answered, Who is He, Lord,
KJV: He answered and said,
INT: Answered he and

John 10:25 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, I told
KJV: Jesus answered them, I told
INT: Answered them

John 10:32 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, I showed
KJV: Jesus answered them, Many
INT: Answered them

John 10:34 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, Has it not been
KJV: Jesus answered them, Is it
INT: Answered them

John 11:9 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ
NAS: Jesus answered, Are there not twelve
KJV: Jesus answered, Are there not
INT: Answered Jesus Not

John 12:30 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said, This
KJV: Jesus answered and said,
INT: Answered and said

John 12:34 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ
NAS: then answered Him, We have heard
KJV: The people answered him, We
INT: Answered then him

John 13:7 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said to him, What
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 13:8 V-AIM-3S
GRK: τὸν αἰῶνα ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ
NAS: Jesus answered him, If
KJV: feet. Jesus answered him, If
INT: the age Answered Jesus him

John 13:36 V-AIM-3S
GRK: ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, Where
KJV: thou? Jesus answered him,
INT: where go you answered him Jesus

John 14:23 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said to him, If
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 16:31 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered them, Do you now
KJV: Jesus answered them, Do ye
INT: Answered them Jesus

John 18:8 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον
NAS: Jesus answered, I told you that I am
KJV: Jesus answered, I have told you
INT: Answered Jesus I told

John 18:20 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered him, I have spoken
KJV: Jesus answered him, I
INT: Answered him Jesus

John 18:23 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered him, If I have spoken
KJV: Jesus answered him, If
INT: Answered him Jesus

John 18:34 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἀπὸ
NAS: Jesus answered, Are you saying this
KJV: Jesus answered him, Sayest
INT: Answered Jesus From

John 18:35 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος
NAS: Pilate answered, I am not a Jew,
KJV: Pilate answered, Am
INT: Answered Pilate

John 18:36 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἡ
NAS: Jesus answered, My kingdom
KJV: Jesus answered, My kingdom
INT: Answered Jesus

John 18:37 V-AIM-3S
GRK: εἶ σύ ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, You say
KJV: then? Jesus answered, Thou sayest
INT: are you Answered Jesus

John 19:11 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, You would have no
KJV: Jesus answered, Thou couldest have no
INT: Answered him Jesus

John 19:22 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος
NAS: Pilate answered, What I have written
KJV: Pilate answered, What I have written
INT: Answered Pilate

John 20:28 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ
NAS: Thomas answered and said
KJV: And Thomas answered and said
INT: answered Thomas and

Acts 5:8 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ πρὸς
NAS: And Peter responded to her, Tell
KJV: And Peter answered unto her, Tell
INT: answered moreover to

Acts 9:13 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας
NAS: But Ananias answered, Lord,
KJV: Ananias answered, Lord,
INT: Answered Then Ananias

Acts 10:46 V-AIM-3S
GRK: θεόν τότε ἀπεκρίθη Πέτρος
NAS: Then Peter answered,
KJV: God. Then answered Peter,
INT: God Then answered Peter

Acts 11:9 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ ἐκ
NAS: from heaven answered a second time,
KJV: But the voice answered me again
INT: answered moreover for

Acts 15:13 V-AIM-3S
GRK: σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων
NAS: James answered, saying,
KJV: peace, James answered, saying, Men
INT: were silent they answered James saying

Acts 21:13 V-AIM-3S
GRK: τότε ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος
NAS: Paul answered, What
KJV: Then Paul answered, What mean ye
INT: then answered Paul

Acts 22:28 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ ὁ
NAS: The commander answered, I acquired
KJV: the chief captain answered, With a great
INT: answered moreover the

Acts 24:10 V-AIM-3S
GRK: Ἀπεκρίθη τε ὁ
NAS: Paul responded: Knowing
KJV: to speak, answered, Forasmuch as I know
INT: answered moreover

Acts 24:25 V-AIM-3S
GRK: ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη Τὸ νῦν
NAS: frightened and said, Go away
KJV: trembled, and answered, Go thy way
INT: Felix answered the present

Acts 25:4 V-AIM-3S
GRK: οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν
NAS: then answered that Paul
KJV: Festus answered, that Paul
INT: Therefore Festus answered should be kept

Acts 25:12 V-AIM-3S
GRK: τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη Καίσαρα ἐπικέκλησαι
NAS: with his council, he answered, You have appealed
KJV: the council, answered, Hast thou appealed unto
INT: the Council answered To Ceasar you have appealed

Revelation 7:13 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ
NAS: of the elders answered, saying
KJV: the elders answered, saying
INT: And answered one of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page