611. ἀποκρίνομαι (apokrinomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 611. ἀποκρίνομαι (apokrinomai) — 232 Occurrences

Matthew 3:15 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Jesus answering said
KJV: And Jesus answering said unto
INT: having answered moreover

Matthew 4:4 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται
NAS: But He answered and said,
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said It has been written

Matthew 8:8 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς καὶ ὁ
KJV: The centurion answered and said,
INT: having answered moreover the

Matthew 11:4 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered and said to them, Go
KJV: Jesus answered and said
INT: And having answered Jesus

Matthew 11:25 V-APP-NMS
GRK: τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: time Jesus answered and said, I thank
INT: time having answered Jesus

Matthew 12:38 V-AIM-3P
GRK: Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς
KJV: of the Pharisees answered, saying,
INT: Then answered to him some

Matthew 12:39 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But He answered and said
KJV: But he answered and said unto them,
INT: moreover having answered he said to them

Matthew 12:48 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ
NAS: But Jesus answered the one who was telling Him and said,
KJV: But he answered and said
INT: moreover having answered he said to him who

Matthew 13:11 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: Jesus answered them, To you it has been granted
KJV: He answered and said
INT: moreover having answered said to them

Matthew 13:37 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ
KJV: He answered and said
INT: moreover having answered he said He who

Matthew 14:28 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: And Peter answered him and said,
INT: having answered moreover

Matthew 15:3 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And He answered and said to them, Why
KJV: But he answered and said unto them,
INT: moreover having answered he said to them

Matthew 15:13 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα
NAS: But He answered and said, Every
KJV: But he answered and said, Every
INT: moreover having answered he said Every

Matthew 15:15 V-APP-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: Then answered Peter and said
INT: having answered moreover

Matthew 15:23 V-AIM-3S
GRK: δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον
NAS: But He did not answer her a word.
KJV: But he answered her not
INT: moreover not he answered her a word

Matthew 15:24 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ
NAS: But He answered and said, I was sent
KJV: But he answered and said, I am
INT: moreover having answered he said not

Matthew 15:26 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ
NAS: And He answered and said,
KJV: But he answered and said, It is
INT: moreover having answered he said Not

Matthew 15:28 V-APP-NMS
GRK: τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Then Jesus answered and said unto her,
INT: Then having answered Jesus

Matthew 16:2 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But He replied to them, When it is evening,
KJV: He answered and said unto them,
INT: moreover having answered he said to them

Matthew 16:16 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων
NAS: Peter answered, You are the Christ,
KJV: Simon Peter answered and said, Thou
INT: having answered moreover Simon

Matthew 16:17 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: And Jesus answered and said unto him,
INT: having answered moreover

Matthew 17:4 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: Then answered Peter, and said
INT: having answered moreover

Matthew 17:11 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἠλίας
NAS: And He answered and said, Elijah
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: And having answered he said Elijah

Matthew 17:17 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus answered and said,
KJV: Then Jesus answered and said, O
INT: having answered moreover

Matthew 19:4 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ
NAS: And He answered and said,
KJV: And he answered and said unto them,
INT: which moreover having answered he said not

Matthew 19:27 V-APP-NMS
GRK: Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος
KJV: Then answered Peter and said
INT: Then having answered Peter

Matthew 20:13 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν
NAS: But he answered and said to one
KJV: But he answered one of them,
INT: moreover having answered to one of them

Matthew 20:22 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Jesus answered, You do not know
KJV: But Jesus answered and said, Ye know
INT: having answered moreover

Matthew 21:21 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: having answered moreover

Matthew 21:24 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: having answered moreover

Matthew 21:27 V-APP-NMP
GRK: καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ
NAS: And answering Jesus, they said,
KJV: And they answered Jesus, and said,
INT: And having answered Jesus

Matthew 21:29 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν οὐ
NAS: And he answered, 'I will not'; but afterward
INT: moreover he having answered said not

