αὐτῆς
Englishman's Concordance
αὐτῆς (autēs) — 170 Occurrences

Matthew 1:19 PPro-GF3S
GRK: ὁ ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος ὢν
KJV: Then Joseph her husband, being
INT: the husband of her righteous being

Matthew 2:16 PPro-GF3S
GRK: τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς
KJV: the coasts thereof, from
INT: the vicinity of it from two years old

Matthew 2:18 PPro-GF3S
GRK: τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ
KJV: Rachel weeping [for] her children, and
INT: the children of her and not

Matthew 6:34 PPro-GF3S
GRK: ἡ κακία αὐτῆς
KJV: unto the day [is] the evil thereof.
INT: the trouble of it

Matthew 7:13 PPro-GF3S
GRK: εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς
INT: enter through it

Matthew 7:27 PPro-GF3S
GRK: ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη
KJV: was the fall of it.
INT: the fall of it great

Matthew 8:15 PPro-GF3S
GRK: τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν
KJV: And he touched her hand, and
INT: the hand of her and left

Matthew 9:25 PPro-GF3S
GRK: τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἠγέρθη
KJV: and took her by the hand,
INT: the hand of her and arose

Matthew 10:35 PPro-GF3S
GRK: τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην
KJV: the daughter against her mother, and
INT: the mother of her and a daughter-in-law

Matthew 10:35 PPro-GF3S
GRK: τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
KJV: against her mother in law.
INT: the mother-in-law of her

Matthew 11:19 PPro-GF3S
GRK: τῶν ἔργων αὐτῆς
KJV: is justified of her children.
INT: the deeds her

Matthew 14:8 PPro-GF3S
GRK: τῆς μητρὸς αὐτῆς Δός μοι
KJV: of her mother,
INT: the mother of her Give me

Matthew 14:11 PPro-GF3S
GRK: τῇ μητρὶ αὐτῆς
KJV: and she brought [it] to her mother.
INT: to [the] mother of her

Matthew 15:28 PPro-GF3S
GRK: ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς
KJV: And her daughter
INT: the daughter of her from the

Matthew 16:18 PPro-GF3S
GRK: οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
KJV: not prevail against it.
INT: not will prevail against it

Matthew 20:20 PPro-GF3S
GRK: τῶν υἱῶν αὐτῆς προσκυνοῦσα καὶ
KJV: children with her sons, worshipping
INT: the sons of her kneeling down and

Matthew 21:2 PPro-GF3S
GRK: πῶλον μετ' αὐτῆς λύσαντες ἀγάγετέ
KJV: with her: loose
INT: a colt with her having untied [them] bring [them]

Matthew 21:43 PPro-GF3S
GRK: τοὺς καρποὺς αὐτῆς
KJV: bringing forth the fruits thereof.
INT: the fruits of it

Matthew 23:37 PPro-GF2S
GRK: τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς
INT: the chicks of her under the

Matthew 24:29 PPro-GF3S
GRK: τὸ φέγγος αὐτῆς καὶ οἱ
KJV: not give her light, and
INT: the light of it and the

Matthew 24:32 PPro-GF3S
GRK: ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς
KJV: the fig tree; When his branch is
INT: the branch of it is become tender

Matthew 26:13 PPro-GF3S
GRK: εἰς μνημόσυνον αὐτῆς
KJV: for a memorial of her.
INT: for a memorial of her

Matthew 26:52 PPro-GF3S
GRK: τὸν τόπον αὐτῆς πάντες γὰρ
KJV: sword into his place: for
INT: the place of it all indeed

Mark 1:30 PPro-GF3S
GRK: αὐτῷ περὶ αὐτῆς
KJV: him of her.
INT: to him about her

Mark 5:26 PPro-GF3S
GRK: τὰ παρ' αὐτῆς πάντα καὶ
INT: the of her all and

Mark 5:29 PPro-GF3S
GRK: τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ ἔγνω
KJV: the fountain of her blood
INT: of the blood of her and she knew

Mark 6:24 PPro-GF3S
GRK: τῇ μητρὶ αὐτῆς Τί αἰτήσωμαι
KJV: and said unto her mother,
INT: the mother of her What shall I ask

Mark 6:28 PPro-GF3S
GRK: τῇ μητρὶ αὐτῆς
KJV: gave it to her mother.
INT: the mother of her

