αὐτοῖς
Englishman's Concordance
αὐτοῖς (autois) — 559 Occurrences

Matthew 3:7 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα ἐχιδνῶν
KJV: come to his baptism, he said
INT: of him he said to them Brood of vipers

Matthew 4:16 PPro-DM3P
GRK: φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς
INT: a light has dawned on them

Matthew 4:19 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω
KJV: And he saith unto them, Follow me,
INT: and he says to them Come follow after

Matthew 6:1 PPro-DM3P
GRK: τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς εἰ δὲ
KJV: to be seen of them: otherwise
INT: to be seen by them if moreover

Matthew 6:8 PPro-DM3P
GRK: οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς οἶδεν γὰρ
KJV: therefore like unto them: for your
INT: therefore be like to them knows indeed

Matthew 7:12 PPro-DM3P
GRK: ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος γάρ
KJV: even so to them: for this
INT: you do to them this indeed

Matthew 7:23 PPro-DM3P
GRK: τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε
KJV: then will I profess unto them, I never
INT: then I will declare to them Never

Matthew 8:4 PPro-DM3P
GRK: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: for a testimony unto them.
INT: for a testimony to them

Matthew 8:26 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί
KJV: And he saith unto them, Why are ye
INT: And he says to them Why fearful

Matthew 8:32 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε οἱ
KJV: And he said unto them, Go. And
INT: And he said to them Go

Matthew 9:15 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto them, Can the children
INT: And said to them Jesus

Matthew 9:18 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων
KJV: these things unto them, behold,
INT: of him as he is speaking to them behold a ruler

Matthew 9:28 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto them, Believe ye that
INT: and says to them Jesus

Matthew 9:30 PPro-DM3P
GRK: Καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: straitly charged them, saying,
INT: and strictly instructed them Jesus

Matthew 10:1 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων
KJV: he gave them power
INT: of him he gave to them authority over spirits

Matthew 10:5 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων Εἰς
KJV: and commanded them, saying,
INT: Jesus having instructed them saying Into

Matthew 10:18 PPro-DM3P
GRK: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς
KJV: a testimony against them and
INT: for a testimony to them and to the

Matthew 11:4 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε
KJV: and said unto them, Go and shew
INT: Jesus said to them Having gone relate

Matthew 12:3 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε
KJV: But he said unto them, Have ye not
INT: moreover he said to them Not you have read

Matthew 12:11 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τίς ἔσται
KJV: And he said unto them, What man
INT: moreover he said to them What will there be

Matthew 12:16 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ
NAS: them not to tell who He was.
KJV: And charged them that they should
INT: and warned them that not

Matthew 12:25 PPro-DM3P
GRK: αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία
KJV: and said unto them, Every
INT: of them he said to them Every kingdom

Matthew 12:39 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Γενεὰ πονηρὰ
KJV: and said unto them, An evil
INT: having answered he said to them A generation evil

Matthew 13:3 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν
KJV: many things unto them in
INT: And he spoke to them many things in

Matthew 13:10 PPro-DM3P
GRK: παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς
KJV: speakest thou unto them in
INT: parables speak you to them

Matthew 13:11 Ppro-DMP
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Ὑμῖν
INT: having answered said to them Because to you

Matthew 13:13 PPro-DM3P
GRK: ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ ὅτι
KJV: Therefore speak I to them in parables:
INT: in parables to them I speak because

Matthew 13:14 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία
KJV: And in them is fulfilled the prophecy
INT: And is filled up them the prophecy

Matthew 13:24 PPro-DM3P
GRK: παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὡμοιώθη
KJV: put he forth unto them, saying,
INT: parable put he before them saying has become like

Matthew 13:28 PPro-DM3P
GRK: δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἐχθρὸς ἄνθρωπος
KJV: He said unto them, An enemy hath done
INT: moreover he said to them an enemy a man

Matthew 13:29 PPro-DN3P
GRK: ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον
KJV: also the wheat with them.
INT: you should uproot with them the wheat

Matthew 13:31 PPro-DM3P
GRK: παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὁμοία
KJV: put he forth unto them, saying,
INT: parable put he before them saying Like

Matthew 13:33 PPro-DM3P
GRK: παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς Ὁμοία ἐστὶν
KJV: spake he unto them; The kingdom
INT: parable spoke he to them Like is

Matthew 13:34 PPro-DM3P
GRK: οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς
KJV: spake he not unto them:
INT: not he spoke to them

Matthew 13:52 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο
KJV: said he unto them, Therefore
INT: moreover he said to them Because of this

Matthew 13:57 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἔστιν
KJV: Jesus said unto them, A prophet is
INT: Jesus said to them not is

Matthew 14:14 PPro-DM3P
GRK: ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν
KJV: toward them, and
INT: was moved with compassion toward them and healed

Matthew 14:16 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ χρείαν
KJV: Jesus said unto them, They need not
INT: Jesus said to them No need