Matthew 21:30 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἐγώ
NAS: the same thing; and he answered, 'I [will
KJV: likewise. And he answered and said, I
INT: and having answered he said I [will]

Matthew 22:1 V-APP-NMS
GRK: Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: And Jesus answered and spake unto them
INT: And having answered Jesus

Matthew 22:29 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: having answered moreover

Matthew 22:46 V-ANP
GRK: οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον
NAS: was able to answer Him a word,
KJV: no man was able to answer him a word,
INT: no one was able to answer him a word

Matthew 24:2 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
INT: moreover he having answered said to them

Matthew 24:4 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: And having answered Jesus

Matthew 25:9 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ
NAS: But the prudent answered, 'No,
KJV: the wise answered, saying,
INT: answered moreover the

Matthew 25:12 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀμὴν
NAS: But he answered, 'Truly I say
KJV: But he answered and said, Verily
INT: moreover having answered he said Truly

Matthew 25:26 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But his master answered and said
KJV: His lord answered and said unto him,
INT: having answered moreover the

Matthew 25:37 V-FIP-3P
GRK: τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ
NAS: the righteous will answer Him, 'Lord,
KJV: shall the righteous answer him,
INT: Then will answer him the

Matthew 25:40 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς
NAS: The King will answer and say
KJV: the King shall answer and say
INT: And having answered the king

Matthew 25:44 V-FIP-3P
GRK: τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ
NAS: also will answer, 'Lord,
KJV: shall they also answer him, saying,
INT: Then will answer also themselves

Matthew 25:45 V-FIP-3S
GRK: τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων
NAS: Then He will answer them, 'Truly
KJV: Then shall he answer them, saying,
INT: Then will he answer them saying

Matthew 26:23 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ
NAS: And He answered, He who dipped
KJV: And he answered and said,
INT: and having answered he said the [one]

Matthew 26:25 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας
KJV: him, answered and said,
INT: having answered moreover Judas

Matthew 26:33 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: Peter answered and said
INT: having answered moreover

Matthew 26:62 V-PIM/P-2S
GRK: αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί οὗτοί
NAS: up and said to Him, Do You not answer? What
KJV: unto him, Answerest thou nothing?
INT: to him Nothing answer you What these

Matthew 26:66 V-APP-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἔνοχος
NAS: do you think? They answered, He deserves
KJV: think ye? They answered and said,
INT: moreover having answered they said Deserving

Matthew 27:12 V-AIM-3S
GRK: πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο
NAS: and elders, He did not answer.
KJV: and elders, he answered nothing.
INT: elders nothing he answered

Matthew 27:14 V-AIM-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς
NAS: And He did not answer him with regard
INT: And not he did answer him to

Matthew 27:21 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: The governor answered and said
INT: having answered moreover the

Matthew 27:25 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ
KJV: [to it].Then answered all the people,
INT: And having answered all the

Matthew 28:5 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
KJV: the angel answered and said
INT: having answered moreover the

Mark 3:33 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
NAS: Answering them, He said, Who
KJV: And he answered them, saying,
INT: And he having answered them says

Mark 6:37 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But He answered them, You give
KJV: He answered and said
INT: but having answered he said to them

Mark 7:28 V-AIM-3S
GRK: ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει
NAS: But she answered and said
KJV: And she answered and said
INT: and she answered and says

Mark 8:4 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: And His disciples answered Him, Where
KJV: disciples answered him,
INT: And answered him the

Mark 8:29 V-APP-NMS
GRK: λέγετε εἶναι ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος
NAS: Peter answered and said
KJV: Peter answereth and saith
INT: do you pronounce to be having answered Peter

Mark 9:5 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος
KJV: And Peter answered and said to Jesus,
INT: And having answered Peter

Mark 9:6 V-ASP-3S
GRK: ᾔδει τί ἀποκριθῇ ἔκφοβοι γὰρ
NAS: what to answer; for they became
INT: he knew what he should say terrified indeed