Mark 7:25 PPro-GF3S
GRK: τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον
KJV: and fell at his feet:
INT: the little daughter of her spirit unclean

Mark 7:26 PPro-GF3S
GRK: τῆς θυγατρὸς αὐτῆς
KJV: the devil out of her daughter.
INT: the daughter of her

Mark 7:30 PPro-GF3S
GRK: τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ
KJV: to her house,
INT: the home of her she found the

Mark 10:12 PPro-GF3S
GRK: τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον
INT: the husband herself [and] be married to another

Mark 12:44 PPro-GF3S
GRK: τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα
KJV: she of her want did cast in
INT: the poverty of her all as much as

Mark 12:44 PPro-GF3S
GRK: τὸν βίον αὐτῆς
KJV: she had, [even] all her living.
INT: the livelihood of her

Mark 13:24 PPro-GF3S
GRK: τὸ φέγγος αὐτῆς
KJV: not give her light,
INT: the light of it

Mark 13:28 PPro-GF3S
GRK: ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται
KJV: the fig tree; When her branch is
INT: the branch of it tender is become

Mark 14:9 PPro-GF3S
GRK: εἰς μνημόσυνον αὐτῆς
KJV: of for a memorial of her.
INT: for a memorial of her

Mark 16:11 PPro-GF3S
GRK: ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς ἠπίστησαν
KJV: had been seen of her, believed not.
INT: has been seen by her disbelieved [it]

Luke 1:5 PPro-GF3S
GRK: τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ
KJV: and her name
INT: the name of her Elizabeth

Luke 1:18 PPro-GF3S
GRK: ταῖς ἡμέραις αὐτῆς
INT: the years of her

Luke 1:36 PPro-GF3S
GRK: ἐν γήρει αὐτῆς καὶ οὗτος
KJV: a son in her old age: and
INT: in old age her and this [the]

Luke 1:38 PPro-GF3S
GRK: ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ ἄγγελος
KJV: departed from her.
INT: departed from her the angel

Luke 1:41 PPro-GF3S
GRK: τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη
KJV: leaped in her womb; and
INT: the womb of her and was filled

Luke 1:56 PPro-GF3S
GRK: τὸν οἶκον αὐτῆς
KJV: returned to her own house.
INT: the home of her

Luke 1:58 PPro-GF3S
GRK: οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν
KJV: her neighbours and her cousins heard
INT: relatives of her that was magnifying

Luke 1:58 PPro-GF3S
GRK: αὐτοῦ μετ' αὐτῆς καὶ συνέχαιρον
KJV: and they rejoiced with her.
INT: of him with her and they rejoiced with

Luke 2:7 PPro-GF3S
GRK: τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον
KJV: she brought forth her firstborn
INT: the son of her the first-born

Luke 2:19 PPro-GF3S
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
KJV: and pondered [them] in her heart.
INT: the heart of her

Luke 2:35 PPro-GF3S
GRK: σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν
NAS: even your own soul--
KJV: thy own soul
INT: of you also of her the soul

Luke 2:36 PPro-GF3S
GRK: τῆς παρθενίας αὐτῆς
KJV: years from her virginity;
INT: the marriage of herself

Luke 2:51 PPro-GF3S
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
KJV: sayings in her heart.
INT: the heart of her

Luke 4:38 PPro-GF3S
GRK: αὐτὸν περὶ αὐτῆς
KJV: him for her.
INT: him for her

Luke 4:39 PPro-GF3S
GRK: ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ
KJV: over her, and rebuked
INT: having stood over her he rebuked the

Luke 7:35 PPro-GF3S
GRK: τῶν τέκνων αὐτῆς
KJV: of all her children.
INT: the children of her

Luke 7:38 PPro-GF3S
GRK: τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν καὶ
KJV: [them] with the hairs of her head,
INT: of the head of her she was wiping [them] and

Luke 7:44 PPro-GF3S
GRK: ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν
KJV: [them] with the hairs of her head.
INT: with [the] hair of her wiped [them]

Luke 7:47 PPro-GF3S
GRK: αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί
KJV: I say unto thee, Her sins, which
INT: the sins of her many

Luke 8:44 PPro-GF3S
GRK: τοῦ αἵματος αὐτῆς
KJV: and immediately her issue of blood
INT: of the blood of her

Luke 8:54 PPro-GF3S
GRK: τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων
KJV: and took her by the hand, and called,
INT: of the hand of her cried saying