Matthew 14:16 PPro-DM3P
GRK: ἀπελθεῖν δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
KJV: give ye them to eat.
INT: to go away give to them you to eat

Matthew 14:27 PPro-DM3P
GRK: ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων Θαρσεῖτε
KJV: spake unto them, saying,
INT: Jesus to them saying Take courage

Matthew 15:3 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τί
KJV: and said unto them, Why
INT: having answered he said to them because of why

Matthew 15:10 PPro-DM3P
GRK: ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς Ἀκούετε καὶ
KJV: and said unto them, Hear,
INT: crowd he said to them Hear and

Matthew 15:34 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto them, How many loaves
INT: And says to them Jesus

Matthew 16:1 PPro-DM3P
GRK: οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς
KJV: that he would shew them a sign
INT: heaven to show them

Matthew 16:2 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Ὀψίας γενομένης
KJV: and said unto them, When it is
INT: having answered he said to them Evening having come

Matthew 16:6 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε καὶ
KJV: Jesus said unto them, Take heed and
INT: Jesus said to them See and

Matthew 16:15 PPro-DM3P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ
KJV: He saith unto them, But whom
INT: He says to them you moreover

Matthew 17:3 PPro-DM3P
GRK: ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωυσῆς καὶ
KJV: there appeared unto them Moses
INT: behold appeared to them Moses and

Matthew 17:9 PPro-DM3P
GRK: ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus charged them, saying, Tell
INT: mountain instructed them Jesus

Matthew 17:13 PPro-DM3P
GRK: βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: that he spake unto them of John
INT: Baptist he spoke to them

Matthew 17:20 PPro-DM3P
GRK: δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ τὴν
KJV: Jesus said unto them, Because of your
INT: moreover he said to them Because of the

Matthew 17:22 PPro-DM3P
GRK: Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto them, The Son of man
INT: Galilee said to them Jesus

Matthew 17:27 PPro-DM3P
GRK: λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ
KJV: take, and give unto them for me
INT: having taken give to them for me

Matthew 18:19 PPro-DM3P
GRK: αἰτήσωνται γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ
KJV: it shall be done for them of
INT: they shall ask it will be done to them by the

Matthew 19:8 PPro-DM3P
GRK: λέγει αὐτοῖς ὅτι Μωυσῆς
KJV: He saith unto them, Moses
INT: He says to them Moses

Matthew 19:11 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες
KJV: he said unto them, All
INT: moreover he said to them Not all

Matthew 19:13 PPro-DN3P
GRK: χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται
KJV: [his] hands on them, and pray:
INT: [his] hands he might lay on them and might pray

Matthew 19:13 PPro-DM3P
GRK: μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
KJV: the disciples rebuked them.
INT: [the] disciples rebuked them [who brought]

Matthew 19:15 PPro-DN3P
GRK: τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν
KJV: on them, and departed
INT: [his] hands upon them he departed from there

Matthew 19:26 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Παρὰ ἀνθρώποις
KJV: [them], and said unto them, With
INT: Jesus said to them With men

Matthew 19:28 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω
KJV: Jesus said unto them, Verily I say
INT: Jesus said to them Truly I say

Matthew 20:6 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Τί ὧδε
KJV: and saith unto them, Why stand ye
INT: and says to them Why here

Matthew 20:7 PPro-DM3P
GRK: ἐμισθώσατο λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε καὶ
KJV: us. He saith unto them, Go ye
INT: has hired He says to them Go also

Matthew 20:8 Ppro-DMP
GRK: καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν
INT: and pay them the wages

Matthew 20:17 PPro-DM3P
GRK: ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: and said unto them,
INT: way said to them

Matthew 20:23 PPro-DM3P
GRK: λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν
KJV: he saith unto them, Ye shall drink
INT: He says to them Indeed

Matthew 20:31 PPro-DM3P
GRK: ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν
KJV: rebuked them, because
INT: [the] crowd rebuked them that they should be silent

Matthew 21:2 PPro-DM3P
GRK: λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς
KJV: Saying unto them, Go into
INT: saying to them Go into

Matthew 21:6 PPro-DM3P
GRK: καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus commanded them,
INT: as commanded them Jesus

Matthew 21:13 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται Ὁ
KJV: And said unto them, It is written, My
INT: And he says to them It has been written the

Matthew 21:16 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί οὐδέποτε
KJV: saith unto them, Yea;
INT: Jesus says to them Yes never

Matthew 21:21 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω
KJV: and said unto them, Verily I say
INT: Jesus said to them Truly I say

Matthew 21:24 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς
KJV: and said unto them, I also
INT: Jesus said to them Will ask you

Matthew 21:27 PPro-DM3P
GRK: οἴδαμεν ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός
KJV: tell. And he said unto them,
INT: We know Said to them also he

Matthew 21:31 PPro-DM3P
GRK: πρῶτος λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: They say unto him, The first.
INT: first Says to them Jesus

Matthew 21:36 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως
KJV: and they did unto them likewise.
INT: and they did to them in like manner