Mark 9:17 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς
NAS: of the crowd answered Him, Teacher,
KJV: the multitude answered and said,
INT: And answering one him one

Mark 9:19 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
NAS: And He answered them and said, O
KJV: He answereth him, and
INT: and he having answered him says

Mark 10:3 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And He answered and said
KJV: And he answered and said unto them,
INT: and he having answered said to them

Mark 10:24 V-APP-NMS
GRK: Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς
NAS: But Jesus answered again
KJV: But Jesus answereth again, and saith
INT: Jesus again having answered says to them

Mark 10:51 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ
NAS: And answering him, Jesus said,
KJV: And Jesus answered and said unto him,
INT: And having answered him

Mark 11:14 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ
KJV: And Jesus answered and said unto it,
INT: And having answered he said to it

Mark 11:22 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered saying
KJV: And Jesus answering saith unto them,
INT: And having answered Jesus

Mark 11:29 V-AMP-2P
GRK: λόγον καὶ ἀποκρίθητέ μοι καὶ
NAS: question, and you answer Me, and [then] I will tell
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: thing and you answer me and

Mark 11:30 V-AMP-2P
GRK: ἐξ ἀνθρώπων ἀποκρίθητέ μοι
NAS: or from men? Answer Me.
KJV: of men? answer me.
INT: from men Answer me

Mark 11:33 V-APP-NMP
GRK: καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ
NAS: Answering Jesus, they said,
KJV: And they answered and said unto Jesus,
INT: And having answered to Jesus

Mark 12:28 V-AIM-3S
GRK: ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς ἐπηρώτησεν
NAS: and recognizing that He had answered them well,
KJV: that he had answered them
INT: that well he answered them questioned

Mark 12:29 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, The foremost
KJV: And Jesus answered him, The
INT: answered Jesus

Mark 12:34 V-AIM-3S
GRK: ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ
NAS: saw that he had answered intelligently,
KJV: that he answered discreetly, he said
INT: that intelligently he answered said to him

Mark 12:35 V-APP-NMS
GRK: Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus answered and said,
INT: And having answered Jesus

Mark 14:40 V-ASP-3P
GRK: ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ
NAS: what to answer Him.
KJV: wist they what to answer him.
INT: they knew what they should answer him

Mark 14:48 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
KJV: And Jesus answered and said unto them,
INT: And having answered Jesus

Mark 14:60 V-PIM/P-2S
GRK: λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν τί
NAS: saying, Do You not answer? What
KJV: saying, Answerest thou nothing? what
INT: saying not Answer you nothing What [is it]

Mark 14:61 V-AIM-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν πάλιν
NAS: But He kept silent and did not answer. Again
KJV: and answered nothing.
INT: and not did answer nothing Again

Mark 15:2 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει
NAS: of the Jews? And He answered him, [It is as] you say.
KJV: And he answering said
INT: and having answered to him he says

Mark 15:4 V-PIM/P-2S
GRK: λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε
NAS: saying, Do You not answer? See
KJV: saying, Answerest thou nothing?
INT: saying not Answer you nothing See

Mark 15:5 V-AIM-3S
GRK: οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη ὥστε θαυμάζειν
NAS: But Jesus made no further
KJV: Jesus yet answered nothing; so
INT: no longer nothing answered so that marveled

Mark 15:9 V-AIM-3S
GRK: δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων
NAS: Pilate answered them, saying,
KJV: But Pilate answered them, saying,
INT: but Pilate answered them saying

Mark 15:12 V-APP-NMS
GRK: Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς
NAS: Answering again, Pilate
KJV: And Pilate answered and said again
INT: Pilate again having answered said to them

Luke 1:19 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
NAS: The angel answered and said
KJV: And the angel answering said unto him,
INT: And having answered the angel

Luke 1:35 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
NAS: The angel answered and said
KJV: the angel answered and said
INT: And having answered the angel