Luke 8:55 PPro-GF3S
GRK: τὸ πνεῦμα αὐτῆς καὶ ἀνέστη
KJV: And her spirit came again,
INT: the spirit of her and she arose

Luke 8:56 PPro-GF3S
GRK: οἱ γονεῖς αὐτῆς ὁ δὲ
KJV: And her parents were astonished:
INT: the parents of her moreover

Luke 10:10 PPro-GF3S
GRK: τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε
KJV: into the streets of the same, and say,
INT: the streets of it say

Luke 10:42 PPro-GF3S
GRK: οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς
KJV: be taken away from her.
INT: not will be taken from her

Luke 12:53 PPro-GF3S
GRK: τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη
KJV: against her daughter in law,
INT: the daughter-in-law of her and daughter-in-law

Luke 21:4 PPro-GF3S
GRK: τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν
KJV: she of her penury hath cast
INT: the poverty of her all the

Luke 21:20 PPro-GF3S
GRK: ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς
KJV: that the desolation thereof is nigh.
INT: the desolation of her

Luke 21:21 PPro-GF3S
GRK: ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν καὶ
NAS: are in the midst of the city must leave,
KJV: the midst of it depart out;
INT: in midst of her let them depart out and

John 4:27 PPro-GF3S
GRK: λαλεῖς μετ' αὐτῆς
KJV: talkest thou with her?
INT: speak you with her

John 4:28 PPro-GF3S
GRK: τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ
KJV: then left her waterpot, and
INT: the water pot of her the woman

John 11:1 PPro-GF3S
GRK: τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς
KJV: of Mary and her sister Martha.
INT: the sister of her

John 11:2 PPro-GF3S
GRK: ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἧς ὁ
KJV: his feet with her hair, whose
INT: with the hair of her whose

John 11:4 PPro-GF3S
GRK: θεοῦ δι' αὐτῆς
INT: of God by it

John 11:5 PPro-GF3S
GRK: τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν
KJV: Martha, and her sister, and
INT: the sister of her and

John 11:28 PPro-GF3S
GRK: τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα
KJV: called Mary her sister secretly,
INT: the sister of her secretly having said

John 11:31 PPro-GF3S
GRK: ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν τῇ
KJV: were with her in the house,
INT: were with her in the

John 12:3 PPro-GF3S
GRK: ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας
KJV: and wiped his feet with her
INT: the hair of her with the feet

John 16:21 PPro-GF3S
GRK: ἡ ὥρα αὐτῆς ὅταν δὲ
KJV: sorrow, because her hour is come:
INT: the hour of her whenever moreover

Acts 5:10 PPro-GF3S
GRK: τὸν ἄνδρα αὐτῆς
KJV: buried [her] by her husband.
INT: the husband of her

Acts 8:27 PPro-GF3S
GRK: τῆς γάζης αὐτῆς ὃς ἐληλύθει
KJV: the charge of all her treasure, and
INT: the treasure of her who had come

Acts 9:40 PPro-GF3S
GRK: τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς καὶ ἰδοῦσα
KJV: And she opened her eyes: and
INT: the eyes of her and having seen

Acts 13:17 PPro-GF3S
GRK: αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς
KJV: them out of it.
INT: them out of it

Acts 15:16 PPro-GF3S
GRK: τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ
KJV: the ruins thereof, and
INT: the ruins of it I will build again and

Acts 16:15 PPro-GF3S
GRK: ὁ οἶκος αὐτῆς παρεκάλεσεν λέγουσα
KJV: and her household,
INT: the house of her she begged saying

Acts 16:16 PPro-GF3S
GRK: τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη
KJV: which brought her masters much
INT: the masters of her by fortune-telling

Acts 16:18 PPro-GF3S
GRK: ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς καὶ ἐξῆλθεν
NAS: out of her! And it came out at that very moment.
KJV: to come out of her. And he came out
INT: to come out from her And it came out

Acts 16:19 PPro-GF3S
GRK: οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν
KJV: And when her masters saw
INT: the masters of her that was gone

Acts 19:27 PPro-GF3S
GRK: τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς ἣν ὅλη
KJV: and her magnificence
INT: the majesty of her whom all

Acts 27:14 PPro-GF3S
GRK: ἔβαλεν κατ' αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς
KJV: against it a tempestuous
INT: there came down it a wind tempestuous