Matthew 21:42 PPro-DM3P
GRK: λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto them, Did ye never
INT: Says to them Jesus

Matthew 22:1 PPro-DM3P
GRK: ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων
KJV: answered and spake unto them again by
INT: in parables to them saying

Matthew 22:20 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ
KJV: he saith unto them, Whose
INT: And he says to them Whose [is] the

Matthew 22:21 PPro-DM3P
GRK: τότε λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν
KJV: They say unto him, Caesar's. Then
INT: Then he says to them give then

Matthew 22:29 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πλανᾶσθε μὴ
KJV: and said unto them, Ye do err, not
INT: Jesus said to them You err not

Matthew 22:43 PPro-DM3P
GRK: λέγει αὐτοῖς Πῶς οὖν
KJV: He saith unto them, How then
INT: He says to them How then

Matthew 24:2 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε
KJV: Jesus said unto them, See ye not
INT: he having answered said to them not you see

Matthew 24:4 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Βλέπετε μή
KJV: and said unto them, Take heed
INT: Jesus said to them Take heed lest

Matthew 24:45 PPro-DM3P
GRK: τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν
KJV: over his household,
INT: to give to them the food

Matthew 25:14 PPro-DM3P
GRK: καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα
KJV: and delivered unto them his goods.
INT: and delivered to them the property

Matthew 25:16 PPro-DN3P
GRK: ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν
KJV: and traded with the same, and made
INT: traded with them and made

Matthew 25:40 PPro-DM3P
GRK: βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω
KJV: and say unto them, Verily
INT: king will say to them Truly I say

Matthew 25:45 PPro-DM3P
GRK: τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν
KJV: shall he answer them, saying,
INT: Then will he answer them saying Truly

Matthew 26:10 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τί κόπους
KJV: [it], he said unto them, Why
INT: Jesus said to them Why trouble

Matthew 26:19 PPro-DM3P
GRK: ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: had appointed them; and
INT: as directed them Jesus

Matthew 26:27 PPro-DM3P
GRK: εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Πίετε
KJV: and gave [it] to them, saying,
INT: having given thanks he gave [it] to them saying Drink

Matthew 26:31 PPro-DM3P
GRK: Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: saith Jesus unto them, All ye
INT: Then says to them Jesus

Matthew 26:38 PPro-DM3P
GRK: τότε λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν
KJV: Then saith he unto them, My soul
INT: Then he says to them Very sorrowful is

Matthew 26:45 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ
KJV: cometh he to his disciples, and
INT: and says to them Sleep

Matthew 26:48 PPro-DM3P
GRK: αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων
KJV: him gave them a sign, saying,
INT: him gave them a sign saying

Matthew 27:17 PPro-DM3P
GRK: αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος
KJV: Pilate said unto them, Whom will ye
INT: of them said to them Pilate

Matthew 27:21 PPro-DM3P
GRK: ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς Τίνα θέλετε
KJV: and said unto them, Whether of
INT: governor said to them Which will you

Matthew 27:22 PPro-DM3P
GRK: λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος
KJV: saith unto them, What
INT: Says to them Pilate

Matthew 27:26 PPro-DM3P
GRK: τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν
KJV: Barabbas unto them: and
INT: Then he released to them Barabbas

Matthew 27:65 PPro-DM3P
GRK: ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος
KJV: said unto them, Ye have
INT: said to them Pilate

Matthew 28:16 PPro-DM3P
GRK: οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus had appointed them.
INT: where appointed them Jesus

Matthew 28:18 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων Ἐδόθη
KJV: came and spake unto them, saying, All
INT: Jesus spoke to them saying Has been given

Mark 1:17 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto them, Come ye after
INT: And said to them Jesus

Mark 1:31 PPro-DM3P
GRK: καὶ διηκόνει αὐτοῖς
KJV: the fever left her, and she ministered
INT: and she ministered to them

Mark 1:38 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ
KJV: And he said unto them, Let us go into
INT: And he says to them Let us go another way

Mark 1:44 PPro-DM3P
GRK: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: for a testimony unto them.
INT: for a testimony to them

Mark 2:2 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον
KJV: he preached the word unto them.
INT: and he spoke to them the word

Mark 2:8 PPro-DM3P
GRK: ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς Τί ταῦτα
KJV: he said unto them, Why
INT: themselves said to them Why these things

Mark 2:17 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς ὅτι Οὐ
KJV: [it], he saith unto them, They that are whole
INT: Jesus says to them Not

Mark 2:19 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto them, Can
INT: And said to them Jesus

Mark 2:25 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε
KJV: And he said unto them,
INT: And he said to them Never did you read

Mark 2:27 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον
KJV: he said unto them, The sabbath
INT: And he said to them The Sabbath

Mark 3:4 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς
KJV: he saith unto them, Is it lawful
INT: And he says to them Is it lawful on the

Mark 3:12 PPro-DM3P
GRK: πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ
NAS: warned them not to tell who He was.
KJV: charged them that
INT: much he rebuked them so that not