Luke 1:60 V-APP-NFS
GRK: καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ
NAS: But his mother answered and said,
KJV: his mother answered and said, Not
INT: And having answered the mother

Luke 3:11 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν
NAS: And he would answer and say
KJV: He answereth and saith
INT: having answered moreover he says

Luke 3:16 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν
NAS: John answered and said to them all,
KJV: John answered, saying unto [them] all,
INT: answered saying [to] all

Luke 4:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν
NAS: And Jesus answered him, It is written,
KJV: And Jesus answered him, saying,
INT: And answered to him

Luke 4:8 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered him, It is written,
KJV: And Jesus answered and said unto him,
INT: And having answered Jesus

Luke 4:12 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus answered and said to him, It is said,
KJV: And Jesus answering said unto him,
INT: And having answered said to him

Luke 5:5 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
NAS: Simon answered and said, Master,
KJV: And Simon answering said unto him,
INT: And having answered Simon said

Luke 5:22 V-APP-NMS
GRK: διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς
NAS: of their reasonings, answered and said
KJV: their thoughts, he answering said unto
INT: reasonings of them having answered said to

Luke 5:31 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: And Jesus answering said unto
INT: And having answered Jesus

Luke 6:3 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς
NAS: And Jesus answering them said,
KJV: And Jesus answering them said,
INT: And having answered to them

Luke 7:22 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And He answered and said to them, Go
KJV: Then Jesus answering said unto them,
INT: And having answered he said to them

Luke 7:40 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered him, Simon, I have
KJV: And Jesus answering said unto
INT: And having answered Jesus

Luke 7:43 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν
NAS: Simon answered and said, I suppose
KJV: Simon answered and said,
INT: having answered Simon said

Luke 8:21 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς
NAS: But He answered and said
KJV: And he answered and said unto
INT: but having answered he said to

Luke 8:50 V-AIM-3S
GRK: Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ Μὴ
NAS: heard [this], He answered him, Do not be afraid
KJV: heard [it], he answered him,
INT: Jesus having heard answered him not

Luke 9:19 V-APP-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάννην
NAS: They answered and said, John
KJV: They answering said, John
INT: and having answered they said John

Luke 9:20 V-APP-NMS
GRK: Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν
NAS: And Peter answered and said,
KJV: Peter answering said, The Christ
INT: Peter moreover having answered said The

Luke 9:41 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answering said, O
INT: having answered moreover

Luke 9:49 V-APP-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάννης
NAS: John answered and said, Master,
KJV: And John answered and said, Master,
INT: having answered moreover John

Luke 10:27 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀγαπήσεις
NAS: And he answered, YOU SHALL LOVE
KJV: And he answering said, Thou shalt love
INT: and having answered he said You will love

Luke 10:28 V-AIM-2S
GRK: αὐτῷ Ὀρθῶς ἀπεκρίθης τοῦτο ποίει
NAS: And He said to him, You have answered correctly;
KJV: unto him, Thou hast answered right:
INT: to him Rightly you have answered this do

Luke 10:41 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν
NAS: But the Lord answered and said
KJV: And Jesus answered and said unto her,
INT: having answered moreover said

Luke 11:7 V-APP-NMS
GRK: κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή
NAS: and from inside he answers and says,
KJV: from within shall answer and say,
INT: and he from within having answered will say Not

Luke 11:45 V-APP-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δέ τις
NAS: said to Him in reply, Teacher,
KJV: Then answered one
INT: having answered moreover one

Luke 13:2 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς
KJV: And Jesus answering said unto them,
INT: And having answered he said to them

Luke 13:8 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ
NAS: And he answered and said
KJV: And he answering said unto him,
INT: and having answered he says to him

Luke 13:14 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: to the crowd in response, There are six
KJV: the ruler of the synagogue answered with indignation,
INT: having answered moreover the

Luke 13:15 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ
NAS: But the Lord answered him and said,
KJV: The Lord then answered him, and
INT: Answered therefore him