Romans 7:11 PPro-GF3S
GRK: καὶ δι' αὐτῆς ἀπέκτεινεν
KJV: and by it slew [me].
INT: and by it slew [me]

Romans 13:3 PPro-GF3S
GRK: ἔπαινον ἐξ αὐτῆς
NAS: praise from the same;
KJV: praise of the same:
INT: praise from him

1 Corinthians 7:13 PPro-GF3S
GRK: οἰκεῖν μετ' αὐτῆς μὴ ἀφιέτω
KJV: and if he be pleased
INT: to dwell with her not let her leave

1 Corinthians 7:39 PPro-GF3S
GRK: ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐὰν δὲ
KJV: as long as her husband liveth;
INT: the husband of her if however

1 Corinthians 10:26 PPro-GF3S
GRK: τὸ πλήρωμα αὐτῆς
KJV: and the fulness thereof.
INT: the fullness of it

1 Corinthians 10:28 Ppro-GFS
GRK: τὸ πλήρωμα αὐτῆς
KJV: and the fulness thereof:
INT: the fullness of it

1 Corinthians 11:5 PPro-GF3S
GRK: τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἓν γάρ
NAS: for she is one and the same as the woman
KJV: even all one as if she were shaven.
INT: the head same one indeed

Galatians 4:25 PPro-GF3S
GRK: τῶν τέκνων αὐτῆς
KJV: is in bondage with her children.
INT: the children of her

Galatians 4:30 PPro-GF3S
GRK: τὸν υἱὸν αὐτῆς οὐ γὰρ
KJV: the bondwoman and her son: for
INT: the Son of her no indeed

Ephesians 5:25 PPro-GF3S
GRK: παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς
KJV: himself for it;
INT: gave up for her

Colossians 4:15 PPro-GF3S
GRK: κατ' οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν
KJV: the church which is in his house.
INT: in house of her church

2 Timothy 3:5 PPro-GF3S
GRK: δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι καὶ
KJV: denying the power thereof: from such
INT: but [the] power of it denying and

Hebrews 6:7 PPro-GF3S
GRK: τὸν ἐπ' αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις
KJV: oft upon it, and bringeth forth
INT: the upon it coming often

Hebrews 7:11 PPro-GF3S
GRK: γὰρ ἐπ' αὐτῆς νενομοθέτηται τίς
KJV: under it the people
INT: indeed upon it had received [the] law what

Hebrews 7:18 PPro-GF3S
GRK: διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ
KJV: and unprofitableness thereof.
INT: because of the of it weakness and

Hebrews 9:5 PPro-GF3S
GRK: ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶν δόξης
KJV: And over it the cherubims of glory
INT: above moreover it [the] cherubim of glory

Hebrews 11:4 PPro-GF3S
GRK: καὶ δι' αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι
KJV: and by it he being dead yet
INT: and through it having died yet

Hebrews 11:9 PPro-GF3S
GRK: ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς
NAS: fellow heirs of the same promise;
KJV: the heirs with him of the same promise:
INT: promise same

Hebrews 12:11 PPro-GF3S
GRK: τοῖς δι' αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν
INT: to those by it having been exercised renders

Hebrews 12:15 PPro-GF3S
GRK: καὶ δι' αὐτῆς μιανθῶσιν οἱ
INT: and by this be defiled the

James 3:11 PPro-GF3S
GRK: ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει
NAS: send out from the same opening
KJV: send forth at the same place sweet
INT: out of the same opening pours forth

James 5:18 PPro-GF3S
GRK: τὸν καρπὸν αὐτῆς
KJV: the earth brought forth her fruit.
INT: the fruit of it

1 Peter 1:24 PPro-GF3S
GRK: πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος
KJV: and the flower thereof falleth away:
INT: all [the] glory of it as [the] flower

2 John 1:1 PPro-GF3S
GRK: τοῖς τέκνοις αὐτῆς οὓς ἐγὼ
KJV: lady and her children, whom
INT: the children of her whom I

3 John 1:12 PPro-GF3S
GRK: καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας
NAS: and from the truth itself; and we add our testimony,
KJV: of the truth itself: yea, and
INT: and by itself the truth

Revelation 2:5 PPro-GF3S
GRK: τοῦ τόπου αὐτῆς ἐὰν μὴ
KJV: candlestick out of his place, except
INT: the place of it if not