Mark 3:17 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανηργές
KJV: he surnamed them Boanerges,
INT: and he added to them [the] name Boanerges

Mark 3:23 PPro-DM3P
GRK: παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς Πῶς δύναται
KJV: [unto him], and said unto them in
INT: parables he said to them How can

Mark 3:33 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Τίς
KJV: And he answered them, saying, Who
INT: And he having answered them says Who

Mark 4:2 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ
KJV: and said unto them in his
INT: and said to them in the

Mark 4:11 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν τὸ
KJV: he said unto them, Unto you
INT: And he said to them To you the

Mark 4:12 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς
KJV: [their] sins should be forgiven them.
INT: and they should be forgiven them

Mark 4:13 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε
KJV: And he said unto them, Know ye not
INT: And he says to them not Understand you

Mark 4:21 PPro-DM3P
GRK: Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Μήτι
KJV: And he said unto them, Is a candle
INT: And he said to them not

Mark 4:24 PPro-DM3P
GRK: Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε τί
KJV: And he said unto them, Take heed what
INT: And he said to them Take heed what

Mark 4:33 PPro-DM3P
GRK: πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον
KJV: the word unto them, as
INT: many he spoke to them the word

Mark 4:34 PPro-DM3P
GRK: οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς κατ' ἰδίαν
KJV: he not unto them: and
INT: not spoke he to them in alone

Mark 4:35 PPro-DM3P
GRK: Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ
KJV: he saith unto them, Let us pass over
INT: And he says to them on that

Mark 4:40 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί
KJV: And he said unto them, Why are ye
INT: And he said to them Why fearful

Mark 5:13 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντα
KJV: Jesus gave them leave. And
INT: And he allowed them And having gone out

Mark 5:16 PPro-DM3P
GRK: καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες
KJV: [it] told them how
INT: And related to them the [ones] having seen [it]

Mark 5:19 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ
KJV: tell them how great things
INT: and preach to them how much the

Mark 5:39 PPro-DM3P
GRK: εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς Τί θορυβεῖσθε
KJV: he saith unto them, Why
INT: having entered he says to them Why make you commotion

Mark 5:43 PPro-DM3P
GRK: καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα
KJV: And he charged them straitly that
INT: And he instructed them much that

Mark 6:4 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: but in his own country, and
INT: And said to them Jesus

Mark 6:7 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν
KJV: and gave them power over unclean
INT: and gave to them authority over the

Mark 6:8 PPro-DM3P
GRK: καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν
KJV: commanded them that
INT: and he instructed them that nothing

Mark 6:10 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὅπου ἐὰν
KJV: he said unto them, In what place soever
INT: And he said to them wherever if

Mark 6:11 PPro-DM3P
GRK: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς ἀμὴν λέγω
KJV: a testimony against them. Verily
INT: for a testimony against them Truly I say

Mark 6:31 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὑμεῖς
KJV: And he said unto them, Come ye
INT: And he said to them Come you

Mark 6:37 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δότε αὐτοῖς
KJV: and said unto them, Give ye
INT: having answered he said to them give to them

Mark 6:37 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῖς Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
KJV: Give ye them to eat. And
INT: to them give to them you [something] to eat

Mark 6:37 PPro-DM3P
GRK: καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν
KJV: and give them to eat?
INT: and give them to eat

Mark 6:38 PPro-DM3P
GRK: δὲ λέγει αὐτοῖς Πόσους ἔχετε
KJV: He saith unto them, How many loaves
INT: and he says to them How many have you

Mark 6:39 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας
KJV: And he commanded them to make all
INT: And he commanded them to make recline all

Mark 6:41 PPro-DM3P
GRK: ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς καὶ τοὺς
KJV: and gave [them] to his disciples to
INT: that they might set before them And the

Mark 6:46 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς
KJV: when he had sent them away,
INT: And having taken leave of them he departed into

Mark 6:48 PPro-DM3P
GRK: ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς περὶ τετάρτην
KJV: was contrary unto them: and about
INT: wind contrary to them about [the] fourth

Mark 6:50 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Θαρσεῖτε ἐγώ
KJV: saith unto them, Be of good cheer:
INT: and says to them Take courage I

Mark 7:6 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Καλῶς ἐπροφήτευσεν
KJV: and said unto them, Well
INT: moreover he said to them Rightly prophesied

Mark 7:9 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Καλῶς ἀθετεῖτε
KJV: he said unto them, Full well
INT: And he said to them Well do you set aside

Mark 7:14 PPro-DM3P
GRK: ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀκούσατέ μου
KJV: [unto him], he said unto them, Hearken
INT: crowd he said to them Hear you me

Mark 7:18 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Οὕτως καὶ
KJV: And he saith unto them, Are ye
INT: And he says to them Thus also

Mark 7:36 PPro-DM3P
GRK: καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ
KJV: he charged them that
INT: And he instructed them that no one