Luke 13:25 V-APP-NMS
GRK: ἡμῖν καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν
NAS: up to us!' then He will answer and say
KJV: and he shall answer and say
INT: to us and he having answered will say to you

Luke 14:3 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus answered and spoke
KJV: And Jesus answering spake unto
INT: And having answered Jesus

Luke 15:29 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ
NAS: But he answered and said
KJV: And he answering said to [his] father,
INT: and having answered he said to

Luke 17:17 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answering said, Were there
INT: having answered moreover

Luke 17:20 V-AIM-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ
NAS: was coming, He answered them and said,
KJV: should come, he answered them
INT: of God he answered them and

Luke 17:37 V-APP-NMP
GRK: καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ
NAS: And answering they said
KJV: And they answered and said unto him,
INT: And having answered they say to him

Luke 19:40 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Λέγω
NAS: But Jesus answered, I tell you, if
KJV: And he answered and said unto them,
INT: And having answered he said I say

Luke 20:3 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said
KJV: And he answered and said unto
INT: having answered moreover he said

Luke 20:7 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι
NAS: So they answered that they did not know
KJV: And they answered, that they could not
INT: And they answered not they knew

Luke 20:39 V-APP-NMP
GRK: ἀποκριθέντες δέ τινες
NAS: of the scribes answered and said,
KJV: of the scribes answering said,
INT: having answered moreover some

Luke 22:51 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Jesus answered and said, Stop!
KJV: And Jesus answered and said, Suffer ye
INT: having answered moreover

Luke 22:68 V-AMP-2P
GRK: οὐ μὴ ἀποκριθῆτε
NAS: I ask a question, you will not answer.
KJV: [you], ye will not answer me, nor
INT: no not would you answer

Luke 23:3 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη
NAS: of the Jews? And He answered him and said,
KJV: And he answered him
INT: and having answered him he said

Luke 23:9 V-AIM-3S
GRK: δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ
NAS: length; but He answered him nothing.
KJV: but he answered him nothing.
INT: however nothing answered him

Luke 23:40 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But the other answered, and rebuking
KJV: But the other answering rebuked him,
INT: having answered moreover the

Luke 24:18 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ εἷς
NAS: Cleopas, answered and said
KJV: name was Cleopas, answering said unto
INT: having answered moreover one

John 1:21 V-AIM-3S
GRK: σύ καὶ ἀπεκρίθη Οὔ
NAS: not. Are you the Prophet? And he answered, No.
KJV: that prophet? And he answered, No.
INT: you And he answered No

John 1:26 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: John answered them saying, I baptize
KJV: John answered them, saying,
INT: Answered them

John 1:48 V-AIM-3S
GRK: με γινώσκεις ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: me? Jesus answered and said
KJV: me? Jesus answered and said
INT: me know you Answered Jesus and

John 1:49 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ
NAS: Nathanael answered Him, Rabbi,
KJV: Nathanael answered and saith
INT: Answered him Nathanael

John 1:50 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 2:18 V-AIM-3P
GRK: Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ
KJV: Then answered the Jews and
INT: Answered therefore the

John 2:19 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered them, Destroy this
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 3:3 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 3:5 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, Truly, truly,
KJV: Jesus answered, Verily, verily,
INT: Answered Jesus

John 3:9 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ
KJV: Nicodemus answered and said
INT: Answered Nicodemus and

John 3:10 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 3:27 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ
NAS: John answered and said, A man
KJV: John answered and said,
INT: Answered John and

John 4:10 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said to her, If
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 4:13 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 4:17 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ
NAS: The woman answered and said, I have
KJV: The woman answered and said,
INT: Answered the woman

John 5:7 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ
NAS: The sick man answered Him, Sir,
KJV: The impotent man answered him, Sir,
INT: Answered him the

John 5:11 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ὁ
NAS: But he answered them, He who made
KJV: He answered them, He that made
INT: which moreover He answered them the [one]