Revelation 2:21 PPro-GF3S
GRK: τῆς πορνείας αὐτῆς
KJV: repent of her fornication; and
INT: the sexual immorality of her

Revelation 2:22 PPro-GF3S
GRK: μοιχεύοντας μετ' αὐτῆς εἰς θλίψιν
KJV: with her into
INT: commit adultery with her into tribulation

Revelation 2:22 PPro-GF3S
GRK: τῶν ἔργων αὐτῆς
KJV: they repent of their deeds.
INT: the works of her

Revelation 2:23 PPro-GF3S
GRK: τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν
KJV: And I will kill her children with
INT: the children of her I will kill with

Revelation 6:13 PPro-GF3S
GRK: τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου
KJV: casteth her untimely figs,
INT: the unripe figs of it by a wind

Revelation 8:12 PPro-GF3S
GRK: τὸ τρίτον αὐτῆς καὶ ἡ
KJV: for a third part of it, and
INT: a third of it and the

Revelation 12:1 PPro-GF3S
GRK: τῶν ποδῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ
KJV: the moon under her feet, and
INT: the feet of her and on

Revelation 12:1 PPro-GF3S
GRK: τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων
KJV: and upon her head a crown
INT: the head of her a crown of stars

Revelation 12:4 PPro-GF3S
GRK: τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ
KJV: for to devour her child as soon as
INT: the child of her he might devour

Revelation 12:5 PPro-GF3S
GRK: τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν
KJV: of iron: and her child was caught up
INT: the child of her to

Revelation 12:14 PPro-GF3S
GRK: τὸν τόπον αὐτῆς ὅπου τρέφεται
KJV: the wilderness, into her place, where
INT: the place of her where she is nourished

Revelation 12:16 PPro-GF3S
GRK: τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν
KJV: the earth opened her mouth, and
INT: the mouth of it and swallowed up

Revelation 12:17 PPro-GF3S
GRK: τοῦ σπέρματος αὐτῆς τῶν τηρούντων
KJV: with the remnant of her seed, which
INT: of the children of her who keep

Revelation 14:8 PPro-GF3S
GRK: τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα
KJV: of the wrath of her fornication.
INT: of the immorality of her she has given to drink all

Revelation 14:18 PPro-GF3S
GRK: αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς
KJV: for her grapes
INT: the grapes of it

Revelation 16:21 PPro-GF3S
GRK: ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα
KJV: for the plague thereof was exceeding
INT: the plague of it exceedingly

Revelation 17:2 PPro-GF3S
GRK: τῆς πορνείας αὐτῆς
KJV: with the wine of her fornication.
INT: of the sexual immorality of her

Revelation 17:4 PPro-GF3S
GRK: τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων
KJV: cup in her hand full of
INT: the hand of her full of abominations

Revelation 17:4 PPro-GF3S
GRK: τῆς πορνείας αὐτῆς
KJV: and filthiness of her fornication:
INT: of the sexual immorality of her

Revelation 17:5 PPro-GF3S
GRK: τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον
KJV: And upon her forehead [was] a name
INT: the forehead of her a name written

Revelation 17:16 PPro-GF3S
GRK: τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται καὶ
KJV: and shall eat her flesh, and
INT: the flesh of her will eat and

Revelation 18:3 PPro-GF3S
GRK: τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα
KJV: of the wrath of her fornication,
INT: of the sexual immorality of her have drunk all

Revelation 18:3 PPro-GF3S
GRK: γῆς μετ' αὐτῆς ἐπόρνευσαν καὶ
KJV: with her, and
INT: earth with her did commit sexual immorality and

Revelation 18:3 PPro-GF3S
GRK: τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν
KJV: the abundance of her delicacies.
INT: of the luxury of her were enriched

Revelation 18:4 PPro-GF3S
GRK: μου ἐξ αὐτῆς ἵνα μὴ
KJV: Come out of her, my people,
INT: of me out of her that not

Revelation 18:4 PPro-GF3S
GRK: ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς καὶ ἐκ
KJV: not partakers of her sins, and
INT: in the sins of her and of

Revelation 18:4 PPro-GF3S
GRK: τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ
KJV: not of her plagues.
INT: the plagues of her that not

Revelation 18:5 PPro-GF3S
GRK: ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι
KJV: For her sins have reached
INT: for followed her the sins