Mark 7:36 PPro-DM3P
GRK: ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο αὐτοὶ
KJV: but the more he charged them,
INT: as much as moreover he instructed them

Mark 8:1 PPro-DM3P
GRK: μαθητὰς λέγει αὐτοῖς
KJV: called his disciples
INT: disciples he says to them

Mark 8:15 PPro-DM3P
GRK: καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων Ὁρᾶτε
KJV: he charged them, saying,
INT: And he instructed them saying See

Mark 8:17 PPro-DM3P
GRK: γνοὺς λέγει αὐτοῖς Τί διαλογίζεσθε
KJV: [it], he saith unto them, Why
INT: having known [it] he says to them Why reason you

Mark 8:21 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Οὔπω συνίετε
KJV: he said unto them, How
INT: And he said to them not yet do you understand

Mark 8:27 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς Τίνα με
KJV: disciples, saying unto them, Whom do
INT: of him saying to them Whom me

Mark 8:30 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ
KJV: he charged them that
INT: And he warned them that no one

Mark 8:34 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Εἴ τις
KJV: also, he said unto them, Whosoever
INT: of him he said to them if anyone

Mark 9:1 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω
KJV: And he said unto them, Verily I say
INT: And he said to them Truly I say

Mark 9:4 PPro-DM3P
GRK: καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν
KJV: there appeared unto them Elias
INT: And appeared to them Elijah with

Mark 9:7 PPro-DM3P
GRK: νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς καὶ ἐγένετο
KJV: that overshadowed them: and
INT: a cloud overshadowing them and there came

Mark 9:9 PPro-DM3P
GRK: ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ
KJV: he charged them that
INT: mountain he instructed them that to no one

Mark 9:12 PPro-DM3P
GRK: δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἠλίας μὲν
KJV: and told them, Elias
INT: and he said to them Elijah indeed

Mark 9:19 PPro-DM3P
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Ὦ
KJV: He answereth him, and saith,
INT: and he having answered him says O

Mark 9:29 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο τὸ
KJV: And he said unto them, This kind
INT: And he said to them This the

Mark 9:31 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ
KJV: and said unto them, The Son
INT: and said to them the

Mark 9:35 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ τις
KJV: and saith unto them, If any man desire
INT: and he says to them If anyone

Mark 9:36 PPro-DM3P
GRK: αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς
KJV: in his arms, he said unto them,
INT: it he said to them

Mark 10:3 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμῖν
KJV: and said unto them, What
INT: he having answered said to them What you

Mark 10:5 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πρὸς τὴν
KJV: and said unto them, For
INT: Jesus said to them because of the

Mark 10:11 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ὃς ἂν
KJV: he saith unto them, Whosoever
INT: And he says to them whoever anyhow

Mark 10:13 PPro-DM3P
GRK: μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
INT: [the] disciples rebuked those who [brought them]

Mark 10:14 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ
KJV: said unto them, Suffer
INT: and said to them Permit the

Mark 10:24 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Τέκνα πῶς
KJV: and saith unto them, Children,
INT: having answered says to them Children how

Mark 10:27 PPro-DM3P
GRK: ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus looking upon them saith, With
INT: having looked on them Jesus

Mark 10:32 PPro-DM3P
GRK: δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ
KJV: to tell them what things should
INT: twelve he began them to tell the things which

Mark 10:36 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τί θέλετε
KJV: And he said unto them, What would
INT: moreover he said to them What do you desire

Mark 10:38 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε
KJV: Jesus said unto them, Ye know not
INT: Jesus said to them not You know

Mark 10:39 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὸ ποτήριον
KJV: Jesus said unto them, Ye shall indeed
INT: Jesus said to them The cup

Mark 10:42 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι
KJV: [to him], and saith unto them, Ye know
INT: Jesus says to them You know that

Mark 11:2 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς
KJV: And saith unto them, Go your way into
INT: and says to them Go into

Mark 11:5 PPro-DM3P
GRK: ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς Τί ποιεῖτε
KJV: there said unto them, What do ye,
INT: standing said to them What are you doing

Mark 11:6 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν
KJV: And they said unto them even as Jesus
INT: moreover they said to them as commanded

Mark 11:17 Ppro-DMP
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ γέγραπται
INT: and saying to them not has it been written

Mark 11:22 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν
KJV: answering saith unto them, Have faith
INT: Jesus says to them Have faith

Mark 11:29 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐπερωτήσω ὑμᾶς
KJV: and said unto them, I will
INT: Jesus said to them I will ask you

Mark 11:33 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ
KJV: saith unto them, Neither
INT: Jesus says to them Neither I

Mark 12:1 PPro-DM3P
GRK: Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς
KJV: to speak unto them by
INT: And he began to them in parables

Mark 12:15 PPro-DM3P
GRK: ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς Τί με
KJV: said unto them, Why
INT: hypocrisy he said to them Why me

Mark 12:16 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ
KJV: he saith unto them, Whose
INT: And he says to them Whose [is] the

Mark 12:17 Ppro-DMP
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὰ Καίσαρος
INT: Jesus said to them the things of Ceasar