John 5:17 V-AIM-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς Ὁ
NAS: But He answered them, My Father
KJV: But Jesus answered them, My
INT: But Jesus answered them the

John 5:19 V-AIM-3S
GRK: Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ
NAS: Jesus answered and was saying
KJV: Then answered Jesus and
INT: Answered therefore

John 6:7 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ
NAS: Philip answered Him, Two hundred
KJV: Philip answered him, Two hundred
INT: Answered him

John 6:26 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them and said, Truly,
KJV: Jesus answered them and
INT: Answered them

John 6:29 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered and said to them, This
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus

John 6:43 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus therefore answered and said
INT: Answered Jesus and

John 6:68 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων
NAS: Peter answered Him, Lord,
KJV: Simon Peter answered him, Lord,
INT: Answered him Simon

John 6:70 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, Did I Myself
KJV: Jesus answered them, Have
INT: Answered them

John 7:16 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς
NAS: Jesus answered them and said,
KJV: Jesus answered them, and
INT: Answered therefore them

John 7:20 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος
NAS: The crowd answered, You have a demon!
KJV: The people answered and said,
INT: Answered the crowd

John 7:21 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered them, I did one
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 7:46 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται
NAS: The officers answered, Never
KJV: The officers answered, Never man
INT: Answered the officers

John 7:47 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς
NAS: then answered them, You have not also
KJV: Then answered them the Pharisees,
INT: Answered therefore them

John 7:52 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν
NAS: They answered him, You are not also
KJV: They answered and said
INT: They answered and said

John 8:14 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 8:19 V-AIM-3S
GRK: πατήρ σου ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὔτε
NAS: Jesus answered, You know
KJV: Father? Jesus answered, Ye neither
INT: Father of you Answered Jesus Neither

John 8:33 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν
NAS: They answered Him, We are Abraham's
KJV: They answered him, We be
INT: They answered to him

John 8:34 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, Truly, truly,
KJV: Jesus answered them, Verily,
INT: Answered them

John 8:39 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν
NAS: They answered and said
KJV: They answered and said
INT: They answered and said

John 8:48 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: The Jews answered and said
KJV: Then answered the Jews, and
INT: Answered the Jews

John 8:49 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἐγὼ
NAS: Jesus answered, I do not have
KJV: Jesus answered, I have
INT: Answered Jesus I

John 8:54 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἐὰν
NAS: Jesus answered, If I glorify
KJV: Jesus answered, If I
INT: Answered Jesus If

John 9:3 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὔτε
NAS: Jesus answered, [It was] neither
KJV: Jesus answered, Neither hath
INT: Answered Jesus Neither

John 9:11 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὁ
NAS: He answered, The man who is called
KJV: He answered and said,
INT: Answered he the

John 9:20 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ
NAS: His parents answered them and said,
KJV: His parents answered them and
INT: Answered Therefore the

John 9:25 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος
NAS: He then answered, Whether
KJV: He answered and said,
INT: Answered Therefore he

John 9:27 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς Εἶπον
NAS: He answered them, I told you already
KJV: He answered them, I have told
INT: He answered them I told

John 9:30 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος
NAS: The man answered and said
KJV: The man answered and said
INT: Answered the man

John 9:34 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν
NAS: They answered him, You were born
KJV: They answered and said
INT: They answered and said

John 9:36 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ
NAS: He answered, Who is He, Lord,
KJV: He answered and said,
INT: Answered he and

John 10:25 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, I told
KJV: Jesus answered them, I told
INT: Answered them

John 10:32 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, I showed
KJV: Jesus answered them, Many
INT: Answered them

John 10:33 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: The Jews answered Him, For a good
KJV: The Jews answered him, saying,
INT: Answered him the

John 10:34 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus answered them, Has it not been
KJV: Jesus answered them, Is it
INT: Answered them