Revelation 18:5 PPro-GF3S
GRK: τὰ ἀδικήματα αὐτῆς
KJV: God hath remembered her iniquities.
INT: the iniquities of her

Revelation 18:6 PPro-GF3S
GRK: τὰ ἔργα αὐτῆς ἐν τῷ
KJV: double unto her double
INT: the works to her In the

Revelation 18:7 PPro-GF3S
GRK: τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι
KJV: she saith in her heart, I sit
INT: the heart of herself she says

Revelation 18:8 PPro-GF3S
GRK: αἱ πληγαὶ αὐτῆς θάνατος καὶ
KJV: Therefore shall her plagues come
INT: the plagues of her death and

Revelation 18:9 PPro-GF3S
GRK: οἱ μετ' αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ
KJV: her, shall bewail her, and lament
INT: with her having committed sexual immorality and

Revelation 18:9 PPro-GF3S
GRK: τῆς πυρώσεως αὐτῆς
KJV: lament for her, when they shall see
INT: of the burning of her

Revelation 18:10 PPro-GF3S
GRK: τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες Οὐαί
KJV: for the fear of her torment, saying,
INT: of the torment of her saying Woe

Revelation 18:15 PPro-GF3S
GRK: πλουτήσαντες ἀπ' αὐτῆς ἀπὸ μακρόθεν
KJV: by her, shall stand
INT: having been enriched from her from afar

Revelation 18:15 PPro-GF3S
GRK: τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ
KJV: for the fear of her torment, weeping
INT: of the torment of her weeping and

Revelation 18:18 PPro-GF3S
GRK: τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες Τίς
KJV: the smoke of her burning,
INT: of the burning of her saying What [city is]

Revelation 18:19 PPro-GF3S
GRK: τῆς τιμιότητος αὐτῆς ὅτι μιᾷ
KJV: by reason of her costliness!
INT: the riches of her for in one

Revelation 18:20 PPro-GF3S
GRK: ὑμῶν ἐξ αὐτῆς
KJV: you on her.
INT: of you against her

Revelation 19:2 PPro-GF3S
GRK: τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ ἐξεδίκησεν
KJV: the earth with her fornication, and
INT: the sexual immorality of her and he did avenge

Revelation 19:2 PPro-GF3S
GRK: ἐκ χειρὸς αὐτῆς
KJV: servants at her hand.
INT: out of [the] hand of her

Revelation 19:3 PPro-GF3S
GRK: ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς
KJV: Alleluia. And her smoke rose up
INT: the smoke of her goes up to

Revelation 21:2 PPro-GF3S
GRK: τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς
KJV: a bride adorned for her husband.
INT: for the husband of her

Revelation 21:11 PPro-GF3S
GRK: ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ
KJV: of God: and her light [was] like
INT: the radiance of it [was] like a stone

Revelation 21:15 PPro-GF3S
GRK: τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ
KJV: and the gates thereof, and the wall
INT: the gates of it and the

Revelation 21:15 PPro-GF3S
GRK: τὸ τεῖχος αὐτῆς
KJV: and the wall thereof.
INT: the wall of it

Revelation 21:16 PPro-GF3S
GRK: τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ
KJV: and the height of it are equal.
INT: the length of it the same as moreover

Revelation 21:16 PPro-GF3S
GRK: τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν
INT: the height of it equal are

Revelation 21:17 PPro-GF3S
GRK: τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα
KJV: the wall thereof, an hundred
INT: the wall of it a hundred [and] forty

Revelation 21:18 PPro-GF3S
GRK: τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις καὶ
KJV: of the wall of it was
INT: of the wall of it jasper and

Revelation 21:22 PPro-GF3S
GRK: παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστίν καὶ
INT: Almighty temple of it is and

Revelation 21:23 PPro-GF3S
GRK: ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον
KJV: the Lamb [is] the light thereof.
INT: the lamp of it [is] the Lamb

Revelation 21:24 PPro-GF3S
GRK: τοῦ φωτὸς αὐτῆς καὶ οἱ
KJV: in the light of it: and the kings
INT: the light of it and the

Revelation 21:25 PPro-GF3S
GRK: οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ
KJV: And the gates of it shall not
INT: the gates of it no not

Revelation 22:2 PPro-GF3S
GRK: τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ
KJV: of the street of it, and
INT: of the street of it and of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page