Mark 12:24 PPro-DM3P
GRK: ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: answering said unto them, Do ye not
INT: said to them Jesus

Mark 12:28 PPro-DM3P
GRK: καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς ἐπηρώτησεν αὐτόν
KJV: that he had answered them well, asked
INT: well he answered them questioned him

Mark 12:43 PPro-DM3P
GRK: αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω
KJV: and saith unto them, Verily
INT: of him he says to them Truly I say

Mark 12:44 PPro-DM3P
GRK: τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη
KJV: of their abundance;
INT: that which was abounding to them cast [in] her

Mark 13:5 PPro-DM3P
GRK: ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε μή
KJV: Jesus answering them began to say,
INT: began to say to them Take heed lest

Mark 13:9 PPro-DM3P
GRK: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: for a testimony against them.
INT: for a testimony to them

Mark 14:7 PPro-DM3P
GRK: θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ
KJV: ye may do them good: but
INT: you desire you are able them always good

Mark 14:10 PPro-DM3P
GRK: αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς
KJV: betray him unto them.
INT: him he might betray to them

Mark 14:13 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς
KJV: and saith unto them, Go ye into
INT: and says to them Go into

Mark 14:16 PPro-DM3P
GRK: καθὼς εἶπεν αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν
KJV: And his disciples went forth,
INT: as he had said to them and they prepared

Mark 14:20 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Εἷς τῶν
KJV: and said unto them, [It is] one
INT: moreover he said to them [It is] one of the

Mark 14:22 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν
KJV: [it], and gave to them, and said,
INT: and gave to them and said

Mark 14:23 PPro-DM3P
GRK: εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔπιον
KJV: he gave [it] to them: and
INT: having given thanks he gave to them and they drank

Mark 14:24 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν
KJV: And he said unto them, This is
INT: And he said to them This is

Mark 14:27 PPro-DM3P
GRK: Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto them, All ye
INT: And says to them Jesus

Mark 14:34 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν
KJV: And saith unto them, My soul
INT: And he says to them Very sorrowful is

Mark 14:41 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε τὸ
KJV: and saith unto them, Sleep on now,
INT: and says to them Sleep on

Mark 14:44 PPro-DM3P
GRK: αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων Ὃν
KJV: him had given them a token, saying,
INT: him a sign to them saying whomever

Mark 14:48 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὡς ἐπὶ
KJV: and said unto them, Are ye come out,
INT: Jesus said to them As against

Mark 15:6 PPro-DM3P
GRK: ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον
KJV: he released unto them one
INT: [the] feast he released to them one prisoner

Mark 15:8 PPro-DM3P
GRK: καθὼς ἐποίει αὐτοῖς
KJV: he had ever done unto them.
INT: as usually he did for them

Mark 15:9 PPro-DM3P
GRK: Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων Θέλετε
KJV: Pilate answered them, saying, Will ye
INT: Pilate answered them saying Wish you

Mark 15:11 PPro-DM3P
GRK: Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς
KJV: release Barabbas unto them.
INT: Barabbas he might release to them

Mark 15:12 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν
KJV: and said again unto them, What will ye
INT: having answered said to them What then

Mark 15:14 PPro-DM3P
GRK: Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς Τί γὰρ
KJV: Pilate said unto them, Why, what
INT: Pilate said to them What then

Mark 15:15 PPro-DM3P
GRK: ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν
KJV: Barabbas unto them, and
INT: to do released to them Barabbas

Mark 16:14 PPro-DM3P
GRK: δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα
NAS: to the eleven themselves as they were reclining
KJV: unto the eleven as they sat at meat,
INT: moreover as reclined [at table] they to the eleven

Mark 16:15 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες εἰς
KJV: And he said unto them, Go ye into
INT: And he said to them Having gone into

Mark 16:19 PPro-DM3P
GRK: τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς
KJV: had spoken unto them, he was received up
INT: speaking to them was taken up into

Luke 1:7 PPro-DM3P
GRK: οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον καθότι
KJV: And they had no
INT: no there was to them a child inasmuch as

Luke 1:22 PPro-DM3P
GRK: ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐπέγνωσαν
KJV: speak unto them: and
INT: he was able to speak to them and they recognized

Luke 1:22 PPro-DM3P
GRK: ἦν διανεύων αὐτοῖς καὶ διέμενεν
KJV: he beckoned unto them, and remained
INT: was making signs to them and remained

Luke 2:7 PPro-DM3P
GRK: οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν
KJV: no room for them in the inn.
INT: not there was for them a place in

Luke 2:9 PPro-DM3P
GRK: Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα
KJV: came upon them, and
INT: of [the] Lord stood by them and [the] glory

Luke 2:10 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος
KJV: the angel said unto them, Fear not:
INT: And said to them the angel

Luke 2:17 PPro-DM3P
GRK: τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ
KJV: which was told them concerning this
INT: which had been told them concerning the