John 11:9 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Οὐχὶ
NAS: Jesus answered, Are there not twelve
KJV: Jesus answered, Are there not
INT: Answered Jesus Not

John 12:23 V-PIM/P-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων
NAS: And Jesus answered them, saying,
KJV: And Jesus answered them, saying,
INT: and Jesus answered them saying

John 12:30 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν
NAS: Jesus answered and said, This
KJV: Jesus answered and said,
INT: Answered and said

John 12:34 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ
NAS: then answered Him, We have heard
KJV: The people answered him, We
INT: Answered then him

John 13:7 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said to him, What
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 13:8 V-AIM-3S
GRK: τὸν αἰῶνα ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ
NAS: Jesus answered him, If
KJV: feet. Jesus answered him, If
INT: the age Answered Jesus him

John 13:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἀποκρίνεται οὖν ὁ
NAS: then answered, That is the one for whom
KJV: Jesus answered, He it is,
INT: Answers then

John 13:36 V-AIM-3S
GRK: ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, Where
KJV: thou? Jesus answered him,
INT: where go you answered him Jesus

John 13:38 V-PIM/P-3S
GRK: ἀποκρίνεται Ἰησοῦς Τὴν
NAS: Jesus answered, Will you lay down
KJV: Jesus answered him, Wilt thou lay down
INT: Answered Jesus the

John 14:23 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus answered and said to him, If
KJV: Jesus answered and said
INT: Answered Jesus and

John 16:31 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered them, Do you now
KJV: Jesus answered them, Do ye
INT: Answered them Jesus

John 18:5 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν
NAS: They answered Him, Jesus
KJV: They answered him, Jesus
INT: They answered him Jesus

John 18:8 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον
NAS: Jesus answered, I told you that I am
KJV: Jesus answered, I have told you
INT: Answered Jesus I told

John 18:20 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered him, I have spoken
KJV: Jesus answered him, I
INT: Answered him Jesus

John 18:22 V-PIM/P-2S
GRK: εἰπών Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ
NAS: Is that the way You answer the high priest?
KJV: saying, Answerest thou the high priest
INT: having said Thus answer you the high priest

John 18:23 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered him, If I have spoken
KJV: Jesus answered him, If
INT: Answered him Jesus

John 18:30 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν
NAS: They answered and said to him, If
KJV: They answered and said
INT: They answered and said

John 18:34 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἀπὸ
NAS: Jesus answered, Are you saying this
KJV: Jesus answered him, Sayest
INT: Answered Jesus From

John 18:35 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος
NAS: Pilate answered, I am not a Jew,
KJV: Pilate answered, Am
INT: Answered Pilate

John 18:36 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἡ
NAS: Jesus answered, My kingdom
KJV: Jesus answered, My kingdom
INT: Answered Jesus

John 18:37 V-AIM-3S
GRK: εἶ σύ ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, You say
KJV: then? Jesus answered, Thou sayest
INT: are you Answered Jesus

John 19:7 V-AIM-3P
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: The Jews answered him, We have a law,
KJV: The Jews answered him, We
INT: Answered him the

John 19:11 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς
NAS: Jesus answered, You would have no
KJV: Jesus answered, Thou couldest have no
INT: Answered him Jesus

John 19:15 V-AIM-3P
GRK: ὑμῶν σταυρώσω ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: The chief priests answered, We have
KJV: The chief priests answered, We have
INT: of you will I crucify Answered the chief priests

John 19:22 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος
NAS: Pilate answered, What I have written
KJV: Pilate answered, What I have written
INT: Answered Pilate

John 20:28 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ
NAS: Thomas answered and said
KJV: And Thomas answered and said
INT: answered Thomas and

John 21:5 V-AIM-3P
GRK: προσφάγιον ἔχετε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ
NAS: fish, do you? They answered Him, No.
KJV: any meat? They answered him, No.
INT: food have you They answered him No

Acts 3:12 V-AIM-3S
GRK: ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν
NAS: saw [this], he replied to the people,
KJV: saw [it], he answered unto
INT: Peter answered to the

Acts 4:19 V-APP-NMP
GRK: καὶ Ἰωάννης ἀποκριθέντες εἶπον πρὸς
NAS: and John answered and said
KJV: and John answered and said unto
INT: and John having answered said to

Acts 5:8 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ πρὸς
NAS: And Peter responded to her, Tell
KJV: And Peter answered unto her, Tell
INT: answered moreover to

Acts 5:29 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος
NAS: and the apostles answered, We must
KJV: the [other] apostles answered and said,
INT: having answered moreover Peter

Acts 8:24 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Simon answered and said, Pray
KJV: Then answered Simon, and said,
INT: having answered moreover

Acts 8:34 V-APP-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ
NAS: The eunuch answered Philip and said,
KJV: the eunuch answered Philip,
INT: having answered moreover the

Acts 8:37 V-APP-NMS
GRK: καρδίας ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν
KJV: And he answered and said,
INT: heart it is lawful And he answered and he said

Acts 9:13 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας
NAS: But Ananias answered, Lord,
KJV: Ananias answered, Lord,
INT: Answered Then Ananias

Acts 10:46 V-AIM-3S
GRK: θεόν τότε ἀπεκρίθη Πέτρος
NAS: Then Peter answered,
KJV: God. Then answered Peter,
INT: God Then answered Peter

Acts 11:9 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ ἐκ
NAS: from heaven answered a second time,
KJV: But the voice answered me again
INT: answered moreover for

Acts 15:13 V-AIM-3S
GRK: σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων
NAS: James answered, saying,
KJV: peace, James answered, saying, Men
INT: were silent they answered James saying

Acts 19:15 V-APP-NNS
GRK: ἀποκριθὲν δὲ τὸ
NAS: spirit answered and said
KJV: spirit answered and said,
INT: having answered moreover the

Acts 21:13 V-AIM-3S
GRK: τότε ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος
NAS: Paul answered, What
KJV: Then Paul answered, What mean ye
INT: then answered Paul

Acts 22:8 V-AIM-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην Τίς εἶ
NAS: And I answered, 'Who are You, Lord?'
KJV: And I answered, Who art thou,
INT: I moreover answered Who are you

Acts 22:28 V-AIM-3S
GRK: ἀπεκρίθη δὲ ὁ
NAS: The commander answered, I acquired
KJV: the chief captain answered, With a great
INT: answered moreover the

Acts 24:10 V-AIM-3S
GRK: Ἀπεκρίθη τε ὁ
NAS: Paul responded: Knowing
KJV: to speak, answered, Forasmuch as I know
INT: answered moreover

Acts 24:25 V-AIM-3S
GRK: ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη Τὸ νῦν
NAS: frightened and said, Go away
KJV: trembled, and answered, Go thy way
INT: Felix answered the present

Acts 25:4 V-AIM-3S
GRK: οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν
NAS: then answered that Paul
KJV: Festus answered, that Paul
INT: Therefore Festus answered should be kept

Acts 25:9 V-APP-NMS
GRK: χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ
NAS: a favor, answered Paul
KJV: a pleasure, answered Paul,
INT: favor to acquire for himself having answered Paul

Acts 25:12 V-AIM-3S
GRK: τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη Καίσαρα ἐπικέκλησαι
NAS: with his council, he answered, You have appealed
KJV: the council, answered, Hast thou appealed unto
INT: the Council answered To Ceasar you have appealed

Acts 25:16 V-AIM-1S
GRK: πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ
NAS: I answered them that it is not the custom
KJV: To whom I answered, It is
INT: to whom I answered not

Colossians 4:6 V-PNM/P
GRK: ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
NAS: how you should respond to each person.
KJV: ye ought to answer every man.
INT: one each to answer

Revelation 7:13 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ
NAS: of the elders answered, saying
KJV: the elders answered, saying
INT: And answered one of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page