Luke 2:50 PPro-DM3P
GRK: ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς
KJV: which he spake unto them.
INT: which he spoke to them

Luke 2:51 PPro-DM3P
GRK: ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς καὶ ἡ
KJV: was subject unto them: but his
INT: he was subject to them And the

Luke 3:11 PPro-DM3P
GRK: δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὁ ἔχων
KJV: and saith unto them, He that hath two
INT: moreover he says to them He that has

Luke 3:14 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μηδένα διασείσητε
KJV: unto them, Do violence
INT: And he said to them No one oppress

Luke 4:39 PPro-DM3P
GRK: ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς
KJV: and ministered unto them.
INT: having arisen she served them

Luke 5:7 PPro-DM3P
GRK: ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς καὶ ἦλθον
KJV: and help them. And
INT: having come they should help them and they came

Luke 5:14 PPro-DM3P
GRK: εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
KJV: for a testimony unto them.
INT: for a testimony to them

Luke 6:5 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Κύριός ἐστιν
KJV: And he said unto them, That the Son
INT: And he said to them Lord is

Luke 6:31 PPro-DM3P
GRK: ἄνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως
KJV: ye also to them likewise.
INT: men do to them likewise

Luke 6:39 PPro-DM3P
GRK: καὶ παραβολὴν αὐτοῖς Μήτι δύναται
KJV: he spake a parable unto them, Can
INT: also a parable to them not Is able

Luke 7:6 PPro-DM3P
GRK: ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς ἤδη δὲ
KJV: went with them. And when he
INT: went with them already moreover

Luke 7:22 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε
KJV: said unto them, Go your way,
INT: having answered he said to them Having gone relate

Luke 8:3 PPro-DM3P
GRK: αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν
KJV: which ministered unto him of their
INT: who were ministering to him of the

Luke 8:25 PPro-DM3P
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ποῦ ἡ
KJV: And he said unto them, Where is
INT: he said moreover to them Where is the

Luke 8:31 PPro-DN3P
GRK: μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν
KJV: not command them to go out into
INT: not he would command them into the

Luke 8:32 PPro-DN3P
GRK: ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους
KJV: he would suffer them to enter
INT: that he would allow them into those

Luke 8:32 PPro-DN3P
GRK: καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς
KJV: And he suffered them.
INT: and he allowed them

Luke 8:36 PPro-DM3P
GRK: ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες
KJV: [it] told them by what means
INT: related moreover to them the [ones] having seen [it]

Luke 8:56 PPro-DM3P
GRK: δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν
KJV: he charged them that they should tell
INT: moreover he instructed them no one to tell

Luke 9:1 PPro-DM3P
GRK: δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ
KJV: Then he called his twelve disciples
INT: twelve he gave to them power and

Luke 9:11 PPro-DM3P
GRK: αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς
KJV: and spake unto them of
INT: them he spoke to them concerning the

Luke 9:13 PPro-DM3P
GRK: αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς
KJV: Give ye them to eat. And
INT: them Give to them to eat you

Luke 9:17 PPro-DM3P
GRK: τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι
KJV: that remained to them twelve
INT: the having been over and above to them of fragments hand-baskets

Luke 9:20 PPro-DM3P
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ
KJV: He said unto them, But whom
INT: he said moreover to them you however

Luke 9:21 PPro-DM3P
GRK: δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ
KJV: he straitly charged them, and commanded
INT: and having strictly warned them he instructed [them] no one

Luke 9:46 PPro-DM3P
GRK: διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς τὸ τίς
KJV: a reasoning among them, which of them
INT: an argument among them this who

Luke 9:48 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὃς ἐὰν
KJV: said unto them, Whosoever
INT: and said to them whoever if

Luke 9:55 PPro-DM3P
GRK: δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν
KJV: he turned, and rebuked them, and said,
INT: moreover he rebuked them and said

Luke 10:9 PPro-DM3P
GRK: καὶ λέγετε αὐτοῖς Ἤγγικεν ἐφ'
INT: and say to them Has drawn near to

Luke 10:18 PPro-DM3P
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἐθεώρουν τὸν
KJV: And he said unto them, I beheld Satan
INT: he said moreover to them I beheld

Luke 11:2 PPro-DM3P
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε
KJV: And he said unto them, When ye pray,
INT: he said moreover to them When you pray

Luke 11:17 PPro-DM3P
GRK: διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία
KJV: said unto them, Every
INT: thoughts said to them Every kingdom

Luke 12:37 PPro-DM3P
GRK: παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς
KJV: will come forth and serve them.
INT: having come up will serve them

Luke 13:2 PPro-DM3P
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Δοκεῖτε ὅτι
KJV: said unto them, Suppose ye
INT: having answered he said to them Think you that

Luke 13:32 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες εἴπατε
KJV: And he said unto them, Go ye, and tell
INT: And he said to them Having gone say

Luke 15:2 PPro-DM3P
GRK: καὶ συνεσθίει αὐτοῖς
KJV: and eateth with them.
INT: and eats with them

Luke 15:6 PPro-DM3P
GRK: γείτονας λέγων αὐτοῖς Συνχάρητέ μοι
KJV: saying unto them, Rejoice
INT: neighbors saying to them Rejoice with me

Luke 15:12 PPro-DM3P
GRK: δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον
KJV: he divided unto them [his] living.
INT: And he divided between them the property

Luke 16:15 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστὲ
KJV: And he said unto them, Ye are
INT: And he said to them You are

Luke 16:28 PPro-DM3P
GRK: ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ
KJV: he may testify unto them, lest
INT: so that he might warn them that not

Luke 17:14 PPro-DM3P
GRK: ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἐπιδείξατε
KJV: [them], he said unto them, Go
INT: having seen [them] he said to them Having gone show

Luke 17:20 PPro-DM3P
GRK: θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν
KJV: he answered them and
INT: of God he answered them and said

Luke 17:37 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ὅπου τὸ
KJV: he said unto them, Wheresoever
INT: and he said to them Where the

Luke 18:1 PPro-DM3P
GRK: δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ
KJV: a parable unto them [to this end], that men ought
INT: moreover a parable to them about the [way]

Luke 18:7 PPro-DM3P
GRK: μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτοῖς
KJV: he bear long with them?
INT: [is] being patient over them

Luke 18:15 PPro-DM3P
GRK: μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς
KJV: saw [it], they rebuked them.
INT: disciples rebuked them

Luke 18:29 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω
KJV: And he said unto them, Verily I say
INT: and he said to them Truly I say

Luke 19:13 PPro-DM3P
GRK: ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς
KJV: and delivered them ten
INT: of himself he gave to them ten minas

Luke 19:32 PPro-DM3P
GRK: καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
KJV: even as he had said unto them.
INT: as he had said to them

Luke 19:46 PPro-DM3P
GRK: λέγων αὐτοῖς Γέγραπται Καὶ
KJV: Saying unto them, It is written, My
INT: saying to them It has been written also

Luke 20:8 PPro-DM3P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ
KJV: Jesus said unto them, Neither tell
INT: Jesus said to them Neither I

Luke 20:15 PPro-DM3P
GRK: οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος
KJV: of the vineyard do unto them?
INT: therefore will do to them the master

Luke 20:17 PPro-DM3P
GRK: δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν Τί
KJV: And he beheld them, and said, What
INT: but having looked at them he said What

Luke 20:34 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
KJV: said unto them, The children
INT: And said to them Jesus

Luke 21:4 PPro-DM3P
GRK: τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς
KJV: these have of their abundance cast
INT: that which was abounding to them cast in

Luke 21:10 PPro-DM3P
GRK: Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς Ἐγερθήσεται ἔθνος
KJV: said he unto them, Nation
INT: Then he was saying to them will rise up nation

Luke 21:29 PPro-DM3P
GRK: εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς Ἴδετε τὴν
KJV: And he spake to them a parable; Behold
INT: he spoke a parable to them Behold the

Luke 22:4 PPro-DM3P
GRK: τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν
KJV: how he might betray him unto them.
INT: the how to them he might betray him

Luke 22:6 PPro-DM3P
GRK: ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς
KJV: him unto them in the absence
INT: away from [the] crowd to them

Luke 22:10 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ εἰσελθόντων
KJV: And he said unto them, Behold, when ye
INT: moreover he said to them Behold on having entered

Luke 22:13 PPro-DM3P
GRK: καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν
KJV: he had said unto them: and
INT: as he had said to them and they prepared

Luke 22:19 PPro-DM3P
GRK: καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Τοῦτό
KJV: [it], and gave unto them, saying, This
INT: and gave to them saying This

Luke 22:24 PPro-DM3P
GRK: φιλονεικία ἐν αὐτοῖς τὸ τίς
KJV: a strife among them, which of them
INT: a dispute among them this which

Luke 22:25 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς
KJV: he said unto them, The kings
INT: and he said to them The kings

Luke 22:35 PPro-DM3P
GRK: Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὅτε ἀπέστειλα
KJV: And he said unto them, When I sent
INT: And he said to them when I sent

Luke 22:36 PPro-DM3P
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἀλλὰ νῦν
KJV: Then said he unto them, But now,
INT: He said therefore to them however now

Luke 22:38 PPro-DM3P
GRK: δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν
KJV: And he said unto them, It is enough.
INT: and he said to them Enough it is

Luke 22:40 PPro-DM3P
GRK: τόπου εἶπεν αὐτοῖς Προσεύχεσθε μὴ
KJV: he said unto them, Pray
INT: place he said to them Pray not

Luke 22:46 PPro-DM3P
GRK: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί καθεύδετε
KJV: And said unto them, Why sleep ye?
INT: and he said to them Why sleep you

Luke 22:67 PPro-DM3P
GRK: εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἐὰν ὑμῖν
KJV: And he said unto them, If I tell
INT: he said moreover to them If you